Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

Kaposkeresztúr Község önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


A rendelet hatálya


 1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.


A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése


 1. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésének teljesítését 83.188.807 Ft bevétellel és 71.872.597 Ft kiadással jóváhagyja.


 1.  A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:


            a) működési kiadások  71.872.597 Ft-ra teljesült, ebből


             aa) személyi jellegű kiadások:                                  20.222.837 Ft

             ab) munkaadókat terhelő járulékok                             2.855.398 Ft

             ac) dologi jellegű kiadások                                        10.542.951 Ft

             ad) ellátottak pénzbeli juttatása                                   5.069.223 Ft

             ae) átadott pénzeszközök műk.                                   5.771.595 Ft

             af) áht. belüli megelőlegezés                                          917.712 Ft


             b) felhalmozási kiadások 26.492.881 Ft-ra teljesült, ebből


            ba) beruházás                                                                6.986.231 Ft

            bb) felújítás                                                                 19.506.650 Ft

            1. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben szerint jóváhagyja.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


Hitelműveletek


 1. §.


A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.)   3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2017. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


Támogatások


 1. §


 1. Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.


 1. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak számlákkal – határidőben – elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.


 1. A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


A maradvány megállapítása, jóváhagyása


 1. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2018. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.


 Az önkormányzat vagyona


 1. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14/A. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.


 1. A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát 14/B. melléklet tartalmazza.


 1. Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok


 1. §


 1. A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 15/A melléklet szerint fogadja el.


 1. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 15/B melléklete tartalmazza. 


 1. §.

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.Záró rendelkezések


 1. §


 1. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse. 1. A rendelet a kihirdetés napján 13.10 órakor  lép hatályba.Budánné Simonfalvi Katalin                                            Patakiné Kercsó Szilvia

                            polgármester                                                                     jegyzőA rendelet kihirdetve: Kaposkeresztúr, 2018. május 31. 13.00 órakor  
Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző

Mellékletek