Zalavár Község Önkormányzata képviselő testületének 3/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete

Zalavár Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 09. 30 - 2016. 05. 25

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Zalavár Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésérőlZalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltakra Zalavár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalavár Község Önkormányzatára, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

Zalavári Óvoda


(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2015. évi bevételei-kiadásai

3. §[1] A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2015. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét                        118.203 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                        118.203 ezer forintban

állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. § (1)[2] Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza, a 3.§-ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül:

1.) Önkormányzat: 118.203 eFt

  1. Önkormányzatok intézményi működési bevétele                                                 15.714 eFt
  1. Önkormányzatok sajátos működési bevétele                                                      15.503 eFt
  1. Önkormányzat költségvetési támogatása                                                           56.918 eFt
  1. Támogatásértékű működési bevétel                                                                     9.525 eFt
  1. Felhalmozási bevétel                                                                                          4.505 eFt
  1. Finanszírozási bevétel                                                                                       16.038 eFt


2.) Óvoda: 22.308 eFt

a) Irányítószervtől átvett pénzeszköz                                                                                      22.198 eFt

b) Finanszírozási bevétel                                                                                                           110 eFt


(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2.043 eFt bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

II. A költségvetési kiadások

5. §[3] (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


I. Működési kiadások előirányzata összesen:

88.841 eFt

Ebből:


a) személyi jellegű kiadások

27.356 eFt

b) munkaadókat terhelő járulékok

7.319 eFt

c) dologi jellegű kiadások

29.276 eFt

d) társadalom és szociálpolitikai juttatás

4.859 eFt

e) működési célú pénzeszköz átadás

3.396 eFt

f) állami elvonások, kifizetések

39 eFt

Általános és céltartalék

16.596 eFt

II. Felhalmozási kiadások előirányzata összesen

5.517 eFt

III. Finanszírozási kiadások előirányzata összesen

23.845 eFt


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, illetve a 3. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonkénti csoportosításban az 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 2. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeit működésre fordítja.


(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat nem képez.


6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 4.500 ezer forint.


(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 14.melléklet tartalmazza.

(2) A közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.


III. A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

            - 14 fő közalkalmazott éves átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám)

            - 4 fő közfoglalkozatásban részt vevő éves átlagos statisztikai állományi létszámban             állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 9. sz. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások


9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.


(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önkormányzati költségvetési szervek előirányzatait.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.


(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.


(6) A költségvetési szervek a 2015. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.


(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.


10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait részben az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltsége látja el.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztati. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig  dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.


13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Áht-ban és az Ávr-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat  által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt Keszthelyi Fiókjánál vezetett számlákon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Horváth Ildikó                                                                        Dr. Puskás László

 polgármester                                                                          címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:

Zalavár, 2015. február 16.


Dr. Puskás László

címzetes főjegyző

[1]

Módosította a 11/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. szeptember 30-tól.

[2]

Módosította a 11/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. szeptember 30-tól.

[3]

Módosította a 11/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. szeptember 30-tól.