Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő testületének 3/2019 (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 16

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságára, a Polgármesterre, az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakba: Hivatal) és az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha  költségvetési szervre terjed ki.

2. Az önkormányzat, hivatal és költségvetési szervének összesített 2019. évi költségvetése


2. §      Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Iregszemcse Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szerveket – 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.000.351.292 Ft-ban, kiadási főösszegét 1.000.351.292 Ft-ban állapítja meg.

3. §      (1) Iregszemcse Község Önkormányzata, a Hivatal és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(2)       A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                      244.823.545 Ft

b) finanszírozási bevételek                                                                    620.134.749 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                         67.763.718 Ft

d) működési bevételek                                                                           25.878.059 Ft

e) működési célú átvett pénzeszköz                                                      4.861.569 Ft


4. §      (1)       Iregszemcse Község Önkormányzata, a Hivatal és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzatait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


(2)       A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások                                                                        48.113.628 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    8.470.989 Ft

c) dologi kiadások                                                                             83.448.374 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         7.700.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre              37.224.954 Ft

f) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre       6.708.000 Ft

g) beruházási kiadások                                                                      424.306.345  Ft

h) felújítások                                                                                     5.878.000 Ft

i) finanszírozási kiadások                                                                 348.319.350 Ft


(3)       A 3. § és 4. §-ban megállapított főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását a 1. számú melléklete tartalmazza.


5. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege 963.461.640 forint;

b) kiadási főösszege 963.461.640 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/2. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege 45.560.233 forint;

b) kiadási főösszege 45.560.233 forint.

(3) Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha (2/3. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege 177.578.696 forint;

b) kiadási főösszege 177.578.696 forint.


6. § Iregszemcse Község Önkormányzata általános és céltartalékot nem képez.

7. § Az Önkormányzat és költségvetési szervének beruházási, felújítási céljait, költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület a 2019. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

9. §      Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - a 8. melléklet tartalmazza.     

11. § Az önkormányzat a költségvetési évben 50.000.000 Ft összegben tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.     

12. §  A Képviselő-testület az Önkormányzat által átadott támogatásokat a 11. melléklet, az átvett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Létszámkeret, cafetéria


14. § A költségvetési szervek létszámkerete 2019. január 1-jei időpontra 94 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 7. melléklet állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 46 főben határozza meg.

15. § Az önkormányzatnál, polgármesteri hivatalnál foglalkoztatottak, a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester részére, az éves cafetéria juttatás bruttó 200.000 Ft.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


16. §    (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2)   Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3)       A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 2.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.


(4)       Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.


(5)       Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.


(6)       A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.


17. §    (1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.


(2)       Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja a likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.


(3)       Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzintézeti pénzlekötés útján lehet hasznosítani.


(4)       A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 5.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


(5)       A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. § (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető felelős.

(2)       Az önkormányzat a belső ellenőrzésről külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


6. Záró rendelkezések


19. §    A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Süvegjártó Csaba                                                                dr. Marinka Nikolett

  polgármester                                                                                          jegyző
KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Iregszemcse, 2019. február 13.

dr. Marinka Nikolett

jegyző