SÁRSZENTLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016(VII.20.) önkormányzati rendelete

A HULLADÉKRÓL SZÓLÓ 18/2013. (IX.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2016. 09. 01

Sárszentlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2016.(VII.20.) Önkormányzati rendelete

a hulladékról szóló 18/2013. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, a 39. § (2) és (5) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi es Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével, az alábbiakat rendeli el:

1.§

A 18/2013. (IX.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

  1. A közszolgáltatás során természetes személyek esetében kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú tárolók használhatók:

a)60 l-es gyűjtőedény

b)70 l-es gyűjtőedény

c)80 l-es gyűjtőedény

d)110 l-es gyűjtőedény

e)120 l-es gyűjtőedény

f)240 l-es gyűjtőedény

g)760 l-es gyűjtőedény

h) 1100 l-es gyűjtőedény.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) kormányrendelet 7. § (1b) bekezdése szerinti igazolást a polgármester adja ki, olyan formában, hogy az ügyfél által az ingatlant életvitelszerűen használók számáról büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatot a hatóság részéről hitelesítő záradékkal látja el.”

2. §

(1) Ez a rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 13. §-a, 14. §-a, 15. §-a, továbbá 16. §-a.
                          Demény Károly                                             dr. Sátor Vera

                           polgármester                                                          jegyző


KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK


Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre kerül.


Sárszentlőrinc, 2016. 07.20.

dr. Sátor Vera

jegyző