Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 15 - 2018. 09. 26

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


68.038.092,- Ft bevétellel, és 68.038.092,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                          43.738.092,- Ft

             - működési bevételek                                                             4.991.680,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                           3.750.000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                       22.896.412,- Ft

- egyéb működési célú támogatásértékű bevételek             11.520.000,- Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                       580.000,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                      43.721.652,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          18.963.000,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                      3.765.000,- Ft

- dologi kiadás                                                                      13.891.587,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 2.435.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                            4.167.065,- Ft

- általános tartalék                                                                     500 000,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                      24.300.000,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                       24.316.440,- Ft

- beruházási kiadások                                                            4.070.350,- Ft

- felújítási kiadások                                                              20.246.090,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 3. melléklet, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint állapítja meg.


(3) Az önkormányzat cofog (kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2018. február 13.
                                      Ősz János                                                                        Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. február 14. napján kihirdetésre került.Gadány, 2018. február 14.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző