Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 27 - 2019. 11. 27

Kaposkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  a 10. § (1) bekezdésében,  a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a  32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) és (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a  132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli elő:  

1.§.

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. §. (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§. (2) A képviselő-testület dönt az e rendeletben megállapított jogtalanul felvett ellátás visszafizetéséről, részletfizetésről, elengedésről,  a települési krízis támogatásról,  állami támogatásként adott szociális célú tűzifa települési kiegészítő támogatásról, időskorúak települési támogatás összegéről, települési ösztöndíj pályázati támogatás összegéről, települési beiskolázási támogatás összegéről, települési ápolási díjról, települési kamatmentes kölcsönről, települési rezsitámogatás összegéről.

(3) A polgármester átruházott hatáskörben dönt e rendeletben megállapított települési rendkívüli támogatásról, települési temetési támogatásról,   települési beiskolázási támogatás megállapításáról, települési ösztöndíjtámogatás megállapításáról,  települési szabadulási támogatásról, települési mikuláscsomagi támogatásról, települési lakásfenntartási támogatásról,  települési időskori támogatás megállapításáról, települési rendkívüli rendszeres támogatásról,  települési szünidei nyári gyermekétkeztetés biztosításáról, köztemetés elrendeléséről, köztemetés költségeinek részletfizetési kötelezettségéről , települési születési támogatásról, települési gyermeknevelési támogatásról, települési táborozási és kirándulási támogatásról, települési rezsitámogatás megállapításáról.

2. §

Az Ör. 11. §. (2)  bekezdése az alábbi n) ponttal egészül ki:  

„11. §. (2) (Az eseti települési pénzbeli és természetbeni támogatásként adható:)

n) települési rezsitámogatásként.


3 §.


 Az Ör. az alábbi 9/A „ Települési rezsitámogatás” fejezettel és az alábbi 16/A. §-al egészül ki:

„9/A Települési rezsitámogatás

16/A. §.

(1)  A képviselő-testület a kaposkeresztúri háztartások rezsiköltségeihez lakott ingatlanonként évente egyszeri támogatást nyújt.

(2) A települési rezsitámogatás  ugyanazon ingatlanra   csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ingatlanban élő  személyek és családok számától.

(3) A települési rezsitámogatás  maximális összege: 20.000,- Ft/lakott ingatlanonként.

(4) A települési rezsitámogatásra az a Kaposkeresztúron bejelentett lakóhellyel életvitelszerűen az ingatlanban lakó személy jogosult, aki a nevére és a lakóhelyével megegyező címre kiállított  - az adott év január 1. és december 15. közötti időszakra szóló - közüzemi számla/számlák másolatát  - vízdíj,  villany,  hulladékszállítási díj- a kérelemhez  csatolja. 

(5)  A kérelmet ezen rendelet 1. melléklet szerint formanyomtatványon    évente egy alkalommal november 1- től -  december 20-ig lehet  benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(6)A támogatás folyósítás módjáról és pontos összegéről 2020. évtől a képviselő-testület minden év október  30-ig dönt. A képviselő-testület 2019. évben a települési rezsitámogatás összegét 20.000 Ft összegben állapítja meg.

(7) Az egyedi támogatásokról  átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

4. §.

A Ör. 19. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 19. §. (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete hivatalból a Kaposkeresztúron lakóhellyel rendelkező:

  1. 0 éves korú gyermekektől az  általános iskoláskorú gyermekekig települési „Mikulásnap” és települési „Karácsonyi” rendezvényen összesen 4.000,-Ft/fő  – rendezvényenként 2.000 Ft/fő értékű - települési mikuláscsomagot biztosít természetben, elsősorban élelmiszer csomag formájában,
  2. a középfokú, középiskolába iskolába járó gyermekeknek a „Karácsonyi rendezvényen” összesen 2.000 Ft/fő  értékű települési mikuláscsomagot biztosít természetben, elsősorban élelmiszer csomag formájában.


5.  §.

 E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.Budánné Simonfalvi Katalin                                   Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                                   jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve:  Kaposkeresztúr, 2019. november 26. 11.00 órakor


Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző


Mellékletek