Mórágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7 /2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 12. 30 - 2013. 12. 30


Mórágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A  Rendelet  2. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§ (8) közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés kötelező tartalmi elemei:

a, a felek megnevezése és

aa) természetes személy esetében családi és utónév, lakóhelye, tartózkodási és értesítési

helyének címe

ab) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetében közhiteles nyilvántartás szerinti neve,

székhelye, telephelye címe, adószáma, számlázási és postázási címe

b, a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja

c, a teljesítés helye

d, a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint

e, az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint

f, a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék

mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,

g, gyűjtőedények használatának jogcíme és módja

h, a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,

i, a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges

többletszolgáltatás és annak díja,

j, a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,

k, a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

l, az irányadó jogszabályok meghatározása.


                                                                   2.§


A  Rendelet  2. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.                                                                        3.§A  Rendelet 3. § (1) és (2)  bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.


4. §


A  Rendelet 6.  § a)-g)) pontjai  hatályon kívül helyezésre kerülnek.


5. §


A Rendelet 8.§-a (5) bekezdéssel egészül ki:


(5) Üdülőingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást nem állapít meg.


                                                                                         6.§


A  Rendelet 11. § (1) bekezdése  hatályon kívül helyezésre kerül.


                                                                          7.§


A  Rendelet 14. § (1) – (2) pontjai  hatályon kívül helyezésre kerülnek.8.§


A  Rendelet 15. §- a  helyébe  következő rendelkezés lép:


15.§ A Közszolgáltató minden naptári év novemberi hónapjában köteles beszámolni a Képviselő-testület előtt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről.
9.§


Záró rendelkezések


E rendelet 2013. december 30. lép hatályba, hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Mórágy, 2013. december 17. Glöckner Henrik                                                            Bakó Józsefné

    polgármester                                                                     jegyző
A rendelet kihirdetés napja: 2013. december 23.

                                                                                                   Bakó Józsefné

                    jegyző