Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 11. 11 - 2021. 06. 01

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Kaposkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) az Szt. 10. § (1) bekezdésében a 6. §- 9. §. tekintetében, az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontjában a 6§. (1) bekezdés tekintetében, az Szt. 32. § (3) bekezdésében a 8. §. - 9. §. tekintetében, az Szt. 45. § (1) és (3) bekezdésében a 13. §-26. § tekintetében, az Szt. 48. § (4) bekezdésében a 27. §. tekintetében, az Szt. 132. § (4) bekezdés g) pontjában a 13. §-26. §. tekintetében, az Szt. 134/E. § kapott felhatalmazás alapján a 29. §.tekintetében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli elő:

I. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, alapelvei

1. § (1) A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen az Sztv. által előírt szabályozási kötelezettségének, és a szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét.

(2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek. Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló élethelyzet nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával kötelesek elősegíteni helyzetük javítását.

(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat valamint annak szervei, továbbá a településen működő oktatási, egészségügyi és civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya Kaposkeresztúr község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, az Sztv. 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.

(2) [1]A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a közösen fenntartott intézményeknél a gesztor önkormányzat rendelete tartalmazza az igénybevétel és a fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályokat. Családsegítés vonatkozásában a feladatellátásra kötelezett a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal gesztor önkormányzata Baté, aki a feladatellátást az Igali Alapszolgáltatási és Szociális Központban Igal gesztor önkormányzatánál biztosítja. Az étkezés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában gesztor önkormányzat Igal.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) Eltérő szabály hiányában a rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A rendelet alkalmazásában:

  • 1. Elemi kár: árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, belvíz
  • 2. Különös méltánylást érdemlő helyzet: a családban bekövetkezett rendkívüli esemény /haláleset, természeti katasztrófa, elemi kár, amely a család összjövedelem és mobilizálható vagyontárgyát is meghaladja.
  • 3. Mobilizálható vagyontárgy: A lakhatás feltételeihez szükséges vagyontárgyakon felüli ingatlan és ingó vagyontárgy.
  • 4. Rendkívüli élethelyzet különösen: gyógyíthatatlan betegség, váratlan haláleset, család bármely tagjának munkaviszonyának váratlan elvesztése,
  • 5. Vagyontalan: nincs mobilizálható vagyontárgya.

II. A szociális gondoskodás rendszere

4. Hatásköri és eljárási rendelkezések

4. § (1) Az e rendeletben meghatározott ellátások tekintetében - ha a rendelet eltérően nem szabályozza - a képviselő-testület és átruházott hatáskörben a polgármester jár el.

[2](2) A képviselő-testület dönt az e rendeletben megállapított jogtalanul felvett ellátás visszafizetéséről, részletfizetésről, elengedésről, a települési krízis támogatásról,állami támogatásként adott szociális célú tűzifa települési kiegészítő támogatásról, időskorúak települési támogatás összegéről, települési ösztöndíj pályázati támogatás összegéről, települési beiskolázási támogatás összegéről, települési ápolási díjról, települési kamatmentes kölcsönről, települési rezsitámogatás összegéről.

(3) A polgármester átruházott hatáskörben dönt e rendeletben megállapított települési rendkívüli támogatásról, települési temetési támogatásról, települési beiskolázási támogatás megállapításáról, települési ösztöndíjtámogatás megállapításáról, települési szabadulási támogatásról, települési mikuláscsomagi támogatásról, települési lakásfenntartási támogatásról, települési időskori támogatás megállapításáról, települési rendkívüli rendszeres támogatásról, települési szünidei nyári gyermekétkeztetés biztosításáról, köztemetés elrendeléséről, köztemetés költségeinek részletfizetési kötelezettségéről , települési születési támogatásról, települési gyermeknevelési támogatásról, települési táborozási és kirándulási támogatásról, települési rezsitámogatás megállapításáról.

(2) [3]A képviselő-testület dönt az e rendeletben megállapított jogtalanul felvett ellátás

5. § (1) Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

  • a) pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtásával;
  • b) személyes gondoskodást biztosító ellátások társulásban történő megszervezésével biztosítja.

(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselő-testülete az Sztv-ben, illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint megállapított ellátásokat nyújtja.

(3) Az önkormányzat pénzbeli, vagy természetbeni szociális ellátásként:

a. rendkívüli és rendszeres települési támogatást állapíthat meg,

b. köztemetést biztosít.

6. §

.

(1) Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, az ellátás iránti kérelmet a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Baté, Fő u. 7. (továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni az e célra rendszeresített a rendelet 1. függelékében meghatározott formanyomtatványokon.

(2) A Hivatal szociális igazgatással foglalkozó köztisztviselői valamint a 3. § szerint eljáró szervek az eljárás során kötelesek a kérelmezők részére a szükséges tájékoztatást megadni, jogaikra és kötelezettségeikre a figyelmet felhívni, különös tekintettel az Sztv. 9. és 17. §-ában foglaltakra.

(3) Az önkormányzati hatósági ügyekben az önkormányzat közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló rendeletében foglaltak az irányadóak.

7. § (1) A kérelmező a vagyoni és jövedelmi viszonyait az Sztv. 10. §. (2)-(5) bekezdésében foglaltak alapján igazolja.

(2) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek:

a)munkáltató által kiadott keresetigazolás,

b) rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolószelvény

c)nyugdíjszerű ellátásoknál és a gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások kifizetéséről szóló igazolószelvény( pl. nyugdíjszelvény), vagy az ezt tartalmazó előző havi bankszámlakivonat,

d) egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, szerződés,

e)a vállalkozó esetében a NAV által kiadott igazolás az előző gazdasági év SZJA alapjáról.

(3) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek és a kérelmező nyilatkozik arról, hogy azok tekintetében változás nem történt.

(4) E rendeletben meghatározott támogatási kérelmekhez, ahol a rendelet jövedelmek igazolását írja elő szükséges a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27) Kormány rendelet (továbbiakban: Korm.r. ) 1. mellékletében található Vagyonnyilatkozat és a (2) bekezdésben meghatározott jövedelemigazolásokat kell csatolni.

(5) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és a helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(6) E rendeletben megállapított támogatások megállapításához a kérelmezőnek kell csatolni a rendelet függelékében szereplő kérelem nyomtatványt és a támogatáshoz előírt jövedelemnyilatkozatot, vagyonnyilatkozatot és a szükséges igazolásokat.

(7) [4]A képviselő-testület e rendeletben meghatározott jövedelemviszonyok vizsgálatától eltekinthet, amennyiben a kérelmező lakóingatlanában azonnali beavatkozást és életveszély elhárítását igénylő elemi kár keletkezett, vagy a támogatás életveszély, vagy gyermek veszélyeztetettségét okozó körülmény megszüntetését szolgálja.

8. § (1) A rendszeres pénzbeli települési ellátásokat utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani a megadott számlaszámra, számlaszám hiányában házipénztárból folyósítható.

(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani.

(3) A természetbeni települési támogatásokat biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat tartalmazza.

„(4) [5] Amennyiben a kérelmező életkörülményei azt igazolják, a megállapított természetbeni támogatást az Igali Alapszolgáltatási Szociális Központ családgondozója, és házigondozója közreműködésével kerül kiosztásra, pl. élelmiszerre, ruhára. Ebben az esetben a támogatás felhasználásáról a családgondozó köteles számlával elszámolni az önkormányzat felé a határozatban megállapított természetbeni ellátás megvásárlásáról és a jogosult részére történő átadásáról”

9. § (1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elvégzéséről - a személyes gondoskodást nyújtó ellátások kivételével - az önkormányzat a Hivatal útján gondoskodik.

(2) Környezettanulmány készítése lakásfenntartási támogatás elbírálása esetén kötelező, továbbá azon esetben, ha az önkormányzatnak hivatalos tudomása van a kérelmező kérelmében foglaltaktól eltérő életkörülményeiről.

(3) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás.

(4) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, az Sztv. 10. §. (7) bekezdés szerint az állami adóhatóságtól kérni kell az 1 főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személy személyi jövedelemadó alapjának közlését.

5. A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése

10. § (1) Az Sztv. 17. § /5/ bekezdése alapján foglaltak szerint a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátások jogosulatlanul igénybevételének és annak kamatainak megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztetné vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna és a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.

(2) Kérelemre a visszafizetési kötelezettségre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.

(3) A jogtalanul felvett ellátás visszafizetéséről, részletfizetésről, elengedésről a képviselő-testület dönt.

III. Pénzbeli és természetbeni szociális települési támogatások

11. § (1) E rendelet alapján a jogosult részére eseti vagy rendszeres pénzbeli, természetbeni települési támogatást és köztemetést lehet megállapítani.

[6](2) Az eseti települési pénzbeli és természetbeni támogatásként adható:

a) települési rendkívüli támogatás,

b) települési temetési támogatás,

c) települési krízis támogatás,

d) települési kamatmentes kölcsön,

e) települési időskorú támogatás,

f) települési beiskolázási támogatás

g) települési ösztöndíjtámogatás,

h) települési gyermeknevelési támogatás

i) települési születési támogatás,

j) települési kirándulási és táborozási támogatás,

k) települési szabadulási támogatás

l) települési mikuláscsomag támogatás,

m) állami támogatásként adott szociális célú tűzifa települési kiegészítő támogatás,

n) [7]települési rezsitámogatásként.

(3) A rendszeres települési támogatás adható pénzbeni és természetbeni támogatásként:

a)települési lakásfenntartási támogatás,

b) települési rendkívüli támogatás

c) települési ápolási támogatás,

d. települési ösztöndíj pályázati támogatás

e. települési szünidei nyári gyermekétkeztetés támogatás. „

(4) Természetben nyújtott szociális ellátások közül köztemetés biztosítható.

12. §

.

(1) Az önkormányzat e rendeletében megállapított települési támogatások természetbeni megállapításnak akkor van helye, ha a kérelem arra irányul, vagy az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli támogatás felhasználása nem rendeltetésnek megfelelően történik.

(2) A rendszeres lakásfenntartási támogatás természetben nyújtott formája elsősorban a közüzemi díjnak a közvetlenül a szolgáltató részére történő utalásával történhet.

(3) A települési támogatások természetben nyújtott formája lehet köztemetés esetén az eltemettető cégnek történő átutalás, egyéb esetben élelmiszercsomag, Erzsébet-utalvány, tüzelőanyag biztosítása, vagy a támogatás meghatározott célra történő utalása, ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díjat is, tankönyvvásárlás, a közüzemi számlák kifizetését.

[8] (4) A települési támogatás természetbeni ellátásként biztosítható az önkormányzat által a közfoglalkoztatás keretében megtermelt és más célra fel nem használt termények biztosításával kérelemre és hivatalból is. „

IV. Eseti települési támogatások

6. Települési rendkívüli támogatás

13. §

.

(1) Az önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, vagy időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére eseti települési rendkívüli támogatást nyújthat.

(2) A települési rendkívüli támogatás kérelemre az e rendeletben meghatározott egyéb települési támogatásokon kívül adható alkalmanként évente legfeljebb 2 alkalommal.

(3) A települési rendkívüli támogatás az Sztv. 45. §. (4) bekezdésén kívül még az alábbi célokra állapítható meg:

a. ellátatlan munkanélküliek segélyezésére,

b. élelmiszer, ruha, gyógyszer, tüzelő vásárlásra,

c. gyermekétkeztetési térítési díjhátralék kifizetésére.

d. [9]közüzemi díjhátralékok rendezésére

(4) Települési rendkívüli támogatásra való jogosultság feltétele, hogy:

a. a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át ne haladja meg vagy,

b. egyedülálló, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét és

c. vagyontalan.

(5) [10] A települési rendkívüli támogatás összege 1.000 Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjedhet.

(6) A települési rendkívüli támogatás megállapítását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.

(7) A települési rendkívüli támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is adható. Természetbeni ellátás különösen: a közfoglalkoztatás keretében megtermelt és más célra fel nem használt termények rászorultak részére történő biztosítása .

(8) A polgármester különös méltánylást igénylő helyzetben az évente két alkalommal adható rendkívüli támogatásnál több alkalommal is adhat támogatást, amennyiben ez a kérelmező és családjában létfenntartása miatt elkerülhetetlen.

[11]. (9) A települési rendkívüli támogatás a (2) és (8) bekezdésen kívül hivatalból is megállapítható, különösen nevelési-oktatási intézmények, gyámhatóság, családvédelemmel foglalkozó intézmények, család, vagy gyermekek érdekét védő társadalmi szervezetek kezdeményezésére, közműszolgáltatók kérésére, továbbá a közfoglalkoztatás keretében megtermelt termények természetbeni átadásával. „

(10) A (7) bekezdésben megállapított természetbeni ellátást hivatalból állapítja meg a polgármester átruházott hatáskörben.

7. Települési temetési támogatás

14. §

.

(1) Települési temetési támogatás adható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját , illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és a temetés költségeit a nevére szóló számlával igazolja.

(2) Az (1) bekezdésben alapján nem állapítható meg annak a települési temetési támogatás, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

[12](3) Az (1) bekezdésben megállapított települési temetési támogatás összege: 40.000 Ft. „

(4) A támogatási iránti kérelmet legkésőbb a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A kérelemhez az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát, továbbá a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példányát kell csatolni.

(6) A temetés költségeit igazoló számla utólag a kifizetést követő 10 napon belül is benyújtható, amennyiben a kérelmező ezt jelzi a kérelemben és vállalja az utólagos elszámolási kötelezettséget, amit a határozatban neki elő kell írni. Amennyiben e kötelezettségét a támogatásban részesülő nem teljesíti, vele szemben úgy kell eljárni, mint aki az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette volna igénybe a támogatást.

(7) A megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét és az arról szóló határozat számát a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.

(8) Az (1) bekezdésben megállapított települési temetési támogatás arra jogosultnak jövedelmi vizsgálata nélkül kérelemre állapítható meg.

(9) A települési temetési segélyt átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg.

8. Települési krízis támogatás

15. §

.[13]

[14](1) Települési krízis önkormányzati támogatásban részesíthető az, akinek családjában elemi kár történt. A települési krízis önkormányzati támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíj hétszereséig terjedhet és háztartásonként adható kivételes méltányosságból.”

(2) Krízis támogatásban részesíthető továbbá az a személy, akinek a mindennapi szükségletek kielégítését szolgáló közművet (pl. vizet) kikötötték az ingatlanából és a visszakötéséhez vállalja a fennálló közmű hátralékainak visszafizetését. A visszakötéshez nyújtott támogatást az önkormányzat természetben közvetlenül a szolgáltató részére utalja. A visszakötéshez nyújtott támogatás ingatlanonként egy személynek csak egyszer állapítható meg.

(3) Támogatásra jogosult, akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg, egyedülállónál és gyermekét egyedül nevelő szülőnél a nyugdíjminimumot 250%-át nem haladja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított támogatás háztartásonként egy évente maximum egyszer adható.

(5) [15]A támogatáshoz csatolni kell a krízis helyzet igazolását szolgáló bizonyítékokat (pl: szakértői vélemény, szolgáltató felé benyújtott kérelmet a részletfizetésről).

(6) A települési krízis önkormányzati támogatás megállapítása a képviselő-testülete hatásköre.

(7) A képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott jövedelemviszonyok vizsgálatától eltekinthet, amennyiben a kérelmező lakóingatlanában azonnali beavatkozást és életveszély elhárítását igénylő elemi kár keletkezett.

8/A.[16] Települési kamatmentes kölcsön

15/A §.

(1) A települési kamatmentes kölcsön adható pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában is, ha a kérelmező baleset, betegség, elemi kár vagy más előre nem látható ok miatt került rendkívüli élethelyzetbe, s az összeg a gyógykezeléshez, az elemi kárral sújtott ingatlana felújításához szükséges.

(2) Települési támogatás kamatmentes kölcsönként akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az 1 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg és vagyontalan.

(3) A kérelemhez kell csatolni a kamatmentes kölcsön indoklásában felsorolt bizonyítékokat (Pl. számlák, szakértői vélemények, háziorvosi igazolás.)

(4) A települési kamatmentes kölcsön összege 10.000,-Ft-tól – 100.000,Ft-ig terjedhet, egy évben maximum egyszer igényelhető háztartásonként.

(5) A települési kamatmentes kölcsönt 10 hónap alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni, a felvételét követő hó 10-től kezdve, amelynek visszafizetését a kérelmezőnek a kérelemben kell vállalnia.

(6) A települési kamatmentes kölcsön igénybevételének visszafizetésének feltételeiről megállapodást kell kötni, amelyben a kérelmező és az együtt élő családtagokat egyetemleges adóstársként kell feltüntetni.

(7) A kölcsönszerződésben biztosítékul ki kell kötni azt, hogy amennyiben az adós, vagy egyetemleges adóstársa bármekkora havi törlesztő részlet befizetését elmulasztja, vagy azzal késedelembe esik a hátralévő teljes kölcsönösszeg egy összegben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:154. §. ban meghatározott kamattal együtt esedékessé és behajthatóvá válik.(8) Amennyiben a kölcsön összegét a kérelmező bizonyíthatóan nem a kérelemben feltüntetett célra használta fel úgy az ellátást jogtalanul igénybevettnek kell tekinteni és egy összegben 30 napon belül vissza kell fizetni.

(9) Újabb települési kamatmentes kölcsön a kérelmező által addig nem igényelhető, amíg az előző kamatmentes kölcsönt nem fizette vissza.

(10) A települési kamatmentes kölcsön megállapítása a képviselő-testület hatásköre.

(11) A kérelmezővel kötött kölcsönszerződést a polgármester és a jegyző írja alá.”

9. Időskorúak települési támogatása

16. §

.

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a szociális ellátásra biztosított keretösszeg év végi maradványa terhére az arra jogosult időskorú személyeknek hivatalból települési időskorú támogatást nyújthat.

[17]. (2)Időskorú támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a.) Kaposkeresztúron bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él és

b) 62. életévét a tárgyévben betöltött időskorú vagy

c)megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás) részesül és ezt igazolja, vagy saját jogú nyugellátásban részesül és ezt igazolja, vagy

e) rokkantsági járadékban részesül és ezt igazolja, vagy

f) egészségkárosodási járadékban részesül és ezt igazolja.”

(3) A támogatás pénzben, vagy természetben kerül kifizetésre, amelynek pontos összegéről a képviselő-testület évvégéig dönt.

(4) [18]Az egyedi támogatásokról a képviselő-testületi határozatban foglalt támogatási összeg figyelembevételével átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

„9/A Települési rezsitámogatás

16/A. §

.[19]

(1) A képviselő-testület a kaposkeresztúri háztartások rezsiköltségeihez lakott ingatlanonként évente egyszeri támogatást nyújt.

(2) A települési rezsitámogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ingatlanban élő személyek és családok számától.

[20] (3) A települési rezsitámogatás összege maximális összege 30.000,- Ft/lakott ingatlanonként.

(4) A települési rezsitámogatásra az a Kaposkeresztúron bejelentett lakóhellyel életvitelszerűen az ingatlanban lakó személy jogosult, aki a nevére és a lakóhelyével megegyező címre kiállított - az adott év január 1. és december 15. közötti időszakra szóló - közüzemi számla/számlák másolatát - vízdíj, villany, hulladékszállítási díj- a kérelemhez csatolja.

(5) A kérelmet ezen rendelet 1. melléklet szerint formanyomtatványon évente egy alkalommal november 1- től - december 20-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(6) [21]A támogatás folyósítás módjáról és pontos összegéről a képviselő-testület minden év október 30-ig dönt. A képviselő-testület 2020. évben a települési rezsitámogatás összegét 30.000 Ft összegben állapítja meg.

(7) Az egyedi támogatásokról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

10.Települési beiskolázási támogatás

17. §

.

[22](1) A képviselő-testület az önkormányzat éves szociális segélykeret összegének figyelembevételével beiskolázási támogatást állapíthat meg a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül a településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen élő óvodás korúak részére, az általános iskolás, közép és felsőfokú intézmények nappali iskolarendszerű oktatásában részesülő tanulók részére.”

(2) A települési beiskolázási támogatás megállapítására a jövedelemviszonyok vizsgálata nélkül az (1) bekezdésben foglalt jogosultaknak hivatalból állapítható meg.

[23] (3) A beiskolázási támogatás maximum összege 30.000,-Ft, amely két részletben kerül biztosításra első részletet augusztus 30-ig a második részletet november 30-ig kapják meg a jogosultak.

(4) A (3) bekezdésben foglalt beiskolázási támogatáson túl további települési beiskolázási támogatásra jogosultak a közép- és felsőfokú intézmények nappali iskolarendszerű oktatásában részesülő tanulók az adott tanévben a tankönyvet árának összegéig, de maximum 20.000 Ft-ig. A jogosultság és a támogatás kifizetésének a feltétele az adott tanév tankönyveiről a tanuló, vagy szülő nevére szóló számla bemutatása.

(5) Az óvodások, általános iskolásoknak, középiskolásoknak és felsőfokú intézményekben tanulók után járó (3) bekezdésben foglalt támogatás pontos összegéről a képviselő-testület minden év július 15-ig határozatban dönt.

(6) A támogatások kifizetésére július 15 – november 30-a között kerül sor.

(7) A beiskolázási támogatás kifizetésének további feltétele a közép és felsőfokú közoktatási intézmény által kiállított a gyermek iskolalátogatási bizonyítványának bemutatása. Óvodás esetében az óvoda igazolása az óvodába járásról.”

(8) [24] [25]Az egyedi támogatási kérelmekről a képviselő-testületi határozatban foglalt támogatási összeg figyelembevételével átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

10/A.[26] Települési ösztöndíjtámogatás

17/A. §

.

(1) A Képviselő-testület a szociális segélykeret összegének figyelembevételével a Kaposkeresztúron lakóhellyel rendelkező az általános iskola 5-8 évfolyamán vagy középfokú tanulmányi nappali jogviszonnyal rendelkező tanulók részére települési ösztöndíjtámogatást biztosíthat.

(2) A települési ösztöndíjpályázatra jogosult az (1) bekezdésben meghatározott nappali tanulmányi jogviszonnyal rendelkező tanuló, ha a magatartás és szorgalom érdemjegyek nélkül számított érdemjegyeinek évvégi átlaga legalább 4 vagy ezt meghaladó.

(3) A települési ösztöndíjtámogatás a jövedelemviszonyok vizsgálata nélkül a nagykorú tanuló, vagy a gyermek törvényes képviselője által adott év június 30-ig benyújtandó kérelemre állapítható meg.

(4) A települési ösztöndíjpályázat kérelemhez a tanuló évvégi bizonyítvány másolatát csatolni kell.

(5) [27] A Képviselő-testület a benyújtott kérelmeket tárgyév augusztus 31. napjáig bírálja el.

[28](6)A települési ösztöndíjtámogatás maximális összege gyermekenként 40.000 Ft.

(7) A tanulóknak megállapítható ösztöndíjtámogatás pontos összegéről a képviselő-testület augusztus hó végéig határozatban dönt.Az egyedi támogatási kérelmekről a képviselő-testületi határozatban foglalt támogatási összeg figyelembevételével átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(8) A támogatások kifizetésére a döntést követő 15 napon belül kerül sor.

10/B. Települési születési támogatás[29]

17/B. §

.

(1) A polgármester átruházott hatáskörben gyermek születése esetén bármelyik a gyermekkel együtt élő szülő kérelmére települési születési támogatást állapít meg, amennyiben a megszületett gyermek lakóhelye Kaposkeresztúron van.

(2) A települési születési támogatást a polgármester átruházott hatáskörben jövedelemvizsgálat nélkül állapítja meg

(3) A települési születési támogatás iránti kérelmet a születés követő 60 napon belül lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A települési születési támogatás folyósításához a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

be kell mutatni.

(5) A települési születési támogatás egyszeri összege 30.000,-Ft.”

„10/C Települési gyermeknevelési támogatás[30]

17/C. §

.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves szociális segélykeret összegének figyelembevételével települési gyermeknevelési támogatást állapíthat meg a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül a gyermek születésétől a gyermek három éves koráig.

(2) A települési gyermeknevelési támogatás megállapítására a jövedelemviszonyok vizsgálata nélkül az (1) bekezdésben foglalt jogosultaknak hivatalból állapítható meg.

(3) Azon gyermek után a szülő nem jogosult települési gyermeknevelési támogatásra, aki után az óvodába járáshoz a beiskolázási támogatást már megkapta az adott évben.

(4) A gyermeknevelési támogatás maximum összege 20.000,-Ft.

(5) A támogatás pontos összegéről a képviselő-testület legkésőbb minden év végéig határozatban dönt, kifizetésre minden év december 31-ig kerülhet sor.

(6) A támogatásról a döntést a képviselő-testület határozatában foglalt támogatási összeg figyelembevételével átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg. „

„10/D. Települési táborozási és kirándulási támogatás[31]

17/D. §

.

(1) A képviselő-testület az óvodák, általános iskolák megkeresése alapján az intézménybe járó gyerekek (óvodások, általános iskolások) részére az intézmények által szervezett táborokhoz, kirándulásokhoz, táborozási és kirándulási támogatást állapíthat meg.

(2) A települési táborozási, kirándulási támogatás egy gyermeknek egy évben maximum csak egy táborozáshoz vagy kiránduláshoz állapítható meg, elsősorban a tábort, kirándulást szervező, és a táborozást, kirándulást kérelmező intézmény részére történő közvetlen átutalásához.

(3) A települési táborozási és kirándulási támogatás összege a táborozás és kirándulás költsége, de maximum 10.000,-Ft.

(4) A települési táborozási és kirándulási támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. „

11. Települési szabadulási támogatás

18. §

.

(1) A szabadságvesztés büntetésből szabadult személy, aki a szabaduláskor kézhez kapott összegből maga, illetve családja létfenntartását első munkabér, vagy más címen juttatott ellátásnak kézhezvételéig nem tudja biztosítani szabadulási segélyben részesíthető.

(2) A települési szabadulási támogatás megállapítása átruházott hatáskörben a polgármester hatásköre.

(3) A települési szabadulási támogatás iránti kérelemhez a szabadságvesztésből szabadulás időpontját hatósági irattal igazolni kell.

(4) A települési szabadulási támogatás iránti kérelem a szabadulástól számított 60 napon belül adható be.

(5) Települési szabadulási támogatás kétévente maximum egyszer állapítható meg.

(6) [32]A települési szabadulási támogatás összege: 5000,-Ft.

12. Települési mikuláscsomagi támogatása

19. §

.[33]

(1) [34]A települési önkormányzat képviselő-testülete hivatalból a Kaposkeresztúron lakóhellyel rendelkező:

a. 0 éves korú gyermekektől az általános iskoláskorú gyermekekig települési „Mikulásnap” és települési „Karácsonyi” rendezvényen összesen 4.000,-Ft/fő rendezvényenként 2.000 Ft/fő értékű - települési mikuláscsomagot biztosít természetben, elsősorban élelmiszer csomag formájában,

b. a középfokú, középiskolába iskolába járó gyermekeknek a „Karácsonyi rendezvényen” összesen 2.000 Ft/fő értékű települési mikuláscsomagot biztosít természetben, elsősorban élelmiszer csomag formájában.

(2) A jogosult gyermekek szülői a támogatás átvételét aláírásukkal igazolják.

(3) A jogosultak részére a támogatást hivatalból átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg, a támogatások kiosztását a képviselő-testülete szervezi meg.”

13. Állami támogatásként adott szociális célú tűzifa települési kiegészítő támogatása

20. §

.

A képviselő-testület az állam által biztosított szociális tűzifa támogatást minden évben a szociális tűzifáról szóló központi rendeletben előírt önerővel kiegészíti, és az önkormányzat külön rendelete alapján biztosítja az arra jogosultak részére a szociális tűzifa támogatáshoz való hozzájutást, és a szociális tűzifa házhozszállítását a költségvetésében biztosított szociális kerete terhére.

V. Települési rendszeres támogatások

14. Települési lakásfenntartási támogatás

21. §

.

(1) Települési lakásfenntartási támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez egy évre állapítható meg.

[35] (2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.”

(3) A települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) [36]A települési lakásfenntartási támogatás havi összege: 6.000 Ft.

[37] (5) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell biztosítani a közüzemi díjtartozásokra és közüzemi díjakra történő felhasználás céljából az alábbi szempontok és sorrend alapján:

a) közüzemi vízdíjra a közszolgáltatónak történő utalással,

b) előrefizetős villanyóra esetén a szolgáltatónak történő utalással

c) gáz- és villanyköltségek esetén a közszolgáltatónak történő utalással

d) szemétszállítási díj esetén a közszolgáltatónak történő utalással.

(6) Pénzbeli támogatásra csak abban az esetben van lehetőség, ha nem rendelkezik a kérelmező és a vele egy háztartásban élők egyike sem az adott ingatlanra vonatkozó havi közüzemi számlával, vagy a közüzemi számlákon túlfizetése van.

(7) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani. A lakásfenntartási támogatás a jogosultság megszűnésekor az adott hónap utolsó napjával kell megszüntetni. „

(8) A lakásfenntartási támogatást átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg a Hivatal közreműködésével.

(9) Kérelemhez csatolni kell a jövedelem és vagyonnyilatkozaton kívül legalább egy havi közüzemi díjakról szóló számla (víz, villany, gáz, szemétdíj) másolatát, ami nem lehet három hónapnál régebbi.

22. §

.

(1) A települési lakásfenntartási támogatásra jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező (továbbiakban: jogosult) lakókörnyezete rendezettségére előírt kötelezettségét biztosítsa.

(2) A jogosult az (1) bekezdésben a lakókörnyezete rendezettségére előírt kötelezettségei, hogy az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat:

a. tartsa tisztán,

b. az épület állaga ne veszélyeztesse az emberi életet, vagy testi épséget,

c. a lakóház környezetében hulladékot ne halmozzon fel,

d. a házhoz tartozó udvart és kertet gyomtalanítsa, végezze el a rendszeres kaszálást, közérdekű védekezési kötelezettségének tegyen eleget, parlagfű irtása,

e. egészségügyi kártevők elszaporodását meggátolja,

f. kerítésen kívül határos területen, járdán hulladékot ne tároljon,

g. az épület, és ingatlan előtti járda hó és jégmentesítési, gyommentesítési, portalanítási kötelezettségét teljesítse.

(3) A polgármester a 22. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítésére 7 napos határidő kitűzésével szólítja fel a jogosultat az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok megszüntetésére, figyelmeztetve, hogy a meghatározott kötelezettség nem teljesülése a támogatási kérelem elutasítását vagy a folyósított támogatás azonnali megszüntetését vonja maga után és a jogosultat két hónapig kizárja magát újabb lakásfenntartási kérelem benyújtásának lehetőségétől.

(4) A lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra az Sztv. 38. §-a alapján, a jogosultsága fennállásáig.

15. Települési rendkívüli rendszeres támogatás

23. §

.

(1) E rendelet 13. §-ában (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően megállapítható települési rendkívüli rendszeres támogatásként maximum 3 hónapon keresztüli folyósítással természetben vagy pénzbeli ellátásként.

(2) A rendszeres támogatásra különösen azon kérelmezőknek állapítható meg, akik nem részesülnek rendszeres pénzellátásban.

(3) Azon személy, aki legalább 3 hónapig havi rendszerességgel rendkívüli támogatást kapott, az abban a költségvetési évben már nem jogosult az éves két alkalommal adható rendkívüli eseti települési támogatásra, kivéve a 13. §. (8) bekezdésben felsoroltak.

(4) A rendszeres települési rendkívüli rendszeres támogatást átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg, aki dönt a támogatás természetbeni vagy pénzbeli folyósítás formájáról.

(5) A támogatás havi összege maximum 5000,- Ft-ig terjedhet.

16. Települési ápolási támogatás

24. § (1) A képviselő-testület települési ápolási támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak (Ptk. 8:1 §. (1) bekezdés 2. pont), aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150%-át és keresőtevékenységet nem végez.

(2) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandóan ápolást, gondozást igényel.

(3) A települési ápolási támogatás megállapítása iránti kérelmet a Korm.r. 4.számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a Korm. r. 25. §-ában meghatározott igazolásokat és szakvéleményt.

(4) A települési ápolási támogatás havi összege az Szt. 44. §. (1) bekezdésben megállapított ápolási díj összegének a 80%-a. A támogatás egy évre állapítható meg.

(5) E rendelet alapján adható ápolási támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.

(6) Ápolási támogatás megállapításánál az Sztv. 42. §. (1)-(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, továbbá a megállapítás további feltétele, hogy az ápolt az ápolóval egy ingatlanban lakjon életvitelszerűen.

25. §

.

(1) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre.

[38](2)A házi segítségnyújtást végző Igal Alapszolgáltatási Szociális Központ az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését legalább 6 havi rendszerességgel ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzik.

17. Települési ösztöndíj pályázati támogatás

26 .§.

(1) A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében a Bursa Hungarica pályázati kiírásoknak megfelelően minden évben pályázatot hirdet a kaposkeresztúri közép - és felsőoktatási tanulmányokat folytató tanulók részére.

(2) A beérkezett pályázatokat a Bursa Hungarica által meghirdetett pályázati feltételek alapján a képviselő-testület elbírálja és támogatja a kérelmezőket a szociális rászorultságtól függetlenül.

(3) A támogatás mértékét és összege maximum 5000,-Ft/hó lehet, amelynek pontos mértékéről a képviselő-testület dönt a pályázatok és a költségvetés függvényében.

(4) A támogatás megállapításáról a képviselő-testület dönt.

(5) A támogatás elbírálásához a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat által kért dokumentumokat kell csatolni, jövedelemigazolást és iskolalátogatási bizonyítványt.

(6) Az ösztöndíjpályázat elutasítására csak a pályázati kiírásban szereplő kizáró feltételek alapján kerülhet sor.

„17/A. Települési szünidei nyári gyermekétkeztetés

[39]26/§. A.

(1) Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete települési nyári szünidei gyermekétkeztetést biztosít, azon kaposkeresztúri lakóhelyű gyermekek részére, akik az állam által biztosított szünidei gyermekétkeztetésre nem jogosultak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján települési szünidei nyári gyermekétkeztetés igénybevételére jogosultak:

a) az iskolai nyári szünet időtartama alatt az iskolai tanulmányi jogviszonnyal rendelkező nappali tanulmányokat folytató 18 év alatti gyermek,

b) az óvoda nyári zárva tartásának időtartamára az óvodai intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermek,

c) 2,5 éves kortól a kötelező óvodai jogviszonnyal még nem rendelkező gyermek a nyári szünet teljes időtartamára,

c)a bölcsődés korú - 5-hónapostól 2,5 éves korig - intézményi jogviszonnyal nem rendelkező gyermek a nyári szünet teljes időtartamára.

(3) A szünidei nyári gyermekétkeztetést a szülőknek minden év június 10-ig írásban kell igényelnie az önkormányzatnál.

(4) A szünidei nyári gyermekétkeztetésként az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott időtartamban munkanapokon egyszeri meleg déli főétkeztetést a Mosdósi Mackóvár Óvodából az önkormányzat székhelyépületéhez történő szállítással biztosíja.

(5) A szülőnek az ebédszállításhoz mindennap a tiszta éthordót biztosítani kell.

(6) A szünidei nyári gyermekétkeztetést átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg.

VI. Köztemetés

27. § (1) A képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester átruházott hatáskörben a településen elhunyt személy közköltségen történő eltemetéséről a tudomásszerzést követő 21 napon belül gondoskodik, ha

a. nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b. az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) Ha az elhunyt személynek olyan ingó vagy ingatlan vagyona maradt, melyből a temetés költsége visszaigényelhető, a temetés költségét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni, vagy az eltemettetésére kötelezett személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

(3) Ha az eltemettetésre jogosult nyilatkozatában vállalja a megtérítést, akkor 10 havi részletfizetést engedélyezhet a visszafizetésre.

[40](4) A köztemetés költségeinek részletfizetéssel történő átvállalása esetén a köztemetés költségeinek önkormányzatnak történő visszafizetendő összege az e rendeletben adható mindenkori települési temetési támogatás összegének mértékével csökken.

(5) A részletfizetésről az önkormányzat és az eltemetésre jogosult megállapodást köt, melyben rögzítik a 10 havi részletfizetés határidejét, a visszafizetés elmaradásának jogkövetkezményeit és a visszafizetendő köztemetés teljes összegét csökkentve a települési temetési támogatás összegével.

VII. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

28. § „(1)[41] Az önkormányzat a családsegítést, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást , idősek nappali ellátását, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Igali Alapszolgáltatási és Szociális Központján keresztül biztosítja.

(2) Az ellátások igénybevételét és a térítési díjakat a gesztor önkormányzat rendeletet tartalmazza

VIII. Átmeneti és záró rendelkezések

29 §

(1) E rendelet 2015. március 1-jétől lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, kivéve a lakásfenntartási támogatások vonatkozásában, ahol a rendelet hatálybalépése előtt megállapított lakásfenntartási támogatás lejártát követően beadott e rendelet szerinti új kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) E rendeletben 2015. március 1-jétől a korábbi rendeletben megállapított méltányossági ápolási díjat felül kell vizsgálni és lejártáig továbbfolyósítani települési ápolási díjként.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszi Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013 (XII.21) önkormányzati rendelete.

1.melléklet

Kérelem

a települési rezsitámogatáshoz

benyújtható: minden év november 1-től- december 20-ig!

Kérelmező:

Neve:....................................................................

Születési neve:...........................................................

Anyja neve:.........................................................................

TAJ száma:..................................................

Születési helye, ideje:........................................................... Állampolgársága:.........................................

Lakóhelye:.....................................................................................................................................

Elérési lehetősége:.......................................................................................................................

A háztartásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők:

Név
(anyja neve)

Születési hely, idő

Rokoni kapcsolat

TAJ szám

A települési rezsitámogatás kifizetésének formája:

 bankszámlára, számlaszám:.........................................................................................

 nem rendelkezem bankszámlával, ezért pénztárból kérem kifizetni.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 Kérelmem pozitív elbírálása esetén a fellebbezés jogáról előre lemondok.

Kaposkeresztúr, ,…………………………………..

kérelmező aláírása

Kötelező melléklet:

- A kaposkeresztúri lakóhellyel rendelkező kérelmező nevére és a lakóhelyével megegyező fogyasztási helyre szóló, az adott év január 1. és december 15. közötti időszakra kiállított közüzemi számla vagy számlák másolata amely lehet:vízdíj, áramdíj, hulladékszállítási díj, bemutatott lakcímigazolvány,

Háztartás fogalma: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

1.sz függelék

a) kérelem

települési rendkívüli támogatás

megállapítására

1./ Kérelmező neve: ______________________________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________________________

TAJ szám: ______________________________ Adóigazolvány száma:___________________________

2./ Születési hely, idő:_____________________________________________________________________

Anyja neve: Családi állapota:________________________________

3./ Lakóhely:____________________________________________________________________________ 4./Tartózkodási hely:______________________________________________________________________

5./ Telefonszám (nem kötelező megadni): _____________________________________________________

6./ A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.

7./ Állampolgársága:__________________________________

8./ Települési rendkívüli támogatásban részesültem Igen Nem

9./ Amennyiben Igen melyik évben (utoljára)…………, hány alkalommal:……………….

10./ A lakás használat jogcíme: _____________________________________

11./ A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: __________fő

12./ Kérelmező házastársára (élettársára) és eltartott gyermekeikre vonatkozó adatok: (Név, szül.hely., idő, anyja neve,

lakóhely, TAJ szám)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme forintban:

A

B

C

D

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs,
élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó


Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

13.) A kérelem indoklása, milyen célra kéri a támogatást:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.) Nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelemi adatok a valódiságát a szociális igazgatásról és szociális állátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatóság útján – ellenőrizheti.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztató!

A kérelemhez a család összes nettó jövedelméről az igazolásokat csatolni kell,

-16 év feletti gyermekek esetén az iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolást

- A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző utolsó 1 havi nettó jövedelem igazolását (kereset, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás, stb)

- A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelmet (egyéni vállalkozó esetén NAV igazolása)

- Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén a NYUFIG által év elején megküldött igazolás.

… ,

_______________________ __________________________

kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása
Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai

Neve: .........................................................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................................................

Lakóhely: ...................................................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .....................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község........................... út/utca.................……hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:*.......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................................................... város/község.................................. út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca............................................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ............................................................ város/község.............................. út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: ......................................... típus.................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:**......................................Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ...................................... típus..................... rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................

Becsült forgalmi érték:**............................................Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.


Kelt: ..................év...................................... hó............ nap

…………………………………….

Megjegyzés: aláírás
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

B) kérelem

települési temetési támogatás megállapítására

1./ Kérelmező neve: ______________________________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________________________

TAJ szám: ______________________________ Adóigazolvány száma:___________________________

2./ Születési hely, idő:_____________________________________________________________________

Anyja neve: Családi állapota:________________________________

3./ Lakóhely:____________________________________________________________________________ 4./Tartózkodási hely:______________________________________________________________________

5./ Telefonszám (nem kötelező megadni): _____________________________________________________

6./ A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.

7./Állampolgársága:____________________________

8./

Az elhunyt neve:

Az eltemettető és az elhunyt közötti kapcsolat:

Alulírott nyilatkozom, hogy a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési
hozzájárulásban nem részesültem.

9.) Nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A kérelemhez csatolni kell az alábbiakat:

- Eredeti temetési számlát.

- Halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

… ,

______________________________

kérelmező aláírása

c) kérelem

települési krízis támogatás

megállapítására

1./ Kérelmező neve: ______________________________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________________________

TAJ szám: ______________________________ Adóigazolvány száma:___________________________

2./ Születési hely, idő:_____________________________________________________________________

Anyja neve: Családi állapota:________________________________

3./ Lakóhely:____________________________________________________________________________ 4./Tartózkodási hely:______________________________________________________________________

5./ Telefonszám (nem kötelező megadni): _____________________________________________________

6./ A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.

7./ települési krízis támogatásban részesültem: Igen Nem

8./ Amennyiben Igen melyik évben (utoljára)…………

9./ A lakás használat jogcíme: _____________________________________

10./ A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: __________fő

11./ Kérelmező házastársára (élettársára) és eltartott gyermekeikre vonatkozó adatok: (Név, szül.hely., idő, anyja neve,

lakóhely, TAJ szám)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme forintban:

A

B

C

D

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs,
élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó


Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

10./ A kérelem indoklása, milyen célra kéri a krízis támogatást:

„Települési krízis támogatásban részesíthető az, akinek családjában elemi kár, családi tragédia (hirtelen haláleset) történt. A települési krízis támogatás háztartásonként adható kivételes méltányosságból. „

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.) Nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelemi adatok a valódiságát a szociális igazgatásról és szociális állátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatóság útján – ellenőrizheti.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztató!

A kérelemhez a család összes nettó jövedelméről az igazolásokat csatolni kell,

-16 év feletti gyermekek esetén az iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolást

- A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző utolsó 1 havi nettó jövedelem igazolását (kereset, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás, stb)

- A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelmet (egyéni vállalkozó esetén NAV igazolása)

- Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén a NYUFIG által év elején megküldött igazolás,

- csatolni kell a krízis helyzet igazolását szolgáló bizonyítékokat (pl: szakértői vélemény, háziorvosi igazolás, halotti anyakönyvi kivonat .)

… ,

_______________________ __________________________

kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása

D) kérelem

települési S z a b a du lá s i támogatás megállapítására

(kaposkeresztúr)

1./ Kérelmező neve: ______________________________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________________________

TAJ szám: ______________________________ Adóigazolvány száma:___________________________

2./ Születési hely, idő:_____________________________________________________________________

Anyja neve: Családi állapota:________________________________

3./ Lakóhely:____________________________________________________________________________

4./Tartózkodási hely:______________________________________________________________________

5./ Telefonszám (nem kötelező megadni): _____________________________________________________

6./ A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.

7./ Állampolgársága: __________________________

8.) Nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A kérelemhez csatolni kell az alábbiakat:

- A Büntetés Végrehajtási Intézet által kiadott szabadulás időpontját igazoló hatósági igazolást.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy szabadulásomkor kézhez kapott összegből magam ,illetve családom létfenntartását első munkabér, vagy más címen juttatott ellátásnak kézhezvételéig nem tudom biztosítani.

Továbbá kijelentem, hogy települési szabadulási támogatás két éven belül nem vettem igénybe.

A települési szabadulási támogatás iránti kérelem a szabadulástól számított 60 napon belül adható be!

… ,

______________________________

kérelmező aláírása

E) KÉRELEM

TELEPÜLÉSI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1.Neve: .................................................................................................................................

1.1.2.Születési neve:...................................................................................................................

1.1.3.Anyja neve:........................................................................................................................

1.1.4.Születés helye, ideje (év, hó, nap):....................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: □□□□ irányítószám ............................................. település ............................... ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: □□□□ irányítószám .................................................. település ........................... utca/út/tér ........... házszám ............ épület/lépcsőház ......... emelet, ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□

1.1.8. Állampolgársága: .............................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ...............................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ...........................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

A

B

C

D

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

1.

2.

3.

4.

5.

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok 3.1. A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................

4. Nyilatkozatok 4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ................ ....................................

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

.........................................................................................................................................................

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen /a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

A kérelemhez csatolni kell :

- A háztartás összes nettó jövedelméről az igazolásokat,

- 16 év feletti gyermekek esetén az iskolalátogatási (hallgatói jogviszony igazolást)

- A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző utolsó 1 havi nettó jövedelem igazolását (kereset, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás stb)

- A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelmet(egyéni vállalkozó esetén NAV igazolása)

- Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásban részesülő estén a NYUFIG által év elején megküldött igazolás,

- Legalább egy havi közüzemi díjakról szóló számla (Víz, villany, gáz, szemétdíj) másolatát, ami nem lehet három hónapnál régebbi.

Dátum: …............................................

…................................................................ …...............................................................
kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................

Születési neve: ..............................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

................................................

aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar- ország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.


* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

F) kérelem

települési rendkívüli rendszeres támogatás

megállapítására

1./ Kérelmező neve: ______________________________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________________________

TAJ szám: ______________________________ Adóigazolvány száma:___________________________

2./ Születési hely, idő:_____________________________________________________________________

Anyja neve: Családi állapota:________________________________

3./ Lakóhely:____________________________________________________________________________ 4./Tartózkodási hely:______________________________________________________________________

5./ Telefonszám (nem kötelező megadni): _____________________________________________________

6./ A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.

7./ Állampolgársága:__________________________________

8./ Települési rendkívüli rendszeres támogatásban részesültem Igen Nem

9./ Amennyiben Igen melyik évben (utoljára)…………, hány alkalommal:……………….

10./ A lakás használat jogcíme: _____________________________________

11./ A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: __________fő

12./ Kérelmező házastársára (élettársára) és eltartott gyermekeikre vonatkozó adatok: (Név, szül.hely., idő, anyja neve,

lakóhely, TAJ szám)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme forintban:

A

B

C

D

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs,
élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó


Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

13.) A kérelem indoklása, milyen célra kéri a támogatást:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.) Nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelemi adatok a valódiságát a szociális igazgatásról és szociális állátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatóság útján – ellenőrizheti.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztató!

A kérelemhez a család összes nettó jövedelméről az igazolásokat csatolni kell,

-16 év feletti gyermekek esetén az iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolást

- A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző utolsó 1 havi nettó jövedelem igazolását (kereset, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás, stb)

- A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelmet (egyéni vállalkozó esetén APEH igazolása)

- Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén a NYUFIG által év elején megküldött igazolás.

Baté ,

_______________________ __________________________

kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása
Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai

Neve: .........................................................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................................................

Lakóhely: ...................................................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .....................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község........................... út/utca.................……hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:*.......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................................................... város/község.................................. út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca............................................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ............................................................ város/község.............................. út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: ......................................... típus.................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:**......................................Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ...................................... típus..................... rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................

Becsült forgalmi érték:**............................................Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.


Kelt: ..................év...................................... hó............ nap

…………………………………….

Megjegyzés: aláírás
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

H) KÉRELEM
Települési ápolási támogatás megállapítására

1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1.1. Személyes adatok

1.1.1. Neve: ..................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: .....................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .........................................................................................................................

1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap): .........................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................

1.1.6. Tartózkodási helye: ..............................................................................................................

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................

1.1.8. Adóazonosító jele: ................................................................................................................

1.1.9. Állampolgársága: .................................................................................................................

1.1.10. Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata: ......................................................................

1.1.11. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.1.12. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ..

1.1.13. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ......................................................................

1.1.14. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.1.14.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.1.14.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.1.14.3. bevándorolt/letelepedett, vagy

1.1.14.4. menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

1.2.1. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:

1.2.1.1. súlyosan fogyatékos,

1.2.1.2. fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos,

1.2.1.3. 18 éven aluli tartósan beteg,

1.2.1.4. kiemelt ápolást igényel, mert egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes,

1.2.1.5. kiemelt ápolást igényel, mert rá tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

1.2.2. Ha a magasabb összegű ápolási díj megállapítását fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét.

1.2.3. Kijelentem, hogy

1.2.3.1. keresőtevékenységet:

1.2.3.1.1. nem folytatok,

1.2.3.1.2. napi 4 órában folytatok,

1.2.3.1.3. otthonomban folytatok;

1.2.3.2. nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok;

1.2.3.3. rendszeres pénzellátásban

1.2.3.3.1. részesülök és annak havi összege: .....................,

1.2.3.3.2. nem részesülök;

1.2.3.4. az ápolási tevékenységet:

1.2.3.4.1. a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen,

1.2.3.4.2. az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén

végzem (a megfelelő aláhúzandó);

1.2.3.5. életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó).

1.2.4. Kérjük, jelölje, ha az ápolt személy:

köznevelési intézmény tanulója,

óvodai nevelésben részesül,

nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

felsőoktatási intézmény hallgatója.

1.2.5. Az 1.2.1.4. alpont szerinti jogcímen igényelt kiemelt ápolási díj igénylése esetén kérjük jelölje

ha rendelkezik a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos, az ápolt személy tekintetében elvégzett komplex minősítés eredményéről kiállított szakhatósági állásfoglalásával, bizottsági állásfoglalásával, határozatával vagy hatósági bizonyítványával és azt a kérelemhez csatolta.

1.2.6. Ha az 1.2.5.. alpont szerinti irattal rendelkezik, de azt nem csatolta a kérelemhez, kérjük adja meg annak a rehabilitációs szakigazgatási szervnek a megnevezését és címét, amelyik az ápolt személy komplex minősítésének eredményéről szóló iratot kiállította.:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...

2. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

2.1. Személyes adatok

2.1.1. Neve: ...................................................................................................................................

2.1.2. Születési neve: ......................................................................................................................

2.1.3. Anyja neve: ..........................................................................................................................

2.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap): ..........................................................................................

2.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................

2.1.6. Tartózkodási helye: ..............................................................................................................

2.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................

2.1.8. Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a

törvényes képviselő neve: ..............................................................................................................

2.1.9. A törvényes képviselő lakcíme: .....................................................................................

2.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

2.2.1. Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.

2.2.2. Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.)

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: ............................................................................,

...................................................................

..................................................................

az ápolást végző személy aláírása

az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

4. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, és a hiányzó adatokat ki kell tölteni.

4.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 42. § (1) bekezdése értelmében

4.1.1. nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha:

4.1.1.1. keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,

4.1.1.2. szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,

4.1.1.3. rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét. Nem tekintendő rendszeres pénzellátásnak az a táppénz, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válás esetén - folyósítanak, továbbá az a saját jogú nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján folyósított rehabilitációs ellátás, amelyet az ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.

4.1.2. rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi,segély, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátások, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított pénzbeli ellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a rendszeres szociális segély, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.

4.1.3. fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki az alábbi tevékenységek közül legalább három elvégzésére csak mások segítségével képes:

a) étkezni, vagy

b) tisztálkodni, vagy

c) öltözködni, vagy

d) illemhelyet használni, vagy

e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével is - közlekedni.

4.1.4. kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha

4.1.4.1. az ápolt személy a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény 3. § (2) bekezdés b; pont bd; alpontja szerinti minősítési kategóriába tartozik (egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes), vagy

4.1.4.2. az ápolt személyre tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendeletben felsorolt és ott meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

4.2. A kérelem 1.2.4. pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy köznevelési intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.

4.3. A kérelemhez – a kiemelt ápolási díj iránti kérelmet kivéve - minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.

4.4. A kiemelt ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell

4.4.1. A rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy vonatkozásában elvégzett komplex minősítés eredményéről, vagy

4.4.2. a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendelet szerinti igazolást.

4.4.3. A kérelemhez a család összes nettó jövedelméről az igazolásokat csatolni kell,

-16 év feletti gyermekek esetén az iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolást

- A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző utolsó 1 havi nettó jövedelem igazolását (kereset, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás, stb)

- A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelmet (egyéni vállalkozó esetén APEH igazolása)

- Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén a NYUFIG által év elején megküldött igazolás.

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY

az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

I. Igazolom, hogy

Neve: .........................................................................................................................................

Születési neve: .........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................

Lakóhely: .................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ...................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................

□ Súlyosan fogyatékos

súlyos fogyatékosságának jellege: □ látássérült □ hallássérült □ értelmi sérült □ mozgássérült, vagy □ Tartósan

beteg

Fenti igazolást nevezett részére

az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet ... fokú szakértői bizottságának .................... számú

szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy a ...................... megyei gyermek szakfőorvos ....................

számú igazolása, vagy ........................... fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény .......................................................

szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott .................... keltű igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet

Vizsgáló Szakértő Bizottság .................... számú szakvéleménye alapján állítottam ki.

II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra

szorul. A gondozás várható időtartama:

□ 3 hónapnál hosszabb, vagy

□ 3 hónapnál rövidebb.

Dátum: ................................................

....................................................................

háziorvos aláírása, munkahelyének címe

Tájékoztató

a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése szerint az ápolási

díjra való jogosultság szempontjából:

1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek

2.

a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként

minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,

b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására

segédeszközzel sem képes, és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá

tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű,

továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az

autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-

F84.9),

d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban

meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még

segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra

szorul.

2. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást,

gondozást igényel.

I) kérelem

KÖZTEMETÉS megállapítására

1./ Kérelmező neve: ______________________________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________________________

TAJ szám: ______________________________ Adóigazolvány száma:___________________________

2./ Születési hely, idő:_____________________________________________________________________

Anyja neve: Családi állapota:________________________________

3./ Lakóhely:____________________________________________________________________________ 4./Tartózkodási hely:______________________________________________________________________

5./ Telefonszám (nem kötelező megadni): _____________________________________________________

6./ A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.

7./ Állampolgársága:__________________________________

8../ A lakás használat jogcíme: _____________________________________

9../ A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: __________fő

10./ Kérelmező házastársára (élettársára) és eltartott gyermekeikre vonatkozó adatok: (Név, szül.hely., idő, anyja neve,

lakóhely, TAJ szám)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11./ A kérelem indoklása:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

12.) Nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Mint az eltemettetésre jogosult személy nyilatkozom, hogy a köztemetés költségeinek megtérítését 10 havi

részletben visszafizetem, nem fizetem vissza*.

*megfelelő aláhúzandó:

Amennyiben a köztemetés költségeit nem tudom visszafizetni fentiek szerint, tudomásul veszem, hogy köztemetés költségei hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél bejelentésre kerül, amennyiben az elhunyt személynek olyan ingó vagy ingatlan vagyona maradt, melyből a temetés költsége visszaigényelhető.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A kérelemhez csatolni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát!

. ,

_______________________ __________________________

kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása

J) kérelem

Jogosulatlanul felvett települési támogatás

visszafizetésének részletfizetéséhez, vagy a visszafizetés elengedéséhez

1./ Kérelmező neve: ______________________________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________________________

TAJ szám: ______________________________ Adóigazolvány száma:___________________________

2./ Születési hely, idő:_____________________________________________________________________

Anyja neve: Családi állapota:________________________________

3./ Lakóhely:____________________________________________________________________________ 4./Tartózkodási hely:______________________________________________________________________

5./ Telefonszám (nem kötelező megadni): _____________________________________________________

6./ A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.

7./ Állampolgársága:__________________________________

8./ Milyen települési támogatást vettem fel jogosultatlanul és mikor: ……………………………………………………………………………………………………………………

9/ Részletfizetést, vagy támogatás visszafizetésének elengedését kérem?...................................................................................................................................................................

10 A lakás használat jogcíme: _____________________________________

11 A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: __________fő

12 Kérelmező házastársára (élettársára) és eltartott gyermekeikre vonatkozó adatok: (Név, szül.hely., idő, anyja neve,

lakóhely, TAJ szám)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme forintban:

A

B

C

D

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs,
élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó


Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

13.) A kérelem indoklása, mi volt a jogosulatlanság oka:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.) Nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelemi adatok a valódiságát a szociális igazgatásról és szociális állátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatóság útján – ellenőrizheti.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztató!

A kérelemhez a család összes nettó jövedelméről az igazolásokat csatolni kell,

-16 év feletti gyermekek esetén az iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolást

- A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző utolsó 1 havi nettó jövedelem igazolását (kereset, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás, stb)

- A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelmet (egyéni vállalkozó esetén NAV igazolása)

- Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén a NYUFIG által év elején megküldött igazolás.

… ,

_______________________ __________________________

kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása
Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai

Neve: .........................................................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................................................

Lakóhely: ...................................................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .....................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község........................... út/utca.................……hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:*.......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................................................... város/község.................................. út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca............................................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ............................................................ város/község.............................. út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: ......................................... típus.................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:**......................................Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ...................................... típus..................... rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................

Becsült forgalmi érték:**............................................Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.


Kelt: ..................év...................................... hó............ nap

…………………………………….

Megjegyzés: aláírás
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

K) kérelem

települési kamatmentes kölcsön támogatás

megállapítására

KAPOSKERESZTÚR

1./ Kérelmező neve: ______________________________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________________________

TAJ szám: ______________________________ Adóigazolvány száma:___________________________

2./ Születési hely, idő:_____________________________________________________________________

Anyja neve: Családi állapota:________________________________

3./ Lakóhely:____________________________________________________________________________ 4./Tartózkodási hely:______________________________________________________________________

5./ Telefonszám (nem kötelező megadni): _____________________________________________________

6./ A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.

7./ települési kamatmentes kölcsönben támogatásban részesültem: Igen Nem

8./ Amennyiben Igen melyik évben (utoljára)…………, hány alkalommal:……………….

9./ A lakás használat jogcíme: _____________________________________

10./ A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: __________fő

11./ Kérelmező házastársára (élettársára) és eltartott gyermekeikre vonatkozó adatok: (Név, szül.hely., idő, anyja neve,

lakóhely, TAJ szám)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme forintban:

A

B

C

D

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs,
élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó


Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

10./ A kérelem indoklása, milyen célra kéri a kölcsönt:

„Települési kamatmentes kölcsön adható pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában is, ha a kérelmező baleset, betegség, elemi kár vagy más előre nem látható ok miatt került rendkívüli élethelyzetbe, s az összeg a gyógykezeléshez, az elemi kárral sújtott ingatlana felújításához, szükséges. „

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.) Nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelemi adatok a valódiságát a szociális igazgatásról és szociális állátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatóság útján – ellenőrizheti.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztató!

A kérelemhez a család összes nettó jövedelméről az igazolásokat csatolni kell,

-16 év feletti gyermekek esetén az iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolást

- A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző utolsó 1 havi nettó jövedelem igazolását (kereset, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás, stb)

- A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelmet (egyéni vállalkozó esetén APEH igazolása)

- Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén a NYUFIG által év elején megküldött igazolás.

- a kamatmentes kölcsön indokolásában felsorolt bizonyítékokat(pl. számlák, szakértői vélemények, háziorvosi igazolás)

Kaposkeresztúr, 201……………………………..

_______________________ __________________________

kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása

L) kérelem

települési ösztöndíj támogatás

megállapítására

1./ Kérelmező neve: ______________________________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________________________

TAJ szám: ______________________________ Adóigazolvány száma:___________________________

2./ Születési hely, idő:_____________________________________________________________________

Anyja neve: Családi állapota:________________________________

3./ Lakóhely:____________________________________________________________________________ 4./Tartózkodási hely:______________________________________________________________________

5./ Telefonszám (nem kötelező megadni): _____________________________________________________

6./ A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.

7./ Állampolgársága:__________________________________

9./5-8 évfolyamon tanuló jogviszonnyal rendelkező gyermekeimre vonatkozó adatok: (Név, szül.hely., idő, anyja neve, lakóhely, oktatási intézmény megnevezése, TAJ szám)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10./ középfokú nappali tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeimre vonatkozó adatok: (Név, szül.hely., idő, anyja neve, lakóhely, oktatási intézmény megnevezése, TAJ szám)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.) Nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztató!

A települési ösztöndíj támogatási kérelemhez a tanuló év végi bizonyítványának másolatát csatolni kell!

Baté ,

________________________

kérelmező aláírása

M)kérelem

települési SZÜNIDEI NYÁRI

GYERMEKÉTKEZTETÉS

megállapítására(Kaposkeresztúr)

1./ Kérelmező neve: ______________________________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________________________

TAJ szám: ______________________________ Adóigazolvány száma:___________________________

2./ Születési hely, idő:_____________________________________________________________________

Anyja neve: Családi állapota:________________________________

3./ Lakóhely:____________________________________________________________________________ 4./Tartózkodási hely:______________________________________________________________________

5./ Telefonszám (nem kötelező megadni): _____________________________________________________

6./ A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.

7./ Állampolgársága:__________________________________

8./ b

Bölcsődés korú -5 hónapostól 2,5 évesig- intézményi jogviszonnyal nem rendelkező gyermekeimre vonatkozó adatok:

Bölcsődés korú eltartott gyermekeimre vonatkozó adatok, amennyiben igénylem az étkeztetést:

(Név, szül.hely., idő, anyja neve, lakóhely, oktatási intézmény megnevezése, TAJ szám)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9./ Nyilatkozom, hogy óvodás korú aki intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermekem részére igénylem

Óvodás korú eltartott gyermekeimre vonatkozó adatok:

(Név, szül.hely., idő, anyja neve, lakóhely, oktatási intézmény megnevezése, TAJ szám)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10./ Nyilatkozom, hogy 2,5 éves kortól kötelező óvodai jogviszonnyal még nem rendelkező gyermekem részére igénylem

Óvodás korú eltartott gyermekeimre vonatkozó adatok:

(Név, szül.hely., idő, anyja neve, lakóhely, oktatási intézmény megnevezése, TAJ szám)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11./ általános iskolásba járó eltartott gyermekeimre vonatkozó adatok: (Név, szül.hely., idő, anyja neve, lakóhely, oktatási intézmény megnevezése, TAJ szám)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

12./18 év alatti középiskola nappali tagozatára járó eltartott gyermekeimre vonatkozó adatok: (Név,

szül.hely, idő, anyja neve; lakóhely, oktatási intézmény megnevezése, TAJ szám)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.) Nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló 2011. évi CXII.tv. 5. § (1) a) pontja bekezdés alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelembe közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó)

Tájékoztató!

A szünidei nyári gyermekétkeztetést az önkormányzat biztosítja, amennyiben a szülő mindennap a tiszta éthordót az ebéd szállításához biztosítja.

Kaposkeresztúr, ……………………………..

……………………………

Kérelmező aláírása

N) kérelem

települési születési támogatás

megállapítására

Kaposkeresztúr

1./ Kérelmező neve: ______________________________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________________________

TAJ szám: ______________________________ Adóigazolvány száma:___________________________

2./ Születési hely, idő:_____________________________________________________________________

Anyja neve: Családi állapota:________________________________

3./ Lakóhely:____________________________________________________________________________ 4./Tartózkodási hely:______________________________________________________________________

5./ Telefonszám (nem kötelező megadni): _____________________________________________________

6./ A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.

7./ Állampolgársága: _______________________________

8.) Nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A kérelemhez csatolni kell az alábbiakat:

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

Kaposkeresztúr ,

______________________________

kérelmező aláírása