Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III.17.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 18 - 2021. 03. 19

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:1. §


A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szociális ellátás iránti kérelmeket az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári kirendeltségén (a továbbiakban: Zalavári Kirendeltség) az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A jogorvoslat iránti kérelmet az első fokon eljáró szervnél kell benyújtani.”


2. §


A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Zalavári Kirendeltség a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát ellenőrizni jogosult. Ellenőrzése során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján megkeresheti az állami adóhatóságot. Valótlan tartalmú nyilatkozat vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul vagy rosszhiszeműen felvett támogatást pedig vissza kell követelni.”


3. §


A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a szolgáltatóval szerződésben áll, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és vagyonnal a háztartás egyik tagja sem rendelkezik.”


4. §


A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától egy évre lehet megállapítani. A támogatás havi összege 4.000 Ft, melyet havonta, utólag, minden hónap 10. napjáig a kérelmező által megjelölt módon kell kifizetni.”5. §


A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”


6. §


A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §


Gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatás


(1) A Képviselő-testület gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatást állapíthat meg annak a szociálisan rászorult személynek, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem haladja meg,

b) 3 hónapot meghaladó, rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja.

(2) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos által kiállított igazolást, valamint a gyógyszertár által kiállított költségigazolást, a 3 hónapot meghaladó rendszeres gyógyszer illetve gyógyászati segédeszköz szükségletről. A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását.

(3) A gyógyszertámogatás havi összege a gyógyszerköltség 80 %-a, maximum 10.000 Ft.

(4) Nem részesülhet támogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a közgyógyellátásra való jogosultság feltételeinek megfelel.

(5) A jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától maximum egy évre lehet megállapítani, azonban ha ezen időtartam alatt a jogosult részére közgyógyellátás kerül megállapításra, a részére folyósított gyógyszertámogatás a közgyógyellátásra való jogosultság napjától megszűnik. A támogatás kifizetése utólag, minden hónap 10. napjáig a kérelmező által megjelölt módon kell kifizetni.

(6) A támogatásra való jogosultságot, ha jogosult lakcíme a folyósítás időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

(7) A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt.

(8) A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”


7. §


A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. §


„Zalavár Büszke Rám” program


(1) A gyermek születésekor, óvodai és iskolai kezdéshez kapcsolódó költségek mérséklésére, illetve a 65. életévüket betöltött lakosok szociális támogatására rendkívüli települési támogatás adható:

a) gyermek születését követően, gyermekenként egyszeri 30.000,- Ft

b) a gyermek a Zalavári Óvoda köznevelési intézménybe történő beíratását (ideértve az intézménybe történő átíratást is) követően gyermekenként egyszeri 20.000,- Ft

c) a gyermek a zalavári általános iskola alsó tagozatába történő beíratását (ideértve az intézménybe történő átíratást is) követően, az első évfolyam megkezdésekor gyermekenként egyszeri 25.000,- Ft

d) 0-18 éves korú gyermekek (adott év december 31-ig tölti be a 18. életévét) évente egy alkalommal gyermekenként 10.000,- forint

e) azoknak a időkorúaknak, akik az adott év december 31-ig töltik be a 65. életévüket és ennél idősebbek, évente egy alkalommal 10.000,- Ft.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyermek születését követő egyszeri 30.000,- Ft összegű támogatás azon gyermek jogán nyújtható, ahol az újszülött és a kérelmező szülő állandó vagy tartózkodási lakóhelye az újszülött születésének időpontjában Zalavár községben van és életvitelszerűen Zalaváron is él. A gyermek születésének tényére, a szülő személyének megállapítására, a születés időpontjára a gyermek születési anyakönyvi kivonatában szereplő adatok az irányadók, melynek másolati példányát a kérelemhez csatolni kell. A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását is.

A kérelmet az újszülött 6 hónapos koráig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti gyermek a Zalavári Óvodába történő beíratását követően az egyszeri 20.000,- Ft összegű támogatás azon gyermek jogán nyújtható, ahol a gyermek és a kérelmező szülő állandó vagy tartózkodási lakóhelye a beíratás időpontjában Zalavár községben van és életvitelszerűen Zalaváron is él, továbbá az óvodai szolgáltatást ténylegesen igénybe is veszi. A gyermek beíratásának tényére a Zalavári Óvoda által kiadott beíratásról szóló igazolás másolati példányát a kérelemhez csatolni kell. A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását is.

A kérelmet a gyermek beíratásától számított 60 napig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti gyermek a zalavári általános iskola alsó tagozatára történő beíratását követően az egyszeri 25.000,- Ft összegű támogatás azon gyermek jogán nyújtható, ahol a gyermek és a kérelmező szülő állandó vagy tartózkodási lakóhelye a beíratás időpontjában Zalavár községben van és életvitelszerűen Zalaváron is él, továbbá az iskolai szolgáltatást ténylegesen igénybe is veszi. A gyermek beíratásának tényére a Sármelléki Általános Iskola Zalavári Telephelye által kiadott beíratásról szóló igazolás másolati példányát a kérelemhez csatolni kell. A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását is.

A kérelmet a gyermek beíratásától számított 60 napig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg.

(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerint évente egy alkalommal gyermekenként maximum 10.000,- forint rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a 0-18 éves korú gyermekek (adott év december 31-ig tölti be a 18. életévét) szüleit, akik zalavári állandó lakóhellyel vagy tartózkodási lakhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen is Zalaváron tartózkodnak.

A gyermeknevelési települési támogatás megállapításának feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át.

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását is. A kérelmet tárgyév szeptember 1. naptól szeptember 30. napig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(6) Az (1) bekezdés e) pontja szerint évente egy alkalommal 10.000,- forint rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a zalavári állandó vagy tartózkodási lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen Zalaváron élő személyeket, akik az adott év december 31-ig töltik be a 65. életévüket, illetve annál idősebbek.

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását is.

A támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg.

A kérelmet tárgyév október 1. napjától október 30. napig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(7) A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”


8. §


A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. §


Eseti jelleggel nyújtott támogatás


(1) A Képviselő-testület eseti jelleggel támogatást nyújt annak a szociálisan rászorult személynek, aki önhibáján kívül, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(2) Az eseti jelleggel nyújtott támogatás megállapítható alkalmanként és havi rendszerességgel, maximum 3 havi időtartamra is.

(3) Az alkalmanként és a havi rendszerességgel adott eseti jelleggel nyújtott támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 3.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(4) Különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják (pl.: elemi kár, környezeti katasztrófa, tűzeset), a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az igénylő részére jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül, azonnali rendkívüli települési támogatást állapítson meg, melynek összege maximum: 100.000 Ft. Az így hozott döntésről a soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.

(5) Nem állapítható meg rendkívüli, eseti jelleggel nyújtott települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt az illetékes Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központjával. Valamint a kérelmező nem tett lépéseket a társadalombiztosítás keretébe tartozó ellátás megállapítására.

(6) Az eseti jelleggel nyújtott települési támogatás természetbeni vagy pénzbeli ellátásként nyújtható, évente legfeljebb hat alkalommal.

(7) A természetben eseti jelleggel nyújtott települési támogatás lehet:

  1. az önkormányzat által fenntartott konyháról történő meleg étel biztosítása,
  2. élelmiszercsomag,
  3. vásárlási utalvány.

(8) Az eseti jelleggel nyújtott támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását.

(9) Az eseti jelleggel nyújtott települési támogatás iránti kérelmekről, a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt.

(10) A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”


9. §


A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Halálesethez kapcsolódó támogatás összege 25.000 Ft.”


10. §


A Rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A halálesethez kapcsolódó támogatás megállapításához szükséges az eltemettető nyilatkozata arról, hogy az elhunyt után nem részesült más önkormányzatnál temetési segélyben, és a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban, valamint mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását.”


11. §


A Rendelet 7. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”

12. §


A Rendelet 9. § (8) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8)…

d) 6 hónap időtartamban nem veszi igénybe az ellátást.”


13. §


A Rendelet 9. §-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”14. §

Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.
                       Lucz József                                               dr. Bangó Tamás

                      polgármester                                                      jegyző
Záradék:


Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2021. március 17. napján kihirdetésre került.


Zalavár, 2021. március 17.


                                                                                   dr. Bangó Tamás

                                                                                            jegyző