Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (VI.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2018. 06. 02

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §  (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

 1. §

 A rendelet megalkotásával Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) célja, hogy a helyi társadalmi, művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével  – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg a településen ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátásának formáját, módját és mértékét. 

 1. §

Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában résztvevő intézmények és szervezetek támogatását.

A közművelődési alapszolgáltatások köre  

 1. §


Az önkormányzat  az alábbi közművelődési alapszolgáltatást  szervezi meg:

Művelődő közöségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.


A    közművelődési feladatellátás  formája , módja 


 1. §


Az önkormányzat a helyi közművelődési alapszolgáltatási feladatait elsősorban közvetlenül a saját maga által fenntartott és működtetett alábbi közösségi színterek biztosításával látja el:

 1. „Faluház”, klubhelyiség Kaposkeresztúr, Szabadság tér 2.
 2. Közösségi tér és információs pont Kaposkeresztúr, Szabadság tér 1.
 1. §


A közösségi színterek kiemelt feladatai:

 1. közösségi művelődési tevékenység ellátása,
 2. kulturális tevékenység rendezése,
 3. községi és állami ünnepek megünneplése,
 4. egyéb szórakoztató tevékenység,
 5. szabadidős tevékenység.
 1. §.


Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátására közművelődési megállapodást köthet  olyan  jogi vagy természetes személlyel, amelynek alapító okirata szerinti alaptevékenysége összhangban van e rendeletben meghatározott feladatokkal.
 1.  §.

Az Önkormányzat könyvtári ellátással kapcsolatos feladatai ellátására megállapodást köt a Takács Gyula Megyei és  Városi Könyvtárral,  és  a településen  információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.

 1. §


Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:

a) köznevelési-közoktatási intézményekkel,

b) a közművelődési feladatokat is ellátó elsődlegesen helyi civil szervezetekkel,

c) az egyházzal,

d) közművelődési feladatellátást vállaló magánszemélyekkel,

e) közművelődési  feladatokat ellátó járási, megyei, országos intézményekkel, civil

szervezetekkel,

f) helyi nemzetiségi önkormányzattal.

 1. §


(1) A közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési jogkört a képviselő-testület gyakorolja, valamint ellátja a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak keretében:

        a) meghatározza a közösségi színterek használatának szabályait,

 b) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színterek fenntartásához szükséges személyi és tárgyi és anyagi feltételeket.

(3) Az Önkormányzat biztosítja  az közösségi színterek közül a „Faluház” fenntartását és  ingyenes használatát a településen működő intézmények, civilszervezetek összejövetelei, rendezvényei számára, amennyiben a rendezvények nem haszonszerzési célból szerveződnek.

 1. §

Az Önkormányzat  a  közművelődési alapszolgáltatáson felül – nem kötelező feladatként a  mindenkori éves költségvetés figyelembevételével -  támogathatja a helyi közművelődési tevékenységet  az alábbi formákban:    

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny  életminőséget     és  életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése,

  b)   a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak  feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása

c)   az egyetemes és  a nemzeti   kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek  kultúrájának gondozása,

d) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,  érdekérvényesítésének segítése,

e)   a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

f)   egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása.


A közművelődési feladatok finanszírozása

 1. §

(1)Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait a mindenkori éves  költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása lehet:

a) központi költségvetési támogatás,

b) pályázati úton elnyerhető támogatás,

 c) saját bevétel

d)a költségvetésen kívüli egyéb forrás, támogatás.

(2)Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatként meg nem határozott feladatra egyedi támogatást biztosíthat, amely nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok megvalósítását.

(3)Az Önkormányzat az éves önkormányzati támogatás mértékét a mindenkori költségvetési rendeletben határozza meg.

Záró rendelkezések

 1. §

(1)Ez a rendelet   a kihirdetést követő napon  lép hatályba.

 (2)A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 8/2002. (VII.9.) önkormányzati rendelete   hatályát veszti.


Budánné Simonfalvi Katalin                                                      Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                                          jegyző


A rendelet kihirdetve: 2018. június 1.Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző