SÁRSZENTLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015(I.30.) önkormányzati rendelete

A HULLADÉKRÓL SZÓLÓ 18/2013. ( IX.15. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2015. 02. 01 - 2015. 02. 01

Sárszentlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI rendelete

a hulladékról szóló 18/2013. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

A 18/2013. (IX.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. §

  1. A természetes személy ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Htv.) foglaltak szerint.”


2.§

A 18/2013. (IX.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

 (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a Htv.-ben és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló kormányrendeletben foglalt kötelező elemeken túl rögzíteni kell:


a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés létrejöttének előzményeit, mely tartalmazza a pályázattal kapcsolatos információkat is,

b) az üzemeltetésre átadott eszközöket, létesítményeket,

c) az üzemeltetésre átadott eszközök, létesítmények utáni bérleti dj fizetési kötelezettséget,

d) a bérleti díj tartalmára és felhasználására vonatkozó rendelkezéseket,

e) a közszolgáltatási szerződés módosításával és megszüntetésével kapcsolatos előírásokat.”3.§

A 18/2013. (IX.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„9. §


 (1)    a) A TH kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található.

         b) A TH-t a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

         c) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 1800 órától, a szállítás napján legkésőbb 600 óráig helyezhető ki, és a szállítás napján 1800 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A 8. § (5) bekezdésének megfelelő zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.

        d) A gyűjtőedényen fel kell tüntetni a használó címét.


(2)  a) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

       b) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben nem helyezhet el mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.


(3)     Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (2) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót és ezzel egyidejűleg a személyzet köteles azt a munkájukról vezetett járatnaplóba bejegyezni. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(4)     A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlanhasználó kérelmére a szerződés szünetel.


(5)     Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.


  1. A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A 760 liter űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése a gyűjtőedény használójának feladata, a 760 liter űrtartalmú és annál nagyobb gyűjtőedény tisztításáról az edény használójával kötött szerződés alapján a Szolgáltató gondoskodik, melynek költségét a közszolgáltatás díja tartalmazza.


(7)     a) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

          b) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel nem lehet oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.”4.§

A 18/2013. (IX.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi 10/A. §-szal egészül ki:

„10/A. §

Az önkormányzat közigazgatási területén üdülőingatlan nem található. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a településen ilyen ingatlant építettek, úgy az önkormányzat e rendeletét haladéktalanul ki kell egészíteni az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokkal.”

5. §

Ez a rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba és 2015. február 2. napján hatályát veszti.
                          Demény Károly                                              dr. Sátor Vera

                           polgármester                                                          jegyző
KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK


Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre kerül.


Sárszentlőrinc, 2015. január 30.


dr. Sátor Vera

jegyző