Iregszemcse község képviselő testületének 1/2014 (II.20.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2016. 04. 01- 2023. 06. 30

Iregszemcse község képviselő testületének 1/2014 (II.20.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról1

2016.04.01.

Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 5. és 19. pontjában foglalt feladatkörében és a hulladékról szóló (továbbiakban: Htv.) 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §. a)-g) pontjaiban, a 39. §. (2) és (5) bekezdéseiben, valamint a 88. §. (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § 1. Jelen rendelet célja, hogy Iregszemcse község Iregszemcse község közigazgatási területén a lakosság egészségének védelme, valamint Iregszemcse község természeti és épített környezetének megóvása érdekében a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást és annak kötelező igénybevételét biztosítsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

2. A rendelet hatálya kiterjed Iregszemcse község közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.

3. A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék (a továbbiakban TSZH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására terjed ki.

4. A TSZH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását a DÉL-KOM Nonprofit Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 52.) útján (továbbiakban: Szolgáltató) végzi és biztosítja.

5. Iregszemcse községhez kapcsolódó legközelebb eső hulladékudvar: Somi Nagytérségi Hulladékkezelő Központ.

2. § 1. A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.

2. Gazdálkodó szervezet a Htv. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a hulladék kezeléséről.

II. Fejezet

2. Személyes adatok kezelése

3. § 1. A Rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

2. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Htv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni.

3. A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybevevő nevét, adószámát, székhelyének, telephelyének címét köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

4. A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

5. A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles

1. megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,

2. gondoskodni az adatok biztonságáról,

3. meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

4. § 1. Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

2. A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

3. A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek nem adhatja ki.

3. A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei

5. § (1) Az önkormányzat és a szolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés foglalja magába.

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:

1. a felek megnevezése és azonosító adatai,

2. a közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok meghatározása,

3. a közszolgáltató kötelezettségeinek meghatározása,

4. az alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybevételével végezhető tevékenységek meghatározása,

5. a közszolgáltató nyilvántartási kötelezettsége,

6. a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos minőségi észrevételek, kifogások eljárási rendjére vonatkozó szabályozás,

7. a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezések,

8. a díjhátralék kezelésének szabályai,

9. a közszolgáltatási szerződés megszűnésére vonatkozó szabályozások,

10. jogviták intézésének szabályai,

11. értesítések szabályai,

12. részleges érvényesség meghatározása,

13. egyéb rendelkezések.

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

6. § 1. A Szolgáltató a TSZH begyűjtéséről heti egy alkalommal köteles gondoskodni.

2. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

3. A TSZH begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az önkormányzat a Szolgáltatóval egyeztetett módon állapítja meg.

4. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az Ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.

7. § 1. A közszolgáltatás során kizárólag a Szolgáltató szabványos űrtartalmú tárolói használhatók:- 60 literes tároló edény,- 80 literes tároló edény,- 110 literes tároló edény,- 240 literes tároló edény.

2. Az ingatlan tulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű TSZH keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.

3. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata.

4. Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.

5. Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei

8. § 1. a) A TSZH kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található.

b) A TSZH-t a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.
c) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18,00 órától, a szállítás napján legkésőbb 6,00 óráig helyezhető ki, és a szállítás napján 18,00 óráig tartható közterületen.
2. a) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.
b) A tulajdonos a gyűjtőedénybe nem rakhat mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.
1. Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (2) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost és ezzel egyidejűleg a személyzet köteles azt a munkájukról vezetett járatnaplóba bejegyezni. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
2. A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel.
3. Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.
4. A gyűjtőedény szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni.
5. a) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
b) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem lehet, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.
1. A község köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési környezetet szennyezné, fertőzné. Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az e rendeletben meghatározott ingatlan tulajdonosok kötelesek gondoskodni.
2. Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál természetes személy építtető esetén a tisztántartás az építtetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli.
3. Az önkormányzati utak (helyi közutak) tisztántartásáról, az úttartozékot képező útárok és az úttest csapadékelvezetésének folyamatos biztosításáról a helyi közút tulajdonosa, az önkormányzat köteles gondoskodni.
4. Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz tisztántartásáról, ide értve a hó és síkosság elleni védekezést is az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni. A síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) csúszásmentessé kell tenni és a járdáról a havat el kell takarítani. Az ingatlanok előtti járdaszakaszt reggel 8 óráig kell megfelelően letisztítani, majd napközben a tisztántartással kapcsolatos munkákat szükség szerint el kell végezni.
5. Közös tulajdonban álló épületek esetében a (11) bekezdésben írt tisztántartás a tulajdonosok egyetemleges kötelezettsége.
6. Az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója, bérlője, ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani és az ott keletkezett hulladékot eltávolítani.

9. § 1. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését kérheti írásban vagy személyes bejelentés keretében a Szolgáltatónál.

2. A szüneteltetési kérelem benyújtása előzze meg a szüneteltetési időszakot.

3. Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg az általa meghatározott gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.

6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

10. § 1. A közszolgáltató köteles a tároló edények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

2. A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítani. Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.

3. Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.

11. §

1. a) A nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente legalább egy alkalommal a Szolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítási időszak alatt térítésmentesen gondoskodik.
b) A lomtalanítás során a Szolgáltató kizárólag az előre meghatározott nem veszélyes típusú hulladékokat gyűjti be.
1. A lomtalanítás időpontjáról és annak területi felosztásáról a Szolgáltató minimum egy héttel korábban értesíti a lakosságot.
2. A Szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

12. § 1. A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által megállapított díjat kötelesek fizetni.

2. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

3. A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos számla ellenében, meghatározott időszakonként, utólag köteles megfizetni.

4. A közszolgáltató a számlát az ingatlan tulajdonosnak negyedévente küldi meg.

13. § 1. Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenti a Szolgáltatónak.

2. A bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni.

14. § 1. Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a közszolgáltatás díjának megfizetését, ha a Szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.

2. Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése az (1) bekezdés szerint, ha a Szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a Szolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.

15. § 1. A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban (1. § (5) bek.) lehet elhelyezni, amelyről az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik.

2. Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik.

3. Iregszemcse község közigazgatási területén üdülőövezet nem került kialakításra.

7. Hatálybalépés

16. § 1. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodok.

2. Hatályát veszti:

a) Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2003. (II. 5.) számú rendelete a Köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről.

b) Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 5.), a 21/2012. (XII. 28.), a 12/2009. (IX. 30.), az 1/2009 (II.1.), az 1/2008. (II. 14.), a 17/2004. (XII. 15.) számú rendeletei a Köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2003. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról.

1

Az önkormányzati rendeletet az Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.