Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31 - 2018. 06. 01

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9)  és 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 


  1. §.


Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban. Ör.) 3. §. (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének  kiadási főösszegét   84.856.979 Ft-ban, bevételi főösszegét   84.856.979 Ft-ban állapítja meg.


  1. Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

       a) tárgyévi költségvetési bevételét:            84.856.979  Ft-ban

     aa) működési költségvetési bevételét:          59.332.822  Ft -ban

                    -ebből működésre támogatási kérelem:          0 Ft

     ab) felhalmozási költségvetési bevételét:     25.524.157  Ft -ban,


      b) tárgyévi költségvetési kiadását:    84.856.979 Ft-ban, ezen belül

      ba) működési költségvetési kiadását  56.574.170 Ft-ban, ezen belül

1.személyi jellegű kiadások                                                               21.029.273 Ft-ban

  1. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      3.370.150 Ft-ban
  2. dologi jellegű kiadások                                                                14.241.194 Ft-ban
  3. ellátottak pénzbeli jutatásai                                                            6.155.360 Ft-ban
  4. egyéb működési célú kiadások                                                       9.850.035 Ft-ban
  5. működési célú általános tartalék                                                                   0 Ft-ban
  6. Áht. megelőlegezés                                                                         1.928.158 Ft-ban


     bb) felhalmozási költségvetési kiadását:     28.282.809 Ft-ban, ezen belül

1. beruházások előirányzata                                                 7.776.159 Ft-ban

    2. felújítások  előirányzata                                                  20.506.650 Ft-ban

    3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                      0

    4.  fejlesztési célú céltartalék                                                                     0


c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát   … 14.427.087 Ft-ban, ezen belül

    ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány    11.974.687 Ft-ban

    cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm.                     2.452.400 Ft-ban


d) finanszírozási célú műveletek bevételét                            15.437.533 Ft-ban, ezen belül

   da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele    15.437.533 Ft-ban

   db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban


e) finanszírozási célú műveletek kiadását                 1.928.158 Ft-ban, ezen belül

    ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása         1.928.158 Ft-ban

    eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását        Ft-ban  


f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                   0     Ft-ban

állapítja meg. „


2. §.
Az Ör. 7. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2)A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0  Ft összegben állapítja meg.”


3.§


(1)Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján 12.10 órától lép hatályba, hatálybalépését követő napon hatályát veszti. .

(2) Az Ör.  3, 4., 5., 6., 7, 8, 9,  16., mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.

Budánné Simonfalvi Katalin                                                    Patakiné Kercsó Szilvia                                

polgármester                                                                              jegyző      


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve:  Kaposkeresztúr, 2018. május  31. 12.00 órakor


                                    

          

                                                                                               Patakiné Kercsó Szilvia

               jegyző