Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2000.(IV.12.) számú rendelete

a szociális természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2000. 04. 12 - 2014. 03. 06

Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2000. (IV.12.) számú rendelete

a szociális természetbeni és személyes gondoskodást

nyújtó ellátások helyi szabályairól


A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) kapott felhatalmazás alapján Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az egyének és családok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése céljából az alábbi rendeletet alkotja:


 1. §18


Általános rendelkezések


(1)       E rendelet meghatározza a pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást             nyújtó helyi szociális ellátások formáit, a jogosultság illetve a megállapítás feltételeit.

(2)       A rendelet hatálya kiterjed a Zalavár községben élő magyar állampolgárokra,       valamint a Szt. 3. § (1) bekezdés b, c, d pontjaiban, és a (2)-(3) bekezdéseiben       meghatározottak szerinti személyekre.

(3)20;23  A rendelet hatálya a Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások   tekintetében    a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát            megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó            állampolgáraira is.

 (4)20;23 A rendelet hatálya kiterjed a 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a továbbiakban: uniós rendeletek) meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezi.

(5)20;25;27 Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a jegyző a     Képviselő-testület, illetve a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatásköröket a        Polgármester vagy a Szociális és Ügyrendi Bizottság gyakorolja.

(6)25;27 A Polgármester és a Szociális és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott         határozata ellen, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez    lehet    fellebbezni, amelyet írásban a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a            továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) kell benyújtani.

(7)       A képviselő-testület másodfokú döntéséről határozattal kell a kérelmezőt értesíteni.

(8)       E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális             ellátásokra vonatkozó jogszabályokat.


 1. §18


Eljárási rendelkezések


(1)27     Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket az Önkormányzati      Hivatalnál lehet benyújtani.

(2)       A kérelmekhez csatolni kell az ellátások érdemi elbírálásához szükséges adatokra            vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat.

(3)27     Az Önkormányzati Hivatal a kérelmező által benyújtott kérelmet, illetve a közölt            igazolások, adatok valódiságát megvizsgálja, szükség esetén környezettanulmányt      végezhet. A kérelmeket az egyes szociális ellátásokra vonatkozó feltételek        megvizsgálása után     döntésre előkészíti, a támogatásra való jogosultság fennállását      folyamatosan figyelemmel kíséri.

(4)       A kérelmező jövedelmének számításánál irányadó időszak számítására a Szt. 10. §-         ában foglaltakat kell alkalmazni.

(5)20     E rendelet alkalmazásában jövedelemnek, illetve vagyonnak a Szt. 4. §. (1) bekezdés      a) és b.) pontjában, valamint (1a), (1b), (1c) bekezdéseiben meghatározott jövedelem,             illetve vagyon minősül.

(6)23;25;26;28       A Képviselő-testület -

                  a.) a polgármesterre ruházza át a következő szociális ellátásokkal kapcsolatos                   hatáskörét:

                  - újszülöttek támogatása

                  - köztemetés

                  - étkeztetés

                  b.) a Szociális és ügyrendi Bizottságra ruházza át a következő szociális                             ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét:

                  - önkormányzati segély,

                  - szociális célú tűzifa támogatás.


 1. § 4;14;16


 1. § 2;4,27


 1. §4;7


 1. §5;7;14;18;20;21


Lakásfenntartási támogatás


(1)23;27  A jegyző normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg az Szt. 38-39.§-aiban meghatározott feltételeknek megfelelő jogosult részére.

(2)23    

(3)23    

(4)23    

(5)23    

(6)23    


 1. §2;4;10;13;18


Rendszeres szociális segély


(1)       Az aktív korúak ellátására jogosult - a Szt. 37/A. § (1) b.-c. pontja alapján - a       rendszeres szociális segély megállapításának feltételeként együttműködésre köteles a Képviselő-testület által kijelölt szervvel. A rendszeres szociális segély akkor             állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a Képviselő-testület             által kijelölt szervvel az együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.

(2)19     A Képviselő-testület által együttműködésre kijelölt szerv a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás fenntartásában, Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye keretében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálata (továbbiakban: Családsegítő).

(3)       Az együttműködési kötelezettség keretében:

            a.) az együttműködés teljesítése érdekében az aktív korú személy köteles a rendszeres     szociális segélyt megállapító határozatával, a határozat jogerőre emelkedésétől        számított 15 napon belül a Családsegítőt felkeresni,

            b.) nyilvántartásba veteti magát,

            c.) a beilleszkedést segítő programban való részvétel céljából a programról írásban           megállapodik a Családsegítővel,

            d.) részt vesz az egyéni élethelyzetéhez igazodó, beilleszkedését segítő programban,

            e.) az arra kötött megállapodásban foglaltakat teljesíti,

            f.) folyamatos kapcsolatot tart a Családsegítővel,

            g.) a Családsegítő által az egyén számára előírt egyéni képességeket fejlesztő,      munkavégzésre történő felkészülési programban, vagy az iskolai végzettségének     megfelelő oktatásban, képzésben vesz részt.

(4)       Együttműködési kötelezettségét megszegi az a rendszeres szociális segélyezett,   aki:

            a.) a segélyt megállapító határozatával – beleértve a jogosultság felülvizsgálatát – a         határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba vétele céljából            nem jelenik meg a Családsegítőnél,

            b.) a beilleszkedését segítő programban való részvételéről nem köt megállapodást,

            c.) a Családsegítővel kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz      eleget,

            d.) a Családsegítő által előírt időpontban nem jelenik meg, és távolmaradásának okát 5   napon belül nem tudja igazolni,

            e.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben való          részvételt nem vállalja, feltéve, hogy akadályoztatása okát az előírt határidőben –            maximum 15 napon belül – nem jelenti, vagy hitelt érdemlően igazolni nem tudja,

            f.) a részére előírt programokon nem vesz részt,

            g.) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtja végre,

            h.) munkaviszonyt létesít és azt az elhelyezkedéstől számított 15 napon belül nem           jelenti be,

            i.) a segélyre való jogosultsága feltételeinek felülvizsgálatában nem működik együtt        (adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, igazolások becsatolásának elmulasztása,          a változások bejelentésének elmulasztása, a megadott határidők be nem tartása).

(5)20;27  A jegyző megszünteti az aktív korúak ellátására való jogosultságot, ha a rendszeres         szociális segélyre jogosult személy az e rendeletben megállapított együttműködési    kötelezettségét neki felróhatóan két évben belül ismételten megszegi.


 1. §2;4;10;18;22


 1. §28


Önkormányzati segély


(1)       A Képviselő-testület önkormányzati segélyt nyújt az Szt. 45. §-ban foglaltak alapján.

(2)29     Az önkormányzati segély megállapításának feltétele, hogy

a.) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg   az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  150 %-át.

b.) az a.) ponttól eltérően amennyiben az önkormányzati segélyt elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kéri az eltemettetésre kötelezett, a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(3)       Az önkormányzati segély megállapítható alkalmanként és havi rendszerességgel, maximum 3 havi időtartamra is, valamint kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.

(4)       a.) Az alkalmanként és a havi rendszerességgel adott önkormányzati segély egyszeri összege nem lehet kevesebb 3.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét

b.) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély legalább 15.000,- Ft, de legfeljebb 60.000,- Ft lehet.

c.) A (2) bekezdés b.) pontja szerint megállapított önkormányzati segély összege legalább a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ával megegyező összeg, de elérheti annak teljes összegét. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 170.000,- Ft. A segély megállapítása iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani, a kérelemhez csatolni kell az e rendelet 3. §-ában meghatározottakon túl a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számlák eredeti példányát.(5)       Egy család részére egy naptári éven belül legfeljebb három alkalommal állapítható meg önkormányzati segély, melyből legfeljebb egy alkalommal lehet havi rendszerességgel nyújtott vagy kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segélyt megállapítani.

(6)       Egy család részére egy naptári éven belül az önkormányzati segély együttes összege – a (4) bekezdés c.) pontja kivételével - nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

(7)       Az önkormányzati segély pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha:

               a.) a kérelem erre irányul,

               b.) az ellátásban részesülő életvitele alapján az ellátás természetben történő nyújtása   

               indokolt.

 (8)     A természetben nyújtott átmeneti segély lehet élelmiszercsomag, vásárlási utalvány, tüzelőanyag, vagy a segély meghatározott célra történő kifizetése – pl. közműdíjak, térítési díj.


9/A. §23;24


 1.  §


Temetési segély és kölcsön


(1)       Az önkormányzat polgármestere – átruházott hatáskörében – temetési segélyt nyújthat   annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, s a temetési költségek       viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2)2;7    Indokolt esetben a képviselő-testület méltányosságból temetési kölcsönt nyújthat. A       kölcsön összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegéig terjedhet,             melynek visszafizetését és feltételeit minden egyedi esetben külön megállapodás             tartalmazza.

(3)2;7    A temetési segély összege minimum a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség        10 %-a.

(4)7;20   Temetési segély nem állapítható meg annak:

            a.) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,

            b.) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. 16. §-a alapján temetési          hozzájárulásban részesült.

(5)20     A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: 170.000,- Ft.


11. §20


12. §


Újszülöttek támogatása


(1)4;20   Az önkormányzat a Szt. 26. §-a alapján kapott jogkörében újszülöttek támogatásában     részesíti azokat az újszülötteket, akiknek szülője Zalavár községben bejelentett állandó         lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen ott tartózkodik.

(2)2;4    Az újszülöttek támogatása gyermekenként egyszer adható, összege: 15.000,-       Ft/újszülöttenként.

(3)20     Az újszülöttek támogatása iránti kérelemhez csatolni kell az újszülött anyakönyvi            kivonatának másolatát.

(4)20    

(5)4

(6)18      Az újszülött támogatási kérelemről a Képviselő-testülettől kapott átruházott        hatáskörben a Polgármester dönt.


13. §14


14. §20


14/A. §11; 23


15. §.


Köztemetés


(1)       Az önkormányzatnak gondoskodnia kell annak a vagyontalan személynek           közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs vagy nem lelhető fel tartásra             köteles és képes hozzátartozója.

            A köztemetés szabályozására a Szt. 48. §.-ában foglaltak az irányadók.

(2)18     A köztemetés iránti kérelemről a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben      a Polgármester dönt.


16. §3;4;13


Közgyógyellátás


(1)20;27  A jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot méltányosságból az alábbi feltételek        fennállása esetén állapítja meg:

            a.) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200      %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás területileg illetékes megyei          egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori             legkisebb összegének 20 %-át meghaladja.


            b.)20  Hatályát veszti.

(2)18;20 

(3)18    


17. §16


18. §


Szociális gondoskodást nyújtó ellátások


(1)9;16   A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül alapellátásként biztosítja a Szt. 62-65. §-ában, valamint a Szt. 65/C. §-ban foglaltaknak megfelelően:

            a.) az étkeztetést,                   (19. §)

            b.) a házi segítségnyújtást,     (20. §)

            c.) családsegítést,

            d.)9;16 jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,

            e.)16 támogató szolgáltatást.

(2)9;16;19;20 Az (1) bekezdés b.), d.) és e.) pontjaiban meghatározott ellátást a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ keretein belül, a c.) pontjában meghatározott ellátást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulása fenntartásában, Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye        keretében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálatán keresztül látja el.


19. §1;12


Étkeztetés


(1)       Az Önkormányzat étkeztetés keretében gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

            a.) koruk

            b.) egészségi állapotuk

            c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük

            d.) szenvedélybetegségük

            e.) hajléktalanságuk miatt.

(2)       Életkora miatt étkeztetésre rászoruló személy az, aki a 62. életévét betöltötte.

(3)       Egészségi állapota miatt rászoruló személy az, aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése illetve fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni.

(4)18;20 

(5)       Az étkeztetés napi egyszeri meleg ebéd biztosítását jelenti, amelyet az önkormányzat főzőkonyhája biztosít (Zalavár, Dózsa György utca 71.)

            a.) helyben fogyasztással,

            b.) elviteli lehetőséggel.

(6)       Indokolt esetben az önkormányzat a házi szociális gondozó útján biztosítja az étel házhoz szállítását.

(7)16     Az étkeztetés iránti kérelmet valamint a térítési díj megállapításához szükséges igazolást a körjegyzőség hivatalában lehet benyújtani.

(8)       Az étkeztetés iránti kérelmekről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(9)       Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat külön rendelet szabályozza.


20. §5;16;17


Házi segítségnyújtás


(1)20     Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtal (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ) kötött feladatellátási szerződéssel biztosítja.

(2)       A Szociális Szolgáltató Központ a házi segítségnyújtás keretében biztosítja:

            a.) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

            b.) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

            c.) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást,

            d.) közreműködést az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében.

(3)       Az ellátások igénybe vétele önkéntes. Amennyiben az ellátást igénybe vevő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy, akkor a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges.

(4)18;19;20 Az ellátásért Keszthely Város Önkormányzat rendeletében meghatározott térítési díjat kell fizetni.

(5)       A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Szociális Szolgáltató Központ zalavári feladatellátást biztosító házi gondozójánál lehet benyújtani a Szt. 63. §-ában meghatározottak szerint.20/A. §16


Családsegítés


(1)19;20  Az Önkormányzat a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulása fenntartásában, Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye keretében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálata útján látja el.

(2)19     A Családsegítő Szolgálat családsegítésre vonatkozó feladatait az Szt. 64. §-ában meghatározottak szerint látja el.

(3)       A Családsegítő szolgálat az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes.


20/B. §16


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


(1)20     Az önkormányzat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ útján jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából.

(2)       A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó feladatait az Szt. 65. §-ában meghatározottak szerint látja el.

(3)19;20  Az ellátásért Keszthely Város Önkormányzat rendeletében meghatározott térítési díjat kell fizetni.


20/C. §16;28


Támogató szolgáltatás20/D. §26


Szociális célú tűzifa támogatás

(1)       A Szociális és Ügyrendi Bizottság kérelemre szociális célú tűzifa támogatást        biztosíthat annak a szociálisan rászoruló személy részére, akinek háztartásában az        egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori             legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át.

(2)       Előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a szociális igazgatásról és szociális            ellátásokról szóló törvény szerinti

 1. aktív korúak ellátására,
 2. időskorúak járadékára,
 3. lakásfenntartási támogatásra jogosult.

            Előnyben kell részesíteni továbbá azt a kérelmezőt, akinek háztartásában kiskorú             gyermek él.

(3)       Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

(4)       A kérelmet a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségén kell       benyújtani. A tűzifa támogatás megállapításához szükséges a háztartás tagjai kérelem   benyújtását megelőző havi jövedelmének hitelt érdemlő igazolása.


21. §14


22. §

                                  

Záró rendelkezések

         

(1)       E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.


(2)       E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:

            - 4/1997.(IV.15.) számú rendelet,

            - 11/1997.(XI.27.) számú rendelet,

            - 5/1999.(VI.10.) számú rendelet.

(3)       A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, a jegyző gondoskodik.

(4)11     E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörben, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösség 1408/71/EGK rendeletével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.Zalavár, 2000. április 14.


Hervai Edit sk.                                                                                  Berkenyés István sk.

jegyző                                                                                              polgármester