Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 11. 09

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9)  és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. §


 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.


 1. E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.


(2)Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint  alkot egy  címet.II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai


3. §[1][2]


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének  kiadási főösszegét   71.156.304  Ft-ban, bevételi főösszegét   71.156.304  Ft-ban állapítja meg.


 1. Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

       a) tárgyévi költségvetési bevételét:             71.156.304 Ft-ban

     aa) működési költségvetési bevételét:            45.672.443-ban

                    -ebből működésre támogatási kérelem:          0 Ft

     ab) felhalmozási költségvetési bevételét:     14.167.651 Ft -ban,


      b) tárgyévi költségvetési kiadását:   71.156.304   Ft-ban, ezen belül

      ba) működési költségvetési kiadását      47.059.660   Ft-ban, ezen belül

1.személyi jellegű kiadások                                                            17.385.600   Ft-ban

 1. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     2.574.105 Ft-ban
 2. dologi jellegű kiadások                                                                 11.699.486 Ft-ban
 3. ellátottak pénzbeli jutatásai                                                            5.487.100 Ft-ban
 4. egyéb működési célú kiadások                                                      7.527.769  Ft-ban
 5. működési célú általános tartalék                                                    1.375.154 Ft-ban
 6. Áht. megelőlegezés                                                                        1.010.446  Ft-ban


     bb) felhalmozási költségvetési kiadását:      24.096.644 Ft-ban, ezen belül

1. beruházások előirányzata                                                  2.995.474    Ft-ban

    2. felújítások  előirányzata                                                   21.101.170  Ft-ban

    3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                      0

    4.  fejlesztési célú céltartalék                                                                     0


c) előző év felhasználható tervezett maradványát   11.316.210 Ft-ban, ezen belül

    ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány     10.116.210 Ft-ban

    cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm.            1.200.000    Ft-ban


d) finanszírozási célú műveletek bevételét                                     0   Ft-ban, ezen belül

   da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele    0       Ft-ban

   db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban


e) finanszírozási célú műveletek kiadását         1.010.446   Ft    -ban,ezen belül

    ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása  1.010.446      Ft-ban       

    eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását        Ft-ban   


f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                   0     Ft-ban

állapítja meg. 1. A képviselő-testület az évi  maradványát  működési és felhalmozási cél szerinti  tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.   


 1. A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy  a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


                                                                                                     

Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


 1. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá. 


 1. A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


 1.  A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait  felújításonként  e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1.  A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát  e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


5. §.


 1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2016. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.


 1. A képviselő-testület a működési bevételek és működési kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének I. fejezet 1. pontja szerinti rendkívüli önkormányzati támogatás jogcímre pályázatot ad be a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 118. §. (2) meghatározottak szerint.


 1. A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)   3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét,  az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.A bevételi többlet kezelése


6. §


 1. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


 1. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


 1. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.Általános és céltartalék


7. §


 1. A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


 1. [3]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát  1.375.154.  Ft összegben állapítja meg.


 1. A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


Több éves kihatással járó feladatok


8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15.  melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


Előirányzat-felhasználási ütemterv


9.  §


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi likviditási tervét a várható  bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza  teljesíthető kiadásokat a  16. mellékletben foglaltak szerint.


Támogatások


10. §


 Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.   

III. fejezet


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.


11. §


 1. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
  1. kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
  2. a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.


 1. Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


 1. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


 1. A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.


12. §.


A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja          jóvá.

13. §.


 1. Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


14. §


 1. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételek és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.


 1. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.r. (a továbbiakban:  Áht. v). 36. §. (2)-(3)  bekezdésében foglalt eseteket.


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


15. §


 1. Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.


 1. Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


 1. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés


16. §.


 1. A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.


 1. A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.


 1. A nettó 3 millió  Ft-ot elérő, vagy  azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a  helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a  döntés meghozatalát követő 60 napon belül.


Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól


17. §.


 1. Támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi  civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult  természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban az alábbiak kiegészítését szolgálja:  

 a) szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági feladatok.


 1. Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége,  feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) a) pontban meghatározottak valamelyikét tartalmazza. 


 1. Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)-(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a  18. melléklet tartalmazza.


 1. A 18. számú mellékletben meghatározott  előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
  1. az (1)  bekezdésben meghatározott szervezeteknek  minden év március 31-ig,
  2. a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.


 1. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Áht. v. 76. §. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.


 1.  A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződősben meghatározottak szerint kerül sor.


 1. A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.


 1.  A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.


 1. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás  a következő évben nem ítélhető meg.


 1. Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.


18. §.


(1)A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja  a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak  Áht. v. 4 §.-a alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.


(2)A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.


19. §.

A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

 1. lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
 2. igazgatás-szolgáltatási díjak,
 3. a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
 4. illetményelőleg kifizetése,
 5. lakossági túlfizetések visszafizetése,
 6. vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
 7. egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, illetve intézményvezető engedélye alapján.
 8. készpénzfizetési számlák kifizetése
 9. közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
 10. hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetésekIV. fejezet


Záró és egyéb rendelkezések


20.  §.


(1)A Képviselő-testület  tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2017. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.


(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Budánné Simonfalvi Katalin                                                    Patakiné Kercsó Szilvia                                 

polgármester                                                                              jegyző      


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve:  Kaposkeresztúr, 2018. február 16.                                     

          

                                                                                               Patakiné Kercsó Szilvia

           jegyzőEgységes szerkezetben a 10/2018. (X.15.) ör., 14/2018. (XI.8.) Ör. módosítással.

Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző

[1]

A 3. §. (1) és (2) bekezdést módosította a 14/2018. (XI.8.) Ör.

[2]

A 3. §. (1) és (2) bekezdést módosította a 10/2018. (X.15.) Ör.

[3]

[3] Módosította a 10/2018. (X.15.) ör.

Mellékletek