Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020 (XII.31.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II.7) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása  a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tv) 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II.7) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.)  3. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §. (1) Kaposkeresztúr község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a  HBP SPED Kft.( Sántos, Magyar u. 4.) mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató), jogosult ellátni, Kaposkeresztúr Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján 2021. december 31-ig. A szerződést a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

  1. §.

(1)Az Ör. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2)E rendelet  2021. január 1-jén lép hatályba, és a  hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Budánné Simonfalvi Katalin                                                          Patakiné Kercsó Szilvia

         polgármester                                                                              jegyző

A rendelet 2020. december  31  napján kihirdetésre került.                                                                                                      Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző


Mellékletek