Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2019. 11. 28

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2019.11.28.

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,a 35. § (1) foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaira (továbbiakban: önkormányzati képviselő) terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2. § (1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja: 20.000, Ft.

(2) A bizottságok elnökei és tagjai külön tiszteletdíjra nem jogosultak.

3. § (1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról, vagy annak egy részéről a polgármesterhez írásban benyújtott nyilatkozattal lemondhat.

(2) A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy mely időszakra járó tiszteletdíjáról kíván lemondani.

(3) A tiszteletdíjra jogosultaknak a megállapított havi tiszteletdíjat utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.

4. § A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint csökkentheti.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de a képviselők tiszteletdíjára vonatkozó rendelkezést 2019. október 14-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2004./XI.28./ önkormányzati rendelet.