Mórágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2016. 07. 02

Mórágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a). pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 35 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet  módosításáról a következőket rendeli el


1.§

A rendelet 2.§. (5) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§.(5) a.) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a HGTV 69/C. §. (1) bekezdése alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.

b.) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

c.) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult azonosítására, a közszolgáltatás teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.

d.) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

                            2.§


A rendelet 2.§. (8) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (8) Az önkormányzat és a Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, melynek tartalmaznia kell:

a.) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait

b.) a közszolgáltatási szerződés tárgyát

c.) a közszolgáltatási teljesítésének kezdő napját

d.) a teljesítés helyét

e.) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat

f.) a felek jogait és kötelezettségeit

g.) a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját

h.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit

i.) az irányadó jogszabályok megnevezését

j.) polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság megjelölését


3.§

A rendelet 3.§. (5) pontja hatályát veszti.


4.§

A rendelet 4.§. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§. (1) Mórágy Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult Közszolgáltató a BONYCOM Nonprofit Kft a felek közt létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatatási szerződés alapján.

A Közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék - környezetvédelmi hatóság által engedélyezett Összetételű és mennyiségű - elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.


5.§

A rendelet 8.§. (3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

8.§ (3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni.

A közszolgáltatás igénybevételéért díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

6.§

A rendelet 10.§. (2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

10.§ (2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, fém, műanyag) az ingatlantulajdonos az erre a célra szolgáló szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe helyezhet el, melynek elszállításáról a Közszolgáltató gondoskodik.


7.§

A rendelet 11.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11.§ Az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság legalább negyedévente számlát bocsát ki a lakosság részére.


Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A rendelet 5. és  7. §-ai 2017. január 1- től lépnek hatályba.

(3) E rendelet a kihirdetést követő 3. napon hatályát veszti.

           

Mórágy, 2016. június 28.


                        Glöckner Henrik                                                      Bakó Józsefné

                          polgármester                                                                  jegyzőA rendelet kihirdetésének napja: 2016.június 30.                                                                                             

           Bakó Józsefné

                                                                                                      jegyző