Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (III.3.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 04Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. §


 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.


 1. E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint  alkot egy  címet.II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai


3. §


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének  kiadási főösszegét  75.820 e Ft-ban, bevételi főösszegét 75.820 e Ft-ban állapítja meg.


 1. Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

       a) tárgyévi költségvetési bevételét:                     75.820  ezer Ft-ban

     aa) működési költségvetési bevételét:                   69.345 ezer Ft-ban

                    -ebből működésre támogatási kérelem:    4.493, ezer Ft

     ab) felhalmozási költségvetési bevételét:                6.475 ezer Ft-ban.


      b) tárgyévi költségvetési kiadását:           75.820  ezer Ft-ban, ezen belül

      ba) működési költségvetési kiadását         69.345   ezer Ft-ban, ezen belül

        

 • személyi jellegű kiadások                                                        26.895  ezer Ft-ban
 • munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      4.310  ezer Ft-ban
 • dologi jellegű kiadások                                                            12.924  ezer Ft-ban
 • ellátottak pénzbeli jutatásai                                                     19.349  ezer Ft-ban
 • egyéb működési célú kiadások                                                 5.567   ezer Ft-ban
 • működési célú általános tartalék                                                 300    ezer Ft-ban


     bb) felhalmozási költségvetési kiadását:    6.475    ezer Ft-ban, ezen belül

-  beruházások előirányzata                                     280                          ezer Ft-ban

    - felújítások  előirányzata                                        700                         ezer Ft-ban

     - egyéb felhalmozási kiadás                                                                           0

    - fejlesztési célú céltartalék                                                                              0


c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát   4.500       ezer Ft-ban, ezen belül

    ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány   4.376         ezer Ft-ban

    cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm.                     124    ezer Ft-ban


d) finanszírozási célú műveletek bevételét                            0  ezer Ft-ban, ezen belül

   da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele    0       ezer Ft-ban

   db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele  0 ezer Ft-ban


e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                 5.495   ezer Ft-ban,ezen belül

    ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása                 0

    eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását  5.495       ezer Ft-ban  


f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                             - 4.493      e Ft-ban

állapítja meg.


 1. A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi  pénzmaradványának, beleértve az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 73. §.  § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását  működési és felhalmozási cél szerinti  tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.   


 1. A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy  a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


                                                                                                     

Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


 1. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá. 


 1. A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


 1.  A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait  felújításonként  e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1.  A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát  e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


5. §.


 1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2014. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.


 1. A képviselő-testület a működési bevételek és működési kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. mellékletének IV. fejezet 1. pontja szerinti a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímre pályázatot ad be az Mötv. 118. §. (2) meghatározottak szerint.


 1. A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.)   3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét,  az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására – amennyiben az (1)-(3) bekezdésben szereplő bevételek  nem teljesülnek,  a 6. mellékletben, 7. mellékletben, 18. mellékletben  foglaltak szerint meghatározott feladatok zárolását rendeli el 4.493 e Ft összegben 2014.06.30-ig.


 1. Az (4) bekezdésben felsorolt előirányzatok zárolásának feloldásáról a képviselő-testület dönt.


A bevételi többlet kezelése


6. §


 1. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


 1. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


 1. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


Általános és céltartalék


7. §


 1. A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100 ezer Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát  200 ezer Ft összegben állapítja meg.


 1. A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


Több éves kihatással járó feladatok


8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15.  melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


Előirányzat-felhasználási ütemterv


9.  §


A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi likviditási tervét a várható  bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza  teljesíthető kiadásokat a  16. mellékletben foglaltak szerint.


Támogatások


10. §


 Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.   


III. fejezet


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.


11. §


 1. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
  1. kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
  2. a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.


 1. Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


 1. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


 1. A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.


12. §.


A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja          jóvá.


13. §.


 1. Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


14. §


 1. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételek és kiadások közötti átcsoportosításáról  a képviselő-testület dönt.


 1. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Ávr. 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


15. §


 1. Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át nem haladhatja meg.


 1. Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


 1. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés


16. §.


 1. A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.


 1. A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.


 1. A nettó 3 millió  Ft-ot elérő, vagy  azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a  helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a  döntés meghozatalát követő 60 napon belül.


Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól


17. §.


 1. Támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi  civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult  természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban az alábbiak kiegészítését szolgálja:  

 a) szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági feladatok.


 1. Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége,  feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) a) pontban meghatározottak valamelyikét tartalmazza. 


 1. Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)-(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a  18. melléklet tartalmazza.


 1. A 18. számú mellékletben meghatározott  előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
  1. az (1)  bekezdésben meghatározott szervezeteknek  minden év március 31-ig,
  2. a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.


 1. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.


 1.  A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződősben meghatározottak szerint kerül sor.


 1. A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.


 1.  A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.


 1. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás  a következő évben nem ítélhető meg.


 1. Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.


18. §.


A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

IV. fejezet


Záró és egyéb rendelkezések


19.  §.


 1. A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


 1.  Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.Budánné Simonfalvi Katalin                                                                         Patakiné Kercsó Szilvia                                

polgármester                                                                                             jegyző   


Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve:Kaposkeresztúr, 2014. március 3.   

                           Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző