Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (XI.11.) önkormányzati rendelete

„Kaposkeresztúr helyi építési szabályzatá”-ról szóló 19/2004. (IX. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 12 - 2015. 11. 13

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdése a.) pontja valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv) 6/A.§. (3) bekezdésében és a 62.§ (6) 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bekezdés 1.) pontjában és az Étv 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


 1. A 19/2004. (IX. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(3) A szabályozási tervek kötelezően figyelembe veendő elemei:

                 -a külterületi és a belterületi határvonal

                 -a szabályozási vonalak

                 -az övezeti és építési övezeti határok és jelek

                 -az övezeti és építési övezeti előírások

                 -az építési határvonalak

                 -az e rendelettel védetté nyilvánított természeti és művi értékek

                 -a sajátos jogintézmények

                 -az infrastruktúra hálózatok és létesítmények területigényes elemei.


 1. A R 1.§ (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(9) A telekalakítások és építések során meg kell őrizni a meglévő településstruktúrát; beépítési módot, a jellegzetes épülettömegeket és tetőformát. Nyeles telek nem alakítható ki.”


 1. A R 1.§ (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       (10) A termőtalaj védelme érdekében az építmények termőföldön (kül- és belterületen) történő elhelyezése során érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a környező területen a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt. Földmunkák végzésekor a talaj termőréteg-védelmének érdekében a felső humuszos termőréteg megóvásáról gondoskodni kell.”


 1. A R 1.§ (15) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(15) Terepszint alatti építmények (pincék) közterületet, idegen telket, meglévő építményeket hatásterületükkel nem veszélyeztethetik. A pincékkel érintett területeken a tervezésnél figyelembe kell vennie az építési terület pince és üregviszonyait.”


 1. A R 1.§ (17) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(17) A magterület, az ökológiai folyosó övezete és a Natura 2000 területek által érintett (a továbbiakban: természetvédelmi érintettségű) területen

                   a)szántó művelési ágú területen építmény nem helyezhető el

                   b)gyep (rét, legelő) művelési ágú területen csak olyan építmény helyezhető el, mely a gyepgazdálkodás céljait szolgálja

                   c)új építmény elhelyezése a természetvédelmi szempontok és a helyi építészeti hagyományok figyelembe vételével történhet

                   d)10 m magasságot meghaladó építmény – kilátó és víztorony kivételével – csarnok jellegű épület és nagyfelületű reklámcélú hirdető építmény (óriásplakát) nem helyezhető el

                   e)birtokközpont nem létesíthető

                   f)közlekedési hálózatok és létesítmények a természetes élőhelyek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el

                   g)közmű- és hírközlési hálózatok valamint járulékos közműépítmények tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – helyezhetők el

                   h)a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg

                   i)erdőtelepítés, külterületi fásítás csak őshonos fafajokkal történhet

                   j)energetikai célú növénytelepítés nem történhet.”


 1. R 1.§ (18) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(18) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete által érintett (a továbbiakban: tájképvédelmi érintettségű) területen

              a)új építmény elhelyezése tájba illesztve a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembe vételével történhet

              b)csarnok jellegű épület valamint nagyfelületű reklámcélú hirdető építmény (óriásplakát) nem helyezhető el

              c)birtokközpont nem létesíthető

                   d)a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait kiemelten kell érvényesíteni

                   e)közlekedési-, közmű- és hírközlési hálózatokat és azok járulékos építményeit a tájképet nem zavaró és a hagyományos tájhasználatot nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni

                   f)a hagyományos tájhasználat megőrzendő. Művelési ág váltás, más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű- és közút építése érdekében történhet.”


 1. A R 1.§ (20) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(20) Állattartó épületet és trágyatárolót lakó, üdülő és intézményi funkciójú épülettől 10 m-nél távolabb kell elhelyezni.”2.§


 1. A R 2.§ (1) bekezdés a., pont helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(1) A település igazgatási területének

              a./ beépítésre szánt területei

                     aa/ falusias lakóterület (Lf)

                     ab/ ipari terület, ezen belül

                            - jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület a mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep) (Gip-M)

                     ac/ különleges terület, ezen belül

                            - temető, kegyeleti park (Kü-T)

                            - volt honvédelmi terület (Kü-H)

                            - bányaterület (Kü-B)

                            - idegenforgalmi fogadóhely (Kü-I)

                            - szennyvíztelep (Kü-SZT)”


 1. A R 2.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(2) A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek, valamint az építési övezetek és az övezetek határvonalait a szabályozási tervek tartalmazzák.”3.§


 1. A R 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A falusias lakóterületre az OTÉK vonatkozó előírásait kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

          a.,az építménymagasság 7,5 méter helyett a szabályozási terv szerinti lehet

b.,nem helyezhetők el mező és erdőgazdasági (üzemi) építmények, valamint üzemanyagtöltő.”


 1. A R 3.§ (4) bekezdés f., pont helyébe a következő rendelkezés lép:


            „f.,az elő- oldal-és hátsókert előírásait a kialakult állapot figyelembevételével az alábbi keretek között kell meghatározni:

                        -az előkertet – az építési határvonal figyelembe vételével - a kialakult helyzethez igazodóan kell meghatározni

                        -az oldalkertet a beépítési mód függvényében – a kialakult helyzet és az OTÉK oldalkertre vonatkozó előírásai alapján - kell meghatározni azzal az eltéréssel, hogy az abban előírtak nem csak az „elő- és oldalkert előírt legkisebb méretén belül” érvényesek, hanem az elő- és oldalkert egészére vonatkoznak.

                        -a hátsókertet az építési határvonal figyelembevételével kell biztosítani.”


 1. A R 4.§ címe és (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„Ipari terület

4.§.


„(1) Az ipari területekre az OTÉK vonatkozó előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a területen nem helyezhetők el egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épületek.”


 1. A R 4.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


          „(2)Az ipari terület az alábbi építési övezet:

                   -jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület a mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep) (Gip-M).”


 1. A R 4.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) A mezőgazdasági üzemi területen az épületek tetőfedése – a nagyfesztávú csarnokszerkezetek kivételével – cserép, betoncserép; a tető hajlásszöge 30-45o közötti lehet. A nagyfesztávú csarnokszerkezetek – tárolók, állattartó épületek, stb. – alacsonyabb hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedéssel (pl. LINDAB cserepeslemez) vagy fémlemez fedéssel is építhetők.”


 1. A R 4.§ (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(10)Az ipari területek lehatárolását a külterület szabályozási terv tartalmazza.”


 1. A R 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A település területén különleges terület a temető, kegyeleti park (Kü-T), a volt honvédelmi terület (Kü-H), a bányaterület (Kü-B), valamint a tervezett idegenforgalmi fogadóhely (Kü-I),és a szennyvíztelep (Kü-SZT).”


 1. A R 5.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) Az idegenforgalmi fogadóhely (Kü-I) és a temető (Kü-T) övezeti előírásait a szabályozási tervek is tartalmazzák az alábbiak szerint:Jel


    Beépítési mód


 Beépítési %

  maximum


  Építménymag.

   maximum


  Telekterület

  minimum

    Zölddel való fedettség (%)

 Kü-I

    SZ

   15

     7,5 

3500

50

 Kü-T

    SZ

   10

     5,5 

K

50 1. A R 5.§ (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(8) A különleges területen az épületek tetőfedése – a nagyfesztávú csarnokszerkezetek kivételével – cserép, betoncserép; a tető hajlásszöge 30-45o közötti lehet. A nagyfesztávú csarnokszerkezetek – lovarda, uszoda, teniszcsarnok, stb. – alacsonyabb hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedéssel (pl. LINDAB cserepeslemez) vagy fémlemezfedéssel is építhetők.”4.§


 1. A R 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A közlekedési és közműterületekre az OTÉK vonatkozó előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nem helyezhető el kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató és igazgatási épület, valamint a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet szolgáló lakások.”


 1. A R 7.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A zöldterületre az OTÉK vonatkozó előírásait kell alkalmazni.


 1. A R 8.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az erdőterületekre az OTÉK vonatkozó előírásai közül a turisztikai (Et), a védelmi (Ev) és a gazdasági (Eg) rendeltetésű erdőkre vonatkozókat kell alkalmazni azzal, hogy az építmények elhelyezéséhez az illetékes erdészeti hatóság hozzájárulása is szükséges.”


 1. A R 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az erdőterületekre az OTÉK vonatkozó előírásai közül a turisztikai (Et), a védelmi (Ev) és a gazdasági (Eg) rendeltetésű erdőkre vonatkozókat kell alkalmazni azzal, hogy az építmények elhelyezéséhez az illetékes erdészeti hatóság hozzájárulása is szükséges.


(2) A természetvédelmi érintettségű erdőterületen jelen előírásokat e rendelet 1.§ (17) bekezdés előírásaival, a tájképvédelmi érintettségű erdőterületen e rendelet 1.§.(18) bekezdés előírásaival együtt kell alkalmazni.


(3)Az erdőterületek övezetek szerinti tagolását a külterület szabályozási terv tartalmazza.”
 1. A R 9.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A mezőgazdasági területekre az OTÉK vonatkozó előírásait kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

a./ a lakóépületek építménymagassága max. 5,5 m lehet

             b./ lakóépület 

                          -az Má-0, Mk és az Mk-0 övezeti jelű területen nem helyezhető el

                          -az Má övezeti jelű területen min. 5 ha telekterületen helyezhető el.” 1. A R 9.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(2) A természetvédelmi érintettségű mezőgazdasági területen jelen előírásokat e rendelet 1.§ (17) bekezdés előírásaival, a tájképvédelmi érintettségű mezőgazdasági területen e rendelet 1.§.(18) bekezdés előírásaival együtt kell alkalmazni.”


 1. A R 9.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(5) Az M-K jelű övezetben gazdasági épület elhelyezése abban az esetben lehetséges, amennyiben az ingatlan területének min. 60 %-a szőlő-, illetve gyümölcsterületként művelt.”


 1. A R 9.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(6) A mezőgazdasági területen birtokközpontot az OTÉK vonatkozó előírásai alapján lehet kialakítani.”


 1. A R 10.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az igazgatási területen lévő vízgazdálkodási területekre az OTÉK vonatkozó előírásait kell alkalmazni. Emellett figyelemmel kell lenni a külön jogszabályok1,2 előírásaira is.”


 1. A R 10.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(3) A vízfolyások területén fenntartási, fejlesztési munkák abban az esetben végezhetők, amennyiben a terület természetközeli állapotának visszaállítását elősegítik.”5.§


 1. A R 12.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A beépítésre szánt területeken legalább a részleges közműellátást kell biztosítani úgy, hogy ennek keretében:

a./ a közüzemi villamosenergia-ellátás,

b./ a közüzemi ivóvíz-ellátás és tüzivíz ellátás

c./ a közüzemi szennyvízelvezetés megvalósulásáig a kommunális szennyvíz saját telken – zárt, vízzáróan szigetelt tárolóban - történő átmeneti tárolása, úgy, hogy környezetszennyezést nem idézhet elő

d./ a közterületi nyílt árkos csapadékvíz-elvezetés

            megoldott legyen.”


 1. A R 12.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A belterületen, a szőlőhegyeken, a természetvédelmi és tájképvédelmi érintettségű területeken – település- és tájképvédelmi okok miatt – vezeték nélküli elektronikus hírközlési célú magasépítmények nem létesíthetők, más területeken a létesítéshez az önkormányzat hozzájárulását is meg kell szerezni.”
6.§


 1. A R 14.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(4) A település felszín alatti víz szempontjából érzékeny terület, a területen talajszennyezést okozó objektum nem helyezhető el, és tevékenység nem végezhető.”


 1. A R 14.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(6) A településen a zajvédelem az országos előírások3,4, szerint, azoknak megfelelően biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. Zajvédelmi szempontból a – közlekedésből származó – megengedett A-hangnyomásszint 55/45 dB.7.§


 1. A R 15.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A település helyi jelentőségű védett természeti emlékeit a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a 3. melléklet tartalmazza.”


 1. A R 15.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(3) A természetvédelmi (magterület, ökológiai folyosó, Natura 2000 terület) és tájképvédelmi (tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület) érintettségű területeket – tájékoztató jelleggel – a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a 2. függelék tartalmazza.”


 1. A R 15.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(4) Táj- és településkép-védelmi okokból

                   -a szabályozási terveken beültetési kötelezettséggel jelölt helyeken védősávot kell kialakítani tájba illő őshonos fafajokkal és a hagyományos faluképhez illeszkedő cserjékkel, valamint

                   -útsorfásítást kell végezni az utak mentén. Nem létesíthető közmű- és energia, táv- és hírközlési vezeték a meglévő és a javasolt fasorok nyomvonalában.”


 1. A R 16.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az e rendelettel védetté nyilvánított helyi jelentőségű művi értékeket a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a 4. melléklet tartalmazza.”

 1. A R 16.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket – tájékoztató jelleggel – a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a 3. függelék tartalmazzák.”8.§


A R 17.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) Beültetési kötelezettség – telken belüli kötelező védőfásítás – terheli környezetvédelmi valamint táj- és településképvédelmi okokból.

-az ipari területet a külterület szabályozási terv szerinti helyen

-a belterületi ingatlanok egy részét a belterület szabályozási terv szerinti helyeken.”9.§


 1. A R 1. melléklete helyébe a külterület szabályozási terv lép.


 1. A R mellékletét képező külterület szabályozási terv jelen módosítással érintett területének normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.


 1. A R 2. melléklete helyébe a belterület szabályozási terv lép.


 1. A R 1. mellékletének számozása 3-ra változik, és helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


 1. A R 2. mellékletének számozása 4-re változik.


 1. A R 3. mellékletének számozása 5-re változik.


 1. A R kiegészül e rendelet 1., 2. és 3. függelékével.


10.§


Hatályát veszti a R 1.§ (4), (5), (12), (19) bekezdése, 4.§ (4) bekezdése, 5.§ (7) bekezdése, 12.§.(3) bekezdése, 13.§.(2) bekezdése, 14.§ (3) bekezdése, valamint a 17.§ (1), (2), (3) bekezdése.11.§


 1. E rendelet 9.§ (1) és (3) bekezdése a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 1. E rendelet további rendelkezései a kihirdetését követő második napon lépnek hatályba.


                           Patakiné Kercsó Szilvia                         Budánné Simonfalvi Katalin

                                          jegyző                                                       polgármester

Kihirdetés napja: Kaposkeresztúr, 2015. november 11.  10.00 órakor

                           Patakiné Kercsó Szilvia                                                  

                                          jegyzőMELLÉKLETEK
1. melléklet:            2.2. Külterület szabályozási terv-módosítás

2. melléklet:            Természet és tájvédelem

3. melléklet:            Művi értékek védelmeFÜGGELÉKEK


1. függelék:            A HÉSZ-ben meghivatkozott hatályos jogszabályok

2. függelék:            Természet és tájvédelem

3. függelék:            Művi értékek védelme