Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 15 - 2017. 06. 16

  Kaposkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  10. § (1) bekezdésében a 7. §. tekintetében,  az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontjában a 6§.  (1) bekezdés tekintetében,  az Szt. 45. § (1) és (3) bekezdésében a 13. §-26. § tekintetében, az Szt. 48. § (4) bekezdésében a 27. §. tekintetében,  az Szt. 132. § (4) bekezdés g) pontjában a 13. §-26. §.  tekintetében,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli elő:  


  1. §.


Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet  ( továbbiakban: Ör) 26/A.  §.  helyébe a következő rendelkezés lép 

„17/A. Települési szünidei nyári gyermekétkeztetés

26/§. A.

(1)Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete települési nyári szünidei gyermekétkeztetést biztosít, azon kaposkeresztúri lakóhelyű gyermekek részére, akik az állam által biztosított szünidei gyermekétkeztetésre nem jogosultak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján települési szünidei nyári gyermekétkeztetés igénybevételére jogosultak: 

a)  az  iskolai nyári szünet időtartama alatt  az iskolai tanulmányi jogviszonnyal  rendelkező nappali tanulmányokat folytató 18 év alatti  gyermek,

b) az óvoda nyári zárva tartásának időtartamára az óvodai intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermek,

c) 2,5 éves kortól a kötelező óvodai jogviszonnyal még nem rendelkező gyermek a nyári szünet teljes időtartamára,

c)a bölcsődés korú - 5-hónapostól 2,5 éves korig -  intézményi jogviszonnyal nem rendelkező gyermek a nyári szünet teljes időtartamára.

(3)A szünidei nyári gyermekétkeztetést a szülőknek minden év június 10-ig írásban kell igényelnie az önkormányzatnál.

(4) A szünidei nyári gyermekétkeztetésként  az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott időtartamban munkanapokon egyszeri meleg déli főétkeztetést a  Mosdósi Mackóvár Óvodából az önkormányzat székhelyépületéhez történő szállítással biztosíja.

(5) A szülőnek az ebédszállításhoz mindennap a tiszta éthordót biztosítani kell.  

(6)A szünidei nyári gyermekétkeztetést átruházott hatáskörben a  polgármester állapítja meg.”


  1. §.

 (1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A 2017. évre vonatkozóan a települési szünidei gyermekétkeztetésre beadott kérelmeket haladéktalanul felül kell vizsgálni az e rendeletben foglaltak szerinti jogosultságnak megfelelően.  


Budánné Simonfalvi Katalin                                    Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                                   jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Kaposkeresztúr, 2017. június 14.


                                                Patakiné Kercsó Szilvia

                                                                 jegyző