Iregszemcse község képviselő testületének 2/2016 (III.15.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 31

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) és 111.§. (3) bekezdésében, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. §. (1) bekezdés, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §. (1), 43/A. §. (2), 51. §. (1), 75. §. (4) a) bekezedések rendelkezéseire - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva- az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

 1. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS


A rendelet célja


1.§


A rendelet célja Iregszemcse Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya


2.§


 1. Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szerve költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
 2. A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervre terjed ki.

3. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye együttes költségvetését               Bevételi főösszegét:                            610.506 eFt-ban
               Kiadási főösszegét:                             610.506 eFt-ban állapítja meg.

    


      Bevételi kiemelt előirányzatok


Önkormányzat működési támogatása                              235.526 eFt

Mük.célú támogatás áh-on belülről                                  127.698 eFt

Működési bevételek                                                           52.395 eFt

Közhatalmi bevétel                                                              46.238 eFt

Felhalmozási bevétel                                                           19.605 eFt

Likviditási célú hitel                                                            50.000 eFt

Előző évi pénzmaradvány                                                    79.044 eFt

Önkormányzati bevétel összesen:      610.506 eFt


Kiadási kiemelt előirányzatok


            Személyi juttatások                                                           135.796 eFt

            Munkaadót ter.jár.                                                              28.444 eFt
            Dologi és folyó kiadások                                                  143.829 eFt
            Egyéb működési célú kiadás                                            123.126 eFt

            Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              26.264 eFt

            Hosszú lejáratú hitel                                                             3.944 e Ft

            Likviditási célú hitel törlesztés                                           50.000 eFt

            Felhalmozási kiadások

         - beruházás                                                                  27.991 eFt

         - felújítás                                                                     63.080 eFt

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.               8.032 e Ft

Önkormányzati kiadások összesen:                                 610.506 eFt

           

4.§


(1) Az Önkormányzat és intézményének 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonkénti és jogcímenkénti bontásban e rendelet 3.1 és 3.2. mellékletei tartalmazzák.


(2) Az Önkormányzat 2016. évi          

     a) helyi adó bevételének összege:  38.000 E Ft,

     b) önkormányzat működési támogatások összege 214.685 E Ft,

 (4) Az Önkormányzat és intézményének 2016. évi

a) működési célú bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a 2.1 sz. melléklet tartalmazza

b) felhalmozási (beruházási) célú bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

5.§


(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv:

a) Iregszemcse Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó szerv)


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatait az Önkormányzat látja el.


(3) Az Önkormányzat és az által irányított (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv 2016. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 4. számú melléklet tartalmazza.

6.§


 A 3. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege  0 E Ft, melyből

a) a működési hiány  0 E Ft

b) a felhalmozási hiány  0 E Ft.   

III. FEJEZET


A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7.§


(1) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló tv. 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 %-os mértékig a  polgármesterre, ezt meghaladóan  2 %-os mértékig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre többletkiadással nem járhat.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosíható a rendelet.

(5)  Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet módosítási javaslattal.

8.§


(1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 1000 E Ft-ot biztosít.

(2) A civil és egyéb szervezetek 2016. január 31-ig nyújthattak be támogatás iránti kérelmet az önkormányzat felé.

(3)A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület 2016. március 15-ig hozza meg döntését.

(4) Az önkormányzat által támogatott szervezetek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatást követő év január 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.

(5) Amennyiben a támogatott szervezet a számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

9.§


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


10.§


 (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti.

(2)  Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(3)  Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően  előirányzat-módosítás után használható fel.

(4)  A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi , az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében adnak számot.

(5)  Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.

(6) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(7)  A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(8) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.


  IV. FEJEZET


  Vegyes rendelkezés


  11.§


  A Képviselő-testület 1/2004. (II.27) önkormányzati rendeletében a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. alapján minden középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek 10% és minden felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek 20% illetménykiegészítést állapít meg.  12.§


   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2.1. és 2.2 mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

  13.§


  NyersanyagnormaÖssz.normaRezsi költségJavasolt emelésTéítési díj (nettó)ÁfaBruttó térítési
  ReggeliTízóraiEbédUzsonnaVacsora
  Óvoda
        70 Ft    192 Ft      57 Ft
      319 Ft        - Ft
      319 Ft86 Ft405 Ft
  Napközi
        63 Ft    270 Ft      63 Ft
      396 Ft        - Ft
      396 Ft107 Ft503 Ft
  Menza

      270 Ft

      270 Ft        - Ft
      270 Ft73 Ft343 Ft
  Kollégista      94 Ft      63 Ft    270 Ft      63 Ft    155 Ft    645 Ft        - Ft
      645 Ft174 Ft819 Ft
  Bejárós      94 Ft      63 Ft    270 Ft      63 Ft
      490 Ft        - Ft
      490 Ft132 Ft622 Ft
  Felnőtt ebéd

      290 Ft

      290 Ft    229 Ft      12 Ft    531 Ft143 Ft674 Ft
  Felnőtt reggeli    109 Ft      109 Ft      86 Ft
      195 Ft53 Ft248 Ft
  Felnőtt tízórai
        73 Ft


        73 Ft      58 Ft
      131 Ft35 Ft166 Ft
  Felnőtt uzsonna


        73 Ft
        73 Ft      58 Ft
      131 Ft35 Ft166 Ft
  Felnőtt vacsora      182 Ft    182 Ft    144 Ft
      326 Ft88 Ft414 Ft

  14.§


  Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díját 2016. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

              komfort nélküli lakás                                         90,-Ft/m2/hó                         

  félkomfortos lakás esetén                                110,-Ft/m2/hó

  komfortos                                                       130,-Ft/m2/hó

              összkomfortos lakás esetén                             160,-Ft/m2/hó

  15. §


  A köztisztviselők 2016. évben cafetéria juttatásban részesülnek a köztisztviselők juttatásairól szóló közszolgálati szabályzat alapján.


  16. §


  A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása céljából 50.000,-Ft szociális keretet biztosít.

  17.§


  A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


  Iregszemcse, 2016. március 11.
                          Süvegjártó Csaba                                                       Fata Istvánné

                          polgármester                                                               jegyző   


  Mellékletek