Iregszemcse község képviselő testületének 9/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról

Hatályos: 2014. 09. 01- 2023. 02. 14

Iregszemcse község képviselő testületének 9/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról

2014.09.01.

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Iregszemcse község közigazgatási területén lévő közterületekre és ingatlanokra, valamint azok tulajdonosaira, használóira, kezelőire terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §.13.pontjában meghatározott terület;
b) közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése;
c) házszám: a bel-és külterületi ingatlanok közterületre megállapított sorszáma;
d) településrész: egy közterületnél nagyobb, de a település egészénél kisebb, történetileg kialakult és elkülönülő területrész.

3. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok

3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú utakat.

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3) Közterületet olyan természetes személyről lehet elnevezni,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek örvend;
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, mely miatt emléke megőrzésre méltó;
c) akinek az Iregszemcse község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírneve öregbítéséhez.
(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

4. § (1) A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, külön elnevezési eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(3) Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrésznek más nevet kell adni.

5. § (1) A közterület elnevezését, illetve elnevezésének megváltoztatását bárki kezdeményezheti a polgármesterhez írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslattal.

(2) A közterület megszűnésével külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.

(3) A közterületnév megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a lakosságot, az illetékes járási hivatalt, az illetékes postai és ingatlan-nyilvántartó szerveket, a rendőrség, a katasztrófavédelem, az országos mentőszolgálat illetékes szerveit, valamint az illetékes közműszolgáltatókat.

(4) A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzék vezetését az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal végzi.

4. A házszámozás

6. § (1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni.

(2) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és alátöréssel az abc kisbetűje.

(3) A vonalszerű közterületek esetében, a számozás irányába haladva a jobb oldalon a páros számokból, a bal oldalon a páratlan számokból kell megszakítás nélkül a házszámot képezni. Az ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni.

(4) A számozás a páratlan oldalon egyes számtól, a páros oldalon a kettes számtól kezdődően történik.

(5) A kizárólag egyik oldalon beépíthető közterületek telkei és a foltszerűen beépített területek folyamatos számozást kapnak.

(6) Amennyiben a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező szakaszán telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő rendezése miatt a közterület, közterületszakasz jelentős részének átszámozására lenne szükség, - az átszámozás elkerülése érdekében – az érintett házszámot a latin „ábécé” kisbetűivel írt alátöréssel kell megkülönböztetni.

(7) A házszámozás folyamatosságát telekösszevonást követően is biztosítani kell.

7. § (1) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a házszámozást.

(2) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(3) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. A változtatáskor arra kell törekedni, hogy a házszám-változtatás minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.

8. § (1) A 6. § rendelkezései az önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontjában nyilvántartott házszámozásra nem vonatkoznak.

(2) Az ingatlanok házszámának megállapítására vonatkozó hatáskörét a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. Utcanév-táblák és házszámtáblák elhelyezése

9. § (1) A közterületek elnevezését tartalmazó, a tájékozódást segítő táblákat (a továbbiakban: utcanév-tábla) az utca kezdetén, végén és minden betorkolló utcánál is el kell helyezni.

(2) Az utcanév- táblát az útpadka mellett jól látható helyen kell elhelyezni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanév-tábla kihelyezését és az ezzel járó munkálatokat tűrni köteles.

(4) Az utcanév-táblának az utcajegyzékben szereplő elnevezéssel meg kell egyeznie.

(5) Az új közterület elnevezését tartalmazó utcanév-táblát, valamint a közterület elnevezésének megváltoztatása után az új utcanév-táblát az ingatlan-nyilvántartásba való átvezetést követő három hónapon belül kell kihelyezni.

(6) A közterületek elnevezésének megváltozását követően a régi utcanév táblát piros színű, átlós áthúzással kell jelölni. A régi elnevezést tartalmazó utcanév táblát a megszűnését követő két év elteltével lehet eltávolítani.

10. § (1) A házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyeznie.

(2) Bekerítetlen építési telek esetében a házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell elhelyezni, úgy hogy a közterület felől jól látható legyen.

11. § (1) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről, és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(2) Amennyiben az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás során változik meg, a házszámtáblát az ingatlan tulajdonosa részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja.

6. Településrészek

12. § (1) Iregszemcse Község Önkormányzata központi belterületétől elnevezésében is elkülönülnek a lakott külterületek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti lakott külterületek:

a) Iregszemcse, Csehipuszta

b) Iregszemcse, Okrád puszta

c) Iregszemcse, Hékút puszta.

7. Záró rendelkezések

13. § (1) Az önkormányzati rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) Azon ingatlan tulajdonosa, melynek házszámozása hiányzik, az e rendeletben foglalt kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül köteles eleget tenni.

(3) Az önkormányzati rendelet hatályba lépésének időpontjában kihelyezett utcanév-táblák 9. § (2) bekezdés szerinti elhelyezéséről a táblák avulása miatti cseréje során gondoskodik az önkormányzat.