Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (X.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a 2019. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 09 - 2020. 10. 10

Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a 2019. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


A Rendelet 3. §-ának (2) bekezdése hatályát veszíti.2. §

Záró rendelkezések


(1) E rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. július 16. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépésének napját követő napon hatályát veszíti.

Lucz József

polgármester

dr. Bangó Tamás

jegyző
Záradék:

Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2020. október 7. napján kihirdetésre került.

Zalavár, 2020. október 7.


                                                                                  

                                                                                                          dr. Bangó Tamás

                                                                                                                    jegyző