Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 19Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. §


 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.


 1. E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint  alkot egy  címet.II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai


3. §


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének  kiadási főösszegét  57.404 e Ft-ban, bevételi főösszegét 57404 e Ft-ban állapítja meg.


 1. Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

       a) tárgyévi költségvetési bevételét:                     57404  ezer Ft-ban

     aa) működési költségvetési bevételét:                   57404 ezer Ft-ban

                    -ebből működésre támogatási kérelem:    2.321, ezer Ft

     ab) felhalmozási költségvetési bevételét:                3.252 ezer Ft-ban.


      b) tárgyévi költségvetési kiadását:           57.404  ezer Ft-ban, ezen belül

      ba) működési költségvetési kiadását         53.856   ezer Ft-ban, ezen belül

        

 • személyi jellegű kiadások                                                         24.494   ezer Ft-ban
 • munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  4.001    ezer Ft-ban
 • dologi jellegű kiadások                                                             11.521  ezer Ft-ban
 • ellátottak pénzbeli jutatásai                                                         9.730   ezer Ft-ban
 • egyéb működési célú kiadások                                                    3.810   ezer Ft-ban
 • működési célú általános tartalék                                                     300     ezer Ft-ban


     bb) felhalmozási költségvetési kiadását:    3.548    ezer Ft-ban, ezen belül

-  beruházások előirányzata                                    2528                          ezer Ft-ban

    - felújítások  előirányzata                                         500                         ezer Ft-ban

     - egyéb felhalmozási kiadás                                     520                         ezer Ft-ban

    - fejlesztési célú céltartalék                                                                              0


c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát   3200       ezer Ft-ban, ezen belül

    ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány   3.076         ezer Ft-ban

    cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm.                    124    ezer Ft-ban


d) finanszírozási célú műveletek bevételét                            0  ezer Ft-ban, ezen belül

   da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele    0       ezer Ft-ban

   db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele  0 ezer Ft-ban


e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                 520   ezer Ft-ban,ezen belül

    ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása                 0

    eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását  520       ezer Ft-ban  


f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                             - 2.321      e Ft-ban

állapítja meg.


 1. A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi  pénzmaradványának, beleértve az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 73. §.  § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását  működési és felhalmozási cél szerinti  tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.   


 1. A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy  a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


                                                                                                     

Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


 1. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá. 


 1. A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


 1.  A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait  felújításonként  e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1.  A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát  e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


5. §.


 1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2015. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.


 1. A képviselő-testület a működési bevételek és működési kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének III. fejezet 4. pontja szerinti kiegészítő támogatása jogcímre pályázatot ad be az Mötv. 118. §. (2) meghatározottak szerint.


 1. A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.)   3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét,  az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására – amennyiben az (1)-(3) bekezdésben szereplő bevételek  nem teljesülnek,  a nem kötelező feladatok zárolását és a dologi kiadásoknál takarékoskodást rendeli el 2.321 e Ft összegben a 6., 9. és 14. mellékletben foglaltak szerint 2015.06.30-ig.


 1. Az (4) bekezdésben felsorolt előirányzatok zárolásának feloldásáról a képviselő-testület dönt.

A bevételi többlet kezelése


6. §


 1. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


 1. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


 1. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék


7. §


 1. A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100 ezer Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát  200 ezer Ft összegben állapítja meg.


 1. A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


Több éves kihatással járó feladatok


8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15.  melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


Előirányzat-felhasználási ütemterv


9.  §


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi likviditási tervét a várható  bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza  teljesíthető kiadásokat a  16. mellékletben foglaltak szerint.


Támogatások


10. §


 Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.   

III. fejezet


A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.


11. §


 1. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
  1. kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
  2. a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.


 1. Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


 1. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


 1. A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.


12. §.


A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja          jóvá.

13. §.


 1. Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


14. §


 1. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételek és kiadások közötti átcsoportosításáról  a képviselő-testület dönt.


 1. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Ávr. 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


15. §


 1. Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át nem haladhatja meg.


 1. Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


 1. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés


16. §.


 1. A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.


 1. A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.


 1. A nettó 3 millió  Ft-ot elérő, vagy  azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a  helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a  döntés meghozatalát követő 60 napon belül.


Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól


17. §.


 1. Támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi  civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult  természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban az alábbiak kiegészítését szolgálja:  

 a) szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági,nemzetiségi feladatok.


 1. Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége,  feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) a) pontban meghatározottak valamelyikét tartalmazza. 


 1. Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)-(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a  18. melléklet tartalmazza.


 1. A 18. számú mellékletben meghatározott  előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
  1. az (1)  bekezdésben meghatározott szervezeteknek  minden év március 31-ig,
  2. a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.


 1. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.


 1.  A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződősben meghatározottak szerint kerül sor.


 1. A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.


 1.  A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.


 1. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás  a következő évben nem ítélhető meg.


 1. Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.18. §.


A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

IV. fejezet


Záró és egyéb rendelkezések


19.  §.


 1. A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


 1.  Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.Budánné Simonfalvi Katalin                                                     Patakiné Kercsó Szilvia                                

polgármester                                                                                jegyző   


Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2015. február 18.   

                           Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző