Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (IX.8.) önkormányzati rendelete

5/2014. (IX.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 09 - 2014. 09. 09


Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


1. §.


Kaposkeresztúr önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


3. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének  kiadási főösszegét  77.605 e Ft-ban, bevételi főösszegét 77.605 e Ft-ban állapítja meg.


  1. Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

       a) tárgyévi költségvetési bevételét:                     77.605  ezer Ft-ban

     aa) működési költségvetési bevételét:                   70.942 ezer Ft-ban

                    -ebből működésre támogatási kérelem:    4.216, ezer Ft

     ab) felhalmozási költségvetési bevételét:                6.663 ezer Ft-ban.


      b) tárgyévi költségvetési kiadását:           77.605  ezer Ft-ban, ezen belül

      ba) működési költségvetési kiadását         70.942   ezer Ft-ban, ezen belül

        

  • személyi jellegű kiadások                                                         26.895   ezer Ft-ban
  • munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  4.310    ezer Ft-ban
  • dologi jellegű kiadások                                                             12.924  ezer Ft-ban
  • ellátottak pénzbeli jutatásai                                                       20.632   ezer Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadások                                                    5.881   ezer Ft-ban
  • működési célú általános tartalék                                                    300     ezer Ft-ban


     bb) felhalmozási költségvetési kiadását:    6.663    ezer Ft-ban, ezen belül

-  beruházások előirányzata                                     468                          ezer Ft-ban

    - felújítások  előirányzata                                        700                         ezer Ft-ban

     - egyéb felhalmozási kiadás                                                                           0

    - fejlesztési célú céltartalék                                                                              0


c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát   4.500       ezer Ft-ban, ezen belül

    ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány   4.376         ezer Ft-ban

    cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm.                     124    ezer Ft-ban


d) finanszírozási célú műveletek bevételét                            0  ezer Ft-ban, ezen belül

   da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele    0       ezer Ft-ban

   db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele  0 ezer Ft-ban


e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                 5.495   ezer Ft-ban,ezen belül

    ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása                 0

    eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását  5.495       ezer Ft-ban  


f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                             - 4.493      e Ft-ban

állapítja meg.


2. §.


Az Ör. 5. §. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(4)A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására – amennyiben az (1)-(3) bekezdésben szereplő bevételek  nem teljesülnek,  a 6. mellékletben, 7. mellékletben, 18. mellékletben  foglaltak szerint meghatározott feladatok zárolását rendeli el 4.493 e Ft összegben 2014.10.30-ig.


3. §.


  1. Az Ör. 3.,4, 5, 6, 7, 8, 9,  18. mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.


  1.  Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Budánné Simonfalvi Katalin                                                            Patakiné Kercsó Szilvia                                

polgármester                                                                                jegyző   


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. szeptember 8.                           Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző