Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatás célú igénybevételéről

Hatályos: 2013. 09. 14

l


Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a  mozgóképről szóló  2004. évi II. törvény 37. § (4) és (5)  bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  e) pontjában és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. §. (5) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva    a következőket rendeli el:  1. 1. §


A rendelet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú igénybevételére, használatára terjed ki.


  1. 2. §


A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben  (a továbbiakban: Mozgóképtv.)  meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármesterre ruházza át.                                                               3. §


(1) A képviselő testület  az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának díjának felső határát az 1.  melléklet szerinti díjtételek alapján állapítja meg.


(2) A település turisztikailag kiemelt közterülettel nem rendelkezik.    4. §


 A 3. § (1) bekezdésében meghatározott díj megfizetése alól mentesíthető, ha a filmalkotás  közérdekű célt szolgál. A közérdekű célnak minősül különösen az önkormányzat, az önkormányzat intézményei érdekében (település és intézményeit bemutató, önkormányzat rendezvényeiről készülő), továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.       5.§


(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg egybefüggően a két hét időtartamot.


(2) A közterült-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.


(3) Vasárnap és ünnepnapokon  filmforgatás célú  közterület-használat nem engedélyezhető.


(4) A filmforgatás során a szomszédos  lakó ingatlanok  gyalogos  vagy  gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.  6. §


(1) A filmforgatás közterületi használatára kötött hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és közterületen elhelyezett tárgyak rendben és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással érintettek tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,

e) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését.


(2) Ha a hatósági szerződés megkötésének időpontjában az adott közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat hatósági szerződés szerinti jóváhagyását meg kell tagadni.


(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.


(4) A közterület-használatot a (1) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulását követő 3 napon belül,  természeti  esemény esetén az  esetleges  kárelhárítást és helyreállítást követően  azonnal újra biztosítani kell.


  1.       7. §


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
 Budánné Simonfalvi Katalin                                                                                        Patakiné Kercsó Szilvia      

 polgármester                                                                                                                                      jegyző
A rendelet kihirdetve: Kaposkeresztúr,  2013. szeptember 13.


Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző


1. melléklet a          12 /2013.(IX.13…) önkormányzati rendelethez


1. Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú közterület-használati díjainak felső határa:


  A.                  B: Megnevezés                                               C: Fizetendő díj

  1.    forgatási helyszín                                                      200 Ft/m2/nap
  2.   technikai kiszolgálás miatt igénybe vett terület         100 Ft/m2/nap
  3.   stáb parkolás miatt igénybe vett terület                        50 Ft/m2/nap2. E melléklet alkalmazásában a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás fogalmak vonatkozásában a 2004 évi II. törvény 3. számú mellékletében meghatározott fogalom meghatározásokat kell alkalmazni.