Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Általános rendelkezések


1.  § 


Az önkormányzat határozatlan időre az alábbi helyi adókat vezeti be:

  1. magánszemélyek kommunális adója
  2. helyi iparűzési adó.


 Magánszemélyek kommunális adója


Az adó mértéke


2. §


Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként: 13.000,-Ft.


Adókedvezmény


3. §


Az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély a 2. § szerint fizetendő adóból 9.000,- Ft adókedvezményre jogosult.Helyi iparűzési adó


Az adó mértéke


4. §


  1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az  adó mértéke az adóalap 1,7 %-a.

(2)[1]

Helyi adó beszedése


5. §(1) Az Önkormányzati adóhatóság vezetője a településen  előre meghirdetett időpontban – maximum évente 6 alkalommal – engedélyezheti, az 5.000,-Ft-ot meg nem haladó összegű helyi adó (adótartozás)  készpénzben történő beszedését, a beszedésre jogosultat  írásban  erre felhatalmazza,  és az e célra rendszeresített hivatalos nyugtatömbbel ellátja.


(2)  Az adóhatóság dolgozója az átvett készpénzről azonnal köteles nyugtát adni, s a pénzösszeget az átvétel napján, de legkésőbb a következő munkanapon az önkormányzat adóbeszedési számlájára be kell fizetnie.


Záró rendelkezések


6. §


  1. A rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
  2. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének A helyi adókról szóló 14/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 13/2007(XII.12.),   17/2011.(XII.13.) és 4/2012. (II.10.) önkormányzati  rendeletek.
  3. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló  1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

                Budánné Simonfalvi Katalin           Patakiné Kercsó Szilvia

                         polgármester                                                   jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetve:   2014. november 28.  Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző
Egységes szerkezetben a 10/2020. (XII.9) Ör. módosítással.

Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző


[1]

törölte 10/2020. (XII.9. ) Ör. 2021.01.01-től ideiglenes ip. adó mértékét