Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

Kaposkeresztúr Község önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2015. 05. 29

Kaposkeresztúr  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya


 1. §


 A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és a szerveire.


Bevételek és kiadások


 1. §


(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat  2014. évi költségvetésének teljesítését 62.224 ezer forint bevétellel és  58.681  ezer forint kiadással hagyja jóvá.


 1. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:


 1. Működési kiadások: 52.065 e Ft-ra teljesült , ebből


aa)  személyi jellegű kiadások:                                19.057 e Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                         3.014 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások                                      8.079 e Ft

  ad)  ellátottak pénzbeli juttatása                             16.249 e Ft

  ae)  támogatásértékű működési kiadás                      5.666 e Ft

  af) függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások                        0 e Ftb) Felhalmozási kiadások:  6.616    e Ft-ra teljesült, ebből

                 

ba) beruházás                                                          505     e Ft

bb) felújítás                                                           1136    e Ft

bc) hitel törlesztése (fejlesztési)                             4975      e Ft 1. §.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti teljesülést a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.


 1.  A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését célonként a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesülését a 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat éves foglalkoztatott létszámát a 6. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves foglalkoztatott létszámát a 7. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. A Képviselő-testület az   Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8.  melléklet szerint fogadja el.


 1. A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


Hitelműveletek


                                  4   §.


A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.)   3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek teljesített összegét, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


Támogatások


 1. §


 1. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.


 1. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.


 1. A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


Maradvány megállapítása, jóváhagyása


 1. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát  13.  melléklet foglaltak szerint jóváhagyja.


 1.  A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2015. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.


Vagyonról


 1. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát forgalomképesség szerinti bontásban a 14/A mellékletben részletezett mérlegadatok alapján  jóváhagyja.


 1.  A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 14/B melléklet tartalmazza.


 1.  Az Önkormányzatnak nincs tulajdonában érték nélkül nyilvántartott eszköz.


Többéves kihatással járó feladatok


 1. §


 1. A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 15/a. melléklet szerint fogadja el.


 1. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit 15/b . melléklet szerint állapítja meg.  

Záró rendelkezések


 1. §


 1. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolónak a rendelet elfogadását követő végrehajtásról gondoskodjon.


 1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Budánné Simonfalvi Katalin                                              Patakiné Kercsó Szilvia   

                                                                                                                                                         

 polgármester                                                                                              jegyző


A rendelet kihirdetve: 2015. május  28.   


Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző