Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006 (XII.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati kitüntetések és elismerő címek meghatározásáról, adományozásáról és használatuk szabályairól (egységes)

Hatályos: 2011. 09. 15

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló, többször módosított 1991. évi XXXI. törvény 7. §  (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Kitüntetések és elismerő címek, adományozásuk általános szabályai


 1. A képviselő-testület nagyra becsüli a község szolgálatában, a település fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, valamint az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet, ezért annak érdekében, hogy azt megkülönböztetetten elismerje a következő kitüntetéseket és elismerő címeket alapítja:


A)„KAPOSKERESZTÚR  KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA”  KITÜNTETÉS

B)„KAPOSKERESZTÚR KÖZSÉGÉRT” KITÜNTETÉS

 1. KAPOSKERESZTÚR KÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT” ELISMERŐ CÍM


 1. Az e rendeletben meghatározott kitüntetéseket és elismerő címeket ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.


 1. A kitüntetést és elismerő címet vissza kell vonni attól a személytől:

a)   akit a bíróság jogerősen eltiltott a közügyek gyakorlásától,

 1. aki annak viselésére, birtoklására érdemtelenné vált magatartása, vagy  közerkölcsbe ütköző cselekménye miatt.


 1. A kitüntetés és elismerő cím visszavonását az adományozásra javaslattételi joggal rendelkezők kezdeményezhetik. A visszavonásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.


 1. A kitüntetések és elismerő címek adományozásával járó költségek fedezetét a képviselő-testület költségvetésében kell biztosítani.


2.  §


„KAPOSKERESZTÚR KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA”

KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSA


 1. „Kaposkeresztúr Község díszpolgára” kitüntetés a képviselő-testület legnagyobb elismeréseként azoknak a (nagykorú) magyar állampolgároknak adományozható, akik:


 1. a község gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót   alkottak, vagy
 2. egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal az egyetemes haladás, kultúra, művészet vagy tudomány ügyét szolgálták, hozzájárulva ezzel akár közvetve, akár közvetlenül Kaposkeresztúr község jó hírnevének növekedéséhez.


 1. A díszpolgári cím adományozásával meghalt személy emléke is megtisztelhető.
 2. A képviselő-testület megbízatása alatt legfeljebb egy díszpolgári címet adományozhat.


 1. A díszpolgári címet a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozattal adományozhatja.

Az adományozásra javaslatot tehetnek:

 1. az önkormányzati képviselők,
 2. legalább 10 % állandó községi lakos,
 3. a községben működő társadalmi szervezetek.


 1. A díszpolgári címmel
 1. a község címerével ékesített oklevél
 2. „Kaposkeresztúr Község Díszpolgára” felirattal ellátott emlékérem
 3. képviselő-testület által meghatározott konkrét összegű pénzjutalom jár.


 1. A díszpolgári cím viselőjét a község megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti. A díszpolgárt megilleti:
 1. Kaposkeresztúr Község Díszpolgára kitüntetés viselésének joga
 2. az önkormányzat által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken való részvételi joga
 3. külön döntés alapján a községi önkormányzatot képviselő delegációban való részvételi jog
 4. elhalálozása esetén díszsírhely
 5. halála után nevének a községháza falán elhelyezett emléktáblán való megörökítése.


 1. A díszpolgári cím egy személynek csak egy alkalommal adományozható.


3.  §


„KAPOSKERESZTÚR KÖZSÉGÉRT”

KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSA


 1. „Kaposkeresztúr Községért” kitüntetés adományozható azoknak a magyar vagy külföldi állampolgároknak, közösségeknek, szervezeteknek, akik, amelyek eredményes munkát végeztek
 1. a község fejlesztésében, gazdasági, kulturális, társadalmi életében,
 2. a tudomány, az egészségügy, az oktatás, a nevelés területén
 3. a művészetek, az irodalom területén, a település szellemi életének gazdagítása, művészeti hagyományainak ápolása területének gazdagítása, művészeti hagyományainak ápolása területén: művészeti alkotó munkájukkal, egy-egy kiemelkedő művel, nagyobb időszakot átfogó, alkotó tevékenységükkel,
 4. a közművelődés területén: a település életében jelentős alkotó, szervező tevékenységükkel, megyei, országos, nemzetközi sikerek elérésével, életművükkel.


 1. A kitüntetéssel meghalt személy emléke is megtisztelhető.


 1. A kitüntetést a képviselő-testület adományozza.

Az adományozásra javaslatot tehetnek:

 1. az önkormányzati képviselők,
 2. legalább 10 % állandó községi lakos,
 3. a községben működő társadalmi szervezetek.


 1. A kitüntetéssel a község címerével értékesített oklevelet, valamint „Kaposkeresztúr Községért” felirattal ellátott emlékérmet kell átadni.


 1. A kitüntetés tulajdonosa meghívást kap a községi ünnepségekre.


 1. A képviselő-testület megbízatása alatt legfeljebb kettő „Kaposkeresztúr Községért” kitüntetést adományozhat.


 1. A kitüntetés ugyanannak a személynek két év elteltével újraadományozható.


 1. A kitüntetés – közös alkotás esetén – megosztva is adományozható.


4.  §


„KAPOSKERESZTÚR KÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT”

ELISMERŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSA


 1. „Kaposkeresztúr Község Szolgálatáért” elismerő cím adományozható az önkormányzat hivatalánál, intézményénél kiemelkedő munkát végző és példamutató magatartást tanúsító köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, aki munkájával jelentős mértékben hozzájárult az önkormányzati feladatok végrehajtásához, a köz szolgálatához, az intézményi célok eredményes teljesítéséhez.


 1. Az elismerő címet a képviselő-testület adományozza.

Az adományozásra javaslatot tehetnek:

 1. a polgármester,
 2. az alpolgármester,
 3. a jegyző,
 4. bármely képviselő,
 5. az önkormányzati intézmény vezetője.


(3) [1]Az elismerő címmel

 1.  oklevél
 2. a képviselő-testület által meghatározott pénz- vagy tárgyjutalom jár.


 1. Az elismerő cím évente legfeljebb egyszer adományozható.


5. §


Záró rendelkezések


 1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
 2. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.


Kaposkeresztúr, 2006. december 1.                          Máténé Prisztács Éva                    Budánné Simonfalvi Katalin

                   mb. körjegyző                                      polgármesterZáradék:


A rendelet kihirdetve:


Kaposkeresztúr, 2006. december 2. .


Máténé Prisztács Éva

     mb. körjegyző

Egységes szerkezetben a 11/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelettel.


Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző

               

[1]

Módosította: 11/2011. (IX.14.) Ör.