Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2014. 11. 29 - 2019. 11. 27

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 143. § (4) bekezdés f.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

 (1) E  rendelet hatálya az önkormányzati képviselőkre,  a képviselő-testület bizottságának tagjaira és elnökére terjed ki.

(2) A rendeletet nem lehet alkalmazni az önkormányzat polgármesterére, alpolgármesterére.  


2. §

(1) A képviselői tiszteletdíj mértéke 15.000,- Ft/hó.

(2) A képviselői tiszteletdíjon felül a bizottsági tagoknak, elnöknek tiszteletdíj nem jár.

(3) A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a jogosult részére kifizetni.

(4) E rendelet alapján a képviselők a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk megszűnése napjáig jogosultak a tiszteletdíjra.

3. §.


(1)A képviselőnek a  képviselői tevékenységgel összefüggő a képviselő-testület vagy a polgármester megbízásából végzett, a képviselő által előlegezett, számlával igazolt költséget meg kell téríteni.


(2)A költségtérítés magába  foglalja:

  1. a képviselő településen kívüli közlekedési költségeit, ami belföldi kiküldetési rendelvény kitöltésével igazolható, 
  2. a dologi, technikai kiadások költségeit.


(3)A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi,  utalványozza az önkormányzat nevére kiállított és leadott számlák ellenőrzését követően.


4. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. október 12. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti  Kaposkeresztúr  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének A képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2003.(XII.23.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 5/2007.(IV.12.)  és 12/2011. (IX.14.) önkormányzati rendeletek.

           

Budánné Simonfalvi Katalin                                                                                             Patakiné Kercsó Szilvia           

  polgármester                                                                                                               jegyző


A rendelet a kihirdetve: 2014. november 28.Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző