Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.21.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi köztisztviselői illetményalapról és az illetménykiegészítésről

Hatályos: 2021. 01. 21 - 2021. 12. 31

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján  Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva  a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 76.§ (3) bekezdés b) pontja valamint  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Batéi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal)  foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2021. évben 46.380 Ft.

2.§

(1) A  Hivatalban  foglalkoztatott köztisztviselőket  2021. évben  illetménykiegészítés  illeti meg, melynek mértéke: .


a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő  alapilletményének 20%-a, 

b) az érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %‐a.

3. §

(1)Ez a rendelet a kihirdetését  követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

 (2) Ez a rendelet  2021. december 31. napján hatályát veszti.

Budánné Simonfalvi Katalin                                             Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                         jegyző

A rendelet kihírdetve: Kaposkeresztúr , 2021.január 20.  

Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző