Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (X.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 05 - 2017. 10. 06

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)41. §. (9)  és 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 


  1. §.


Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban. Ör.) 3. §. (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:„3. §


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének  kiadási főösszegét   76.981.347 Ft-ban, bevételi főösszegét   76.981.347 Ft-ban állapítja meg.


(2)Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

       a) tárgyévi költségvetési bevételét:            76.981.347  Ft-ban

     aa) működési költségvetési bevételét:                  53.758.636 Ft-ban

                

     ab) felhalmozási költségvetési bevételét:               23.222.711 Ft   -ban,


      b) tárgyévi költségvetési kiadását:    76.981.347 Ft-ban, ezen belül

      ba) működési költségvetési kiadását          53.758.636   Ft-ban, ezen belül

1.személyi jellegű kiadások                                                               18.350.836 Ft-ban

  1. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      3.370.150 Ft-ban
  2. dologi jellegű kiadások                                                                13.479.558 Ft-ban
  3. ellátottak pénzbeli jutatásai                                                            4.667.110 Ft-ban
  4. egyéb működési célú kiadások                                                       9.850.035 Ft-ban
  5. működési célú általános tartalék                                                     3.123.235 Ft-ban
  6. Áht. megelőlegezés                                                                          917.712 Ft-ban


     bb) felhalmozási költségvetési kiadását:     23.222.711 Ft-ban, ezen belül.

1. beruházások előirányzata                                                 5.008.547 Ft-ban

    2. felújítások  előirányzata                                                 18.214.164 Ft-ban

    3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                      0

    4.  fejlesztési célú céltartalék                                                                     0


c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát   … 14.427.087 Ft-ban, ezen belül

    ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány     11.974.687 Ft-ban

    cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm.                     2.452.400 Ft-ban


d) finanszírozási célú műveletek bevételét                                     0   Ft-ban, ezen belül

   da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele    0       Ft-ban

   db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban


e) finanszírozási célú műveletek kiadását                  917.712-ban,ezen belül

    ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása           917.712 Ft-ban

    eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását       0 Ft-ban  


f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                   0     Ft-ban

állapítja meg.


                                                                                                     

2.  §.


Az Ör. 7. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2)A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.123.235  Ft összegben állapítja meg.”


3. §.


(1)Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatálybalépését követő napon hatályát veszti. .

(2) Az Ör. 2, 4., 5., 6., 16., mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.

Budánné Simonfalvi Katalin                                                    Patakiné Kercsó Szilvia                                

polgármester                                                                              jegyző      


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve:  Kaposkeresztúr, 2017.  október 4.                                

          

                                                                                               Patakiné Kercsó Szilvia

           jegyző

Mellékletek