Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2013. 11. 26 - 2014. 03. 31

Kaposkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM. rendelet – továbbiakban: BM. rendelet – 3. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja, hatálya


1.§.

     

(1)     E rendelet célja a  Kaposkeresztúr településen élők részére  rászorultság alapján természetbeni egyszeri tűzifa juttatás biztosítása, törvényi felhatalmazás alapján.


(2)    E rendelet hatálya kiterjed Kaposkeresztúr Község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


(3)    A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.


A támogatás feltételei


2. §.

  

(1)     Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete  vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1 m3 tűzifát biztosít kérelemre annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

       aa) aktív korúak ellátására,

       ab) időskorúak járadékára,

       ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő    

          nyújtására lakásfenntartási támogatásra jogosult, továbbá

       ad) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család            

       ae) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

            af) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy

            ag) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-át

            nem haladja meg, vagy

b) akinek az Esély Alapszolgáltatási Központ családgondozója, Integrált Szociális Központ házigondozója a szociális célú tűzifával történő ellátást kihűlés, fagyhalál, fűtés miatti veszélyeztetés (gyermekek, beteg idős emberek fűtés nélkül) életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása miatt, a krízis helyzetére tekintettel javasolja.(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható             meg, függetlenül a lakásban élő családok és a háztartások számától.


(3)   A tűzifa támogatás megítélésénél előnyben részesül a 2. §. (1) bekezdés aa)-ad) pontja szerinti támogatásban részesülő kérelmező, ezen túl elsődleges szempont a 2. §. (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel megléte, majd a lakóingatlanban élő család egy főre eső jövedelme.3. §.


 1. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra a kérelmező– függetlenül a 2. §.-ban meghatározott feltétel teljesülésétől:
  1. azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető,
  2. aki az önkormányzattól a kérelem beadását megelőző egy hónapon belül legalább 1 m3 természetbeni tűzifa támogatásban részesült,
  3. akinek az ingatlanán biztosított a téli fűtésre a tűzifával való  ellátottság.


(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.


(3)  A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak,  csak saját használatra használhatja fel.A támogatás igénylésének menete


4. §.


 1. A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul,  kivéve a 2. §. (1) b) pontját, ahol a támogatás megállapítása hivatalból javaslatra indul.


 1.  A  kérelemhez a kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban lakók jövedelemigazolását csatolni kell, kivéve a 2.  §. (1) bekezdés aa)- ad) pontja esetében, ahol az ellátások tekintetében a  hivatal rendelkezésre állnak az adatok.


(3) A kérelmeket 2013. december 2-ig lehet benyújtani a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalhoz Baté, Fő u. 7.  a rendelet 1. függeléke szerinti nyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő. A javaslatokat folyamatosan lehet beadni a 2. függelék szerinti nyomtatványon.


(4)A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


(5) A kérelmek elbírálására legkésőbb a kérelmek beadási határidejét követő testületi ülésen kerül sor, krízis helyzet esetén 5 munkanapon belül.


(6) A döntést követő egy héten belül a polgármester intézkedik a tűzifa jogosult részére történő házhoz szállításáról.


5. §.


(1)A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. melléklete szerint az Önkormányzat számára megállapított támogatás,  valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás, összesen 27 m3 tűzifa erejéig.


(2)  A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §.-ban meghatározott határidőre érkeztek-e -  el kell utasítani.
Záró rendelkezések


6. §.


Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2014. március 31. napján hatályát veszti.


 

Budánné Simonfalvi Katalin                                                               Patakiné Kercsó Szilvia                               

  polgármester                                                                                   jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2013. november 25.   napján kihirdettem:                                                                            Patakiné Kercsó Szilvia

                                                                                         jegyző
  1. függelék

kérelem tűzifa vásárlásához                                Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifa támogatást megállapítani szíveskedjenek.

A kérelmező adatai:

családi és utónév: ………………………………………………………………….

születési név:……………………………………………………………………….

anyja neve: …………………………………………………………………………

születési helye, ideje: ………………………………………………………………

állandó lakcíme: ……………………………………………………………………

a lakcímen együtt lakó család tagjainak száma: ……………………………………

Nyilatkozom, hogy én vagy a velem közös háztartásban élő személy az alábbi támogatásban részesül:

 1. aktív korúak ellátása,                                                 igen              nem
 2. időskorúak járadéka                                                  igen              nem
 3. lakásfenntartási támogatás                                        igen              nem         
 4. halmozottak hátrányos helyzetű gyermeket nevel        igen              nem

       e) 3 vagy több gyermeket nevel                                igen              nem

       f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas                       igen              nem

       g) családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi

            nyugdíjminimum 100%-át nem haladja meg          igen              nem

A kérelem beadását megelőző egy hónapon belül az önkormányzattól tűzifa támogatásban: részesültem -     nem részesültem.

Az ingatlanomon télre a megfelelő mennyiségű téli tűzifa:   biztosított    - nem biztosított

Jövedelemnyilatkozat


A jövedelem

Típusa

Kérelmező

Házastárs vagy élettárs

A közös háztartásban élő további személyek

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó


Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó


Alkalmi munkavégzésből származó


Táppénz, gyermekgondozási támogatás


Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás


Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások


Egyéb jövedelem


Összes jövedelem


A háztartásban az egy főre jutó jövedelem: ………………………………Ft

Kérelemhez mellékelem a jövedelemnyilatkozatokat, és nyilatkozatom arról, hogy hozzájárulok ahhoz,  -  amennyiben nem tudom mellékelni a jövedelemnyilatkozatot-  akkor az előző jogosultsági kérelmemben foglalt jövedelemnyilatkozatok az irányadóak.

Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fentiekben igazolt jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, fenti című lakásban életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított. A közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

………….. 2013. ………………………..

                                                                         ………………………………….

                                                                                     kérelmező aláírása


2.függelék

Javaslat tűzifa támogatáshoz


Alulírott Esély alapszolgáltatási Központ családgondozója, Integrált Szociális Központ házigondozója  az alábbi személy részére természetbeni juttatásként tűzifa támogatást javaslok megállapítani.

A javasolt személy adatai:

családi és utónév: ………………………………………………………………….

születési név:……………………………………………………………………….

anyja neve: …………………………………………………………………………

születési helye, ideje: ………………………………………………………………

állandó lakcíme: ……………………………………………………………………

a lakcímen együtt lakó család tagjainak száma: ……………………………………


Nevezett az alábbi támogatásban részesül: (megfelelő aláhúzandó)

aktív korúak ellátása,                 igen             nem

időskorúak járadéka,                 igen              nem

lakásfenntartási támogatás.       igen              nem

közgyógyellátás                        igen              nem

időskororúak ellátása                 igen              nem

ápolási díj                                 igen              nem

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap   igen           nem

65 év feletti egyedül élő nyugdíjas                      igen         nem

Ingatlanán a téli tüzeléshez megfelelő mennyiségű tűzifa: biztosított – nem biztosított


A háztartásban az egy főre jutó jövedelem ………………………………Ft


Nevezett az ingatlanában történő fával fűtés biztosított:          igen             nem


A jogosultságát a fentieken kívül még az alábbi krízis helyzet indokolja:


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


A közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


….., 2013. ………………………..

                                                                         ………………………………….

                                                                            családgondozó/házigondozó