Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2020 (VI.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 16 - 2020. 06. 17

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  41. §. (9)  és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.§.


Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 77.648.780 Ft-ban állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét:                                                 77.648.780 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét                                          55.775.277 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                    21.873.503 Ft-ban


b) tárgyévi költségvetési kiadását:                                                  77.648.780 Ft-ban

ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását                                           55.671.680 Ft-ban

ezen belül

-személyi jellegű kiadások                                                     16.268.065 Ft-ban

-munkaadókat terhelő járulékok                                              2.421.466 Ft-ban

-dologi jellegű kiadások                                                         18.559.777 Ft-ban

-ellátottak pénzbeli jutatásai                                                  10.080.000 Ft-ban

-egyéb működési célú kiadások                                               6.917.621 Ft-ban

-működési célú általános tartalék                                                163.123 Ft-ban

-ÁH-on belüli megelőlegezések vissza                                    1.261.628 Ft-ban


bb) felhalmozási költségvetési kiadását:                                    21.977.100 Ft-ban

ezen belül

-beruházások előirányzata                                                         2.080.842 Ft-ban

-felújítások előirányzata                                                          19.896.258 Ft-ban

-egyéb felhalmozási kiadás                                                                      0 Ft-ban

-fejlesztési célú céltartalék                                                                      0 Ft-ban


c) előző év felhasználható tervezett maradványát                             8.924.110 Ft-ban

ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványt            7.535.804 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványt       1.388.306 Ft-ban


d) finanszírozási célú műveletek bevételét                                                      0 Ft-ban

ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele                 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele            0 Ft-ban


e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                                       0 Ft-ban

ezen belül

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                        0 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                    0 Ft-ban


f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                                          0 Ft-ban
állapítja meg.2. §.


Az Ör. 7. §. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 163.123 Ft összegben állapítja meg.


3.§.


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


(2)  Az Ör. 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18. mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.
      Budánné Simonfalvi Katalin                                                           Tormási Andrea

                  polgármester                                                                              aljegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2020. június 15.


                                                                                                              Tormási Andrea

                                                                                                                    aljegyző