Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2014. 12. 20 - 2017. 04. 27

Kaposkeresztúr Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) és 96. §. a) és b)  bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya
  1. §.  A rendelet hatálya Kaposkeresztúr Község Önkormányzata illetékességi területén történő
  1. anyakönyvi bejegyzést igénylő családi esemény
  2. anyakönyvi bejegyzést nem igénylő  családi esemény kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.  

  1. A családi esemény lebonyolítása és szolgáltatási díjak

2.§ (1) Kaposkeresztúr Község önkormányzat Képviselő-testülete a családi események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat az anyakönyvvezető útján térítési díj ellenében és térítésmentesen biztosítja.

(2) A kijelölt hivatalos helyiségben, munkaidőben díjmentesek az alábbi alapszolgáltatások.

a) ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség

b) ünnepi beszéd, emléklap, gyertya

c) gépi zene.

(3) A Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon családi eseményeket tartani nem lehet.


3.Hivatalos helyiségen kívüli   családi esemény

3.§ (1) A hivatalos helyiségen kívül, valamint munkaidőn kívül történő   családi események megrendezését az anyakönyvvezető térítési díj ellenében vállalhatja.

(2) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködését a jegyzőtől írásban kell kérni.

(3) A hivatali helyiségen kívüli családi esemény akkor engedélyezhető, ha az érintettek a törvényi feltételek teljesülésén túl igazolják a 4.§ (1) – (4) bekezdés szerinti díj befizetését.

(4) A hivatalos helyiségen kívüli családi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött arról,  hogy az arra méltó, ünnepélyes helyszínen és körülmények között történik.


4.Az anyakönyvi és családi esemény szolgáltatási díjai

4.§

(1)  A hivatali helyiségben munkaidőn kívüli családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezésként bruttó 6000 Ft díjat kell fizetni.

(2)  A hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli  családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként bruttó 10 000 Ft díjat kell fizetni.

(3)A szolgáltatási díjat legkésőbb a családi eseményt megelőző 5 munkanappal a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési számlájára kell befizetni.

(4)Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott díj befizetését az engedély-kérelem benyújtásával egyidejűleg a Hivatal házipénztárába befizetett számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.

(5)Amennyiben a  családi eseményt az igénybevevők a kitűzött időpont előtt legalább 3 nappal megelőzően írásban lemondják, a befizetett díjat részükre a bejelentést követő 5 munkanapon belül a Hivatal  visszafizeti.


5.A  családi esemény lebonyolításáért járó díjazás

5.§ Ha az anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy

a) hivatalos helyiségben munkaidőn kívül megtartott családi esemény esetén bruttó 4.000 Ft

b) hivatalos helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívüli családi esemény esetén bruttó 7.000 Ft díj illeti meg. 


6.Értelmező rendelkezések

6.§ E rendelet alkalmazásában:

(1) Hivatalos helyiség:  Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat tulajdonát képező Kaposkeresztúr, Szabadság tér 2. Művelődési Ház.

(2) Hivatali munkaidőn kívüli  családi esemény: hétfőtől –csütörtökig: 16.30-től – 19.00 órá közötti, pénteken 14.00 és 19.00 óra közötti, szombaton 9.00-19.00 óra.

(3) Hivatali munkaidőben tartott  családi esemény: a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

(4) Anyakönyvi bejegyzést nem igénylő családi esemény: névadó, házassági fogadalom megerősítése.

(5) Anyakönyvi bejegyzést igénylő családi esemény: házasságkötés.

(6) Családi esemény: a (4) és (5) bekezdés szerinti esemény.


7.  Záró rendelkezések

7. §.

 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy a díjfizetésre  vonatkozó szabályokat először a 2015.  évben megrendezésre kerülő családi eseményekkor kell megfizetni először.


Budánné Simonfalvi Katalin                                         Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                     jegyző


A rendelet kihírdetve: 2014. december 19.Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző