Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete

közterületen elhelyezett képfelvevő kamerarendszerről

Hatályos: 2021. 02. 18

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. §.  (3) bekezdésében , valamint  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kaposkeresztúr Önkormányzat  Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a település közigazgatási területén  az e rendelet 1.  mellékletében meghatározott  közterületeken képfelvevő kamerarendszert működtet.

(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat a képfelvevő rendszerrel érintett közterületeire terjed ki.

2. §

A képfelvevő kamerarendszer működtetésének célja az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok  - Önkormányzat, Teleház, Könyvtár  (Szabadság tér 1) és Művelődési Ház (Szabadság tér 2.) -  környékén:

  1. a jogsértések megelőzése, visszaszorítása,
  2. a közbiztonság növelése,
  3. önkormányzati tulajdonban lévő vagyonelemek megóvása,
  4. közterületi létesítmények ellenőrzése,
  5. az állampolgárok biztonságérzetének növelése,
  6. a bűnmegelőzés és a bűnmegelőzésben közreműködő hatóságok, szervezetek munkájának segítése.

3. §

  1. A Képviselő-testület a közterületi képfelvevő kamerarendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátására – a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény  (a továbbiakban: Ktftv.)   8. § (1) bekezdésére figyelemmel – a Batéi  Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét jelöli ki.


  1. A közterületi képfelvevő kamerarendszer üzemeltetésénél, kezelésénél Kaposkeresztúr Község Önkormányzata, mint adatkezelő, a hatáskörébe tartozó ügyekben a képfelvevő rendszer által készített felvételek rögzítésénél, felhasználásánál, továbbításánál az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Ktftv.- ben foglaltak szerint köteles eljárni.


  1. A jegyző a közterületi képfelvevő kamerarendszer üzemeltetésére és kezelésére - mint adatfeldolgozó - a felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adat kezelésére kizárólag a közterület-felügyeletről szóló törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, valamint a képfelvevő kamerarendszer működtetésére vonatkozó adatvédelmi, üzemeltetési szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.


  1. A közterületi képfelvevő kamerarendszer működésének részletes szabályait az önkormányzatnak a közterületi  képfelvevő kamerarendszer adatvédelmi  szabályzata tartalmazza.

4. §

A képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelöléséről és a kijelölés visszavonásáról a képviselő-testület dönt, a megfigyelt közterületek felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


5. §

(1) A közterületi képfelvő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos kiadások az Önkormányzatot terhelik. A Képviselő-testület az éves  költségvetési rendeletében tervezi a közterületi képfelvevő rendszer üzemeltetéséhez szükséges kiadásokat.

(2) Az Önkormányzat biztosítja a jegyző számára azokat a tárgyi feltételeket, melyek szükségesek a közterületi képfelvevő kamerarendszer működtetéséhez, és az adatkezeléshez kapcsolódó előírások betartásához.

(3) E rendelet 1.  mellékletében felsorolt kamerák, képfelvevő rendszer tulajdonosa a Falunkért Egyesület-(továbbiakban: Egyesület)  Kaposkeresztúr, József A. u. 2., aki  az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján hozzájárult a képfelvevő kamerarendszer önkormányzat által  e rendeletben foglalt üzemeltetéséhez és kezeléséhez.  

6. §

Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy az Önkormányzat honlapján a közterületi képfelvevő kamerák elhelyezésének ténye, illetve a kamerákkal megfigyelt közterületek felsorolása közzétételre kerüljön.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Budánné Simonfalvi Katalin                            Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                            jegyző


A rendelet kihírdetve: Kaposkeresztúr, 2021. február 17.


Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző


Mellékletek