Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (V.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 09 - 2015. 05. 09

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.


Kaposkeresztúr önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) –(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének  kiadási főösszegét  62.078 e Ft-ban, bevételi főösszegét 62.078 e Ft-ban állapítja meg.


  1. Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

       a) tárgyévi költségvetési bevételét:                     62078  ezer Ft-ban

     aa) működési költségvetési bevételét:                   54.358 ezer Ft-ban

                    -ebből működésre támogatás                     0 ezer Ft

     ab) felhalmozási költségvetési bevételét:              6.750 ezer Ft-ban.


      b) tárgyévi költségvetési kiadását:           74.272  ezer Ft-ban, ezen belül

      ba) működési költségvetési kiadását         54.358   ezer Ft-ban, ezen belül

        

  • személyi jellegű kiadások                                                         19.295   ezer Ft-ban
  • munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  3.110    ezer Ft-ban
  • dologi jellegű kiadások                                                              8.949  ezer Ft-ban
  • ellátottak pénzbeli jutatásai                                                       16.823   ezer Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadások                                                    5.881   ezer Ft-ban
  • működési célú általános tartalék                                                    300     ezer Ft-ban


     bb) felhalmozási költségvetési kiadását:    7720    ezer Ft-ban, ezen belül

-  beruházások előirányzata                                     1207                          ezer Ft-ban

    - felújítások  előirányzata                                        1018                         ezer Ft-ban

     - egyéb felhalmozási kiadás                                                                           0

    - fejlesztési célú céltartalék                                                                              0


c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát   4.500       ezer Ft-ban, ezen belül

    ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány   4.376         ezer Ft-ban

    cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm.                     124    ezer Ft-ban


d) finanszírozási célú műveletek bevételét                            0  ezer Ft-ban, ezen belül

   da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele    0       ezer Ft-ban

   db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele  0 ezer Ft-ban


e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                 5.495   ezer Ft-ban,ezen belül

    ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása                 0

    eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását  5.495       ezer Ft-ban  


f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                             0      e Ft-ban

állapítja meg.


2. §.  1. Az Ör. 3.,4, 5, 6, 7, 8, 9,  mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.


  1.  Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba,  és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Budánné Simonfalvi Katalin                                                      Patakiné Kercsó Szilvia                                

polgármester                                                                                 jegyző    


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015.  május 8.                            Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző