Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (XI.21.) önkormányzati rendelete

a temetők használatának rendjéről szóló 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 22 - 2017. 11. 23

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Te.) 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

  1. §.

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének a temetők használatának rendjéről szóló 13/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban. Ör. )  8. §. (2) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

 (8.§.  (2)A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama.)

d)Urnasírhely esetén: 25 év

2.§.

Az R. 11. §. (2) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

(11. §. (2)A köztemetőben a következő temetési helyek biztosítottak:)

d) hamvakat tartalma urnák földbe temetésére: urnasírhelyek.”


3.§.

Az R 11. §.-a az  alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 

„11. §.(8) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 cm, mélysége legalább 1 méter.”


4. §.


Az R.  A temetési helyek megváltási és újraváltási díjairól szóló 1. melléklete az alábbi   7. ponttal egészül ki:

                               „ 7. urnasírhely   2000 Ft.”

5. §.
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Budánné Simonfalvi Katalin                                            Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                  jegyzőA rendelet kihirdetve:


Kaposkeresztúr, 2017. november  22.Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző