Iregszemcse község képviselő testületének 5/2014 (III.20.) önkormányzati rendelete

Iregszemcse Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 12. 31

Iregszemcse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva- az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

I. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS


A rendelet célja


1. §


A rendelet célja Iregszemcse Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya


2. §


  1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervre terjed ki.
  2. Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szerve költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

II. FEJEZET


KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


3. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye együttes költségvetését


Bevételi főösszegét:    536.271 eFt-ban
Kiadási főösszegét:    536.271 eFt-ban állapítja meg.
     
Bevételi kiemelt előirányzatok

Önkormányzat működési támogatása    296.946 eFt
Mük.célú támogatás áh-on belülről    116.317 eFt
Működési bevételek    77.522 e Ft
Közhatalmi bevétel    43.330 eFt
Működési c. átvett pe.    2.069 e Ft
Felhalmozási bevétel    87 eFt
önkormányzati bevétel összesen:    536.271 eFt


Kiadási kiemelt előirányzatok

Személyi juttatások    136.405 eFt
Munkaadót ter.jár.    30.008 eFt
Dologi és folyó kiadások    127.132 eFt
Egyéb működési célú kiadás    169.255 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai        47.263 eFt
Rövid lejáratú hitel        23.700 e Ft
Felhalmozási kiadások
    - beruházás     2.277 eFt
    - felújítás     231 eFt
Önkormányzati kiadások összesen:    536.271 eFt


4. §


(1) Az Önkormányzat és intézményének 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3.1 és 3.2. melléklete tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat 2014. évi          

     a) helyi adó bevételének összege:  36.310 E Ft,

     b) a normatív hozzájárulások, támogatások összege 295.171 E Ft,

 (4) Az Önkormányzat és intézményének 2014. évi

a) működési célú bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a 2.1 sz. melléklet tartalmazza

b) felhalmozási ( beruházási ) célú bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

5. §


(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv:

a) Iregszemcse Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó szerv)


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatait az Önkormányzat látja el.


(3) Az Önkormányzat és az által irányított (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv 2014. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 3.1. és a 3.2. számú melléklet tartalmazza.

6. §


 A 3. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege  0 E Ft, melyből

 a) a működési hiány  0 E Ft

 b) a felhalmozási hiány  0 E Ft.   

III. FEJEZET


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7.§


(1) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló tv. 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 %-os mértékig a polgármesterre, ezt meghaladóan 2%-os mértékig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre többletkiadással nem járhat.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(5)  Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet módosítási javaslattal.

8. §


(1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 600 E Ft-ot biztosít.

(2) A civil és egyéb szervezetek 2014. január 31-ig nyújthattak be támogatás iránti kérelmet az önkormányzat felé.

(3)A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület 2014. február 28-ig hozza meg döntését.

(4) Az önkormányzat által támogatott szervezetek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatást követő év január 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.

(5) Amennyiben a támogatott szervezet a számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

9. §


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. §


(1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti.

(2)  Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(3)  Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően előirányzat-módosítás után használható fel.

(4)  A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi, az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében adnak számot.

(5)  Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.

(6) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(7)  A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(8) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.

IV. FEJEZET


Vegyes rendelkezés


11. §


A Képviselő-testület 1/2004. (II.27.) önkormányzati rendeletében a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. alapján megállapított illetménykiegészítést változatlanul a köztisztviselők alapilletményének 10%-ában állapítja meg.

12. §


 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2.1. és 2.2 mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. §


Az élelmezési nyersanyagnormákat és az étkezésért fizetendő térítési díjakat 2014. évre az alábbiak szerint határozza meg:Nyersanyagnorma

Össz.norma

Téítési díj (nettó)


Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Óvoda


  67 Ft

  183 Ft

     54 Ft


        304 Ft

              304 Ft

+ áfa

Napközi


  57 Ft

  245 Ft

     57 Ft


        359 Ft

              359 Ft

+ áfa

Menza  245 Ft        245 Ft

              245 Ft

+ áfa

Kollégista

   85 Ft

  57 Ft

  245 Ft

     57 Ft

  141 Ft

        585 Ft

              585 Ft

+ áfa

Bejárós

   85 Ft

  57 Ft

  245 Ft

     57 Ft


        444 Ft

              444 Ft

+ áfa

Felnőtt ebéd  264 Ft        264 Ft

              460 Ft

+ áfa

Felnőtt reggeli

   99 Ft

          99 Ft

              172 Ft

+ áfa

Felnőtt tízórai


  66 Ft
          66 Ft

              115 Ft

+ áfa

Felnőtt uzsonna
     66 Ft


          66 Ft

              115 Ft

+ áfa

Felnőtt vacsora

  165 Ft

        165 Ft

              287 Ft

+ áfa

14. §


Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díját 2014. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

                           komfort nélküli lakás                                         90,-Ft/m2/hó                         

                           félkomfortos lakás esetén                                110,-Ft/m2/hó

               komfortos                                                       130,-Ft/m2/hó

                           összkomfortos lakás esetén                            160,-Ft/m2/hó

15. §


A köztisztviselők 2014. évben cafetéria juttatásban részesülnek a köztisztviselők juttatásairól szóló közszolgálati szabályzat alapján.

16. §


A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása céljából 50.000,-Ft szociális keretet biztosít.

17. §


A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Süvegjártó Csaba                                                       Fata Istvánné

                        polgármester                                                               jegyző   


A rendelet kihirdetve.

Iregszemcse, 2014. március 20.Fata Istvánné

jegyzőMellékletek