Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.13) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 04 - 2014. 03. 05Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


1. §.


Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013.(III.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör. )  3. §. (1)-(2)   bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:„3. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének  kiadási főösszegét  76.047 e Ft-ban, bevételi főösszegét 76.047 e Ft-ban állapítja meg.


  1. Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

       a) tárgyévi költségvetési bevételét:                     76.047  ezer Ft-ban

     aa) működési költségvetési bevételét:                   55.745 ezer Ft-ban

                    -ebből működésre támogatási kérelem:   0, ezer Ft

     ab) felhalmozási költségvetési bevételét:             19.302 ezer Ft-ban.


      b) tárgyévi költségvetési kiadását:           76.047  ezer Ft-ban, ezen belül

      ba) működési költségvetési kiadását        55.745   ezer Ft-ban, ezen belül

        

  • személyi jellegű kiadások                                                         13.358   ezer Ft-ban
  • munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  2.944    ezer Ft-ban
  • dologi jellegű kiadások                                                              9.914   ezer Ft-ban
  • ellátottak pénzbeli jutatásai                                                      20.135  ezer Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadások                                                   9.094   ezer Ft-ban
  • működési célú általános tartalék                                                   300     ezer Ft-ban


     bb) felhalmozási költségvetési kiadását:    19.302    ezer Ft-ban, ezen belül

-  beruházások előirányzata                                     272                          ezer Ft-ban

    - felújítások  előirányzata                                     13.510                         ezer Ft-ban

     - egyéb felhalmozási kiadás                                                                           0

    - fejlesztési célú céltartalék                                                                              0


c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát   6.790       ezer Ft-ban, ezen belül

    ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány   5.690         ezer Ft-ban

    cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm.                  1.100       ezer Ft-ban


d) finanszírozási célú műveletek bevételét                            5000  ezer Ft-ban, ezen belül

   da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele    0       ezer Ft-ban

   db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele  5000 ezer Ft-ban


e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                 5520   ezer Ft-ban,ezen belül

    ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása                 0

    eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását  5520       ezer Ft-ban  


f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                             0      e Ft-ban

állapítja meg. „2. §.(1) E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba és a hatálybalépését követő nap hatályát veszti.


(2) Az Ör. 4, 5, 6, 18. mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.
Budánné Simonfalvi Katalin                                                  Patakiné Kercsó Szilvia                                

polgármester                                                                              jegyző     


Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2014. március 3.

  

Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző