Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 8/1999 (XI.2.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2020. 03. 28

Zalavár Község Önkormányzata a 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló rendelet 77. §.-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.Alapelvek


1. §.


A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzat feladata.

Minden helyi polgár joga, hogy:


 1. megismerhesse a kulturális örökség javait,
 2. igénybe vegye a közművelődési intézmények szolgáltatásait,
 3. műveltségét gyarapítsa, kulturális jogai érvényesítése céljából közösségeket hozzon létre, szervezetet alapítson, működtessen vagy azok munkájában részt vegyen,
 4. művelődési céljai megvalósításához közművelődési-közösségi színteret, szervezési, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon,
 5. tájékozódjon a kulturális intézmények programjairól és részt vegyen azokban.


2. §.


A művelődési jogok minden helyi polgárt megilletnek.


3. §.


A Zalavár Önkormányzata által fenntartott közművelődési intézmények vallási, világnézeti és politikai irányzattól függetlenül működnek.


4. §.[1]


Az Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású Művelődési Ház, a Könyvtár és a Klubterem működtetéséről, szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről.


5. §.


Az Önkormányzat a szervezeti és a szakmai önállóság tiszteletben tartásával támaszkodik az Önkormányzati fenntartású nem közművelődési intézmények, a helyi közösségi szervezetek, az egyének és a közösségek kezdeményezéseire, feladatvállalására, amelyek a falu kulturális életét gazdagítják.

A rendelet célja


6. §.


 1. a helyi közművelődés igényei és lehetőségei ismeretében meghatározza Zalavár Község Önkormányzat feladatait és törekvéseit a közművelődési ellátás területén,


 1. elősegítse a közművelődési intézmények és tevékenységek feladat- és feltételrendszerének továbbfejlesztését.


A rendelet hatálya


7. §.[2]


E rendelet hatálya kiterjed:

 1. az Önkormányzati fenntartású közösségi színtérként működő Művelődési Házra, a Könyvtárra, és a Klubteremre,
 2. a községi szervezeteknek, és a Sportklubnak a helyi kulturális életet gazdagító tevékenységeire és szolgáltatásaira, amelyek ellátása Zalavár Község Önkormányzata e szervezetekkel együttműködési – közművelődési – megállapodást köt,
 3. a közművelődési tevékenységek résztvevőire.


A közművelődési célok és feladatok


8. §.


Zalavár Község Önkormányzata a következő közművelődési célok megvalósítását támogatja, illetve biztosítja:


 1. az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, közvetítése,
 2. a környezeti, szellemi, művészeti értékek feltárása, megismertetése, gondozása,
 3. a kisebbségi kultúrák értékeinek megismertetése, közvetítése,
 4. a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
 5. a művelődő közösségek (ismeretszerző és társas közösségek, valamint amatőr alkotó közösségek) tevékenységének támogatása,
 6. iskolarendszeren kívüli képzések, tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek,
 7. az ünnepek kultúrájának gondozása,
 8. a szabadidő kulturális célú eltöltése.


9. §.


A 8. §.-ban megfogalmazott közművelődési célok megvalósulása érdekében különösen a következő konkrét közművelődési tevékenységek, feladatok ellátását biztosítja, illetve támogatja:


 1. klubok, szakkörök, társas körök működése,
 2. amatőr művészeti közösségek és alkotók tevékenysége,
 3. művészeti és ismeretterjesztő kiállítások, alkalmak,
 4. gyermek- és felnőtt műsoros rendezvények,
 5. egyéb ifjúsági és gyermekprogramok,
 6. az iskolai oktatást segítő alkalmak, felnőttképzések, tanfolyamok, népfőiskolák,
 7. ismertterjesztő előadások, előadássorozatok,
 8. a mindennapok ügyeiben és a közéletben való eligazodást segítő információs szolgáltatások, tanácsadások,
 9. szórakoztató alkalmak, ünnepélyek.


10. §.


Zalavár Község Önkormányzata kiemelt közművelődési rendezvényként tartja nyilván a következő rendezvényeket:


 • március 15.,
 • augusztus 20. méltó megünneplése.


A közművelődési intézményrendszer


11. §.[3]


A közművelődési szolgáltatás működési feltételeinek biztosítása kötelező önkormányzati feladat, amelynek ellátására az Önkormányzat Művelődési Házat (cím: 8392 Zalavár, Petőfi Sándor utca 5.; helyrajzi szám: 646/5), a Könyvtárat (cím: 9392 Zalavár, Dózsa György utca 61,; helyrajzi szám: 661), és a Klubtermet (cím: 9392 Zalavár, Dózsa György utca 61,; helyrajzi szám: 661) tart fenn.


12. §.[4]


A Művelődési Ház és Könyvtár, és a Klubterem szolgáltatási feladatainak ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket az önkormányzat biztosítja.Művelődési intézmények, szabadidős létesítmények baleset megelőzésére vonatkozó szabályok


12/A. §


(1) Az önkormányzat által fenntartott, bárki által hozzáférhető játszótéren lévő eszközökre a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat által fenntartott, bárki által hozzáférhető sportpályán a futball- és kézilabdakapukat az alábbiak szerint kell rögzíteni:

A futballkapuk esetében a kapuoszlopokat legalább 0,8 – 0,9 m mélységben függőlegesen, betonba ágyazott védőcsőbe kell elhelyezni.

A kézilabda- és mobilkapuk esetében gurítható ellensúly, kapurögzítő tárcsa és talajhüvely útján történő rögzítés szükséges.

(3) A játszótéri eszközök, illetve a sportpályán lévő eszközök biztonsági követelményeknek való megfelelését folyamatosan ellenőrizni kell.

(4) A biztonsági követelményeknek nem megfelelő eszközöket el kell zárni, vagy veszélyre figyelmeztető táblát kell elhelyezni.


13. §.[5]


A Művelődési Ház, a Könyvtár, és Klubterem szolgáltatásai részben díjmentesek, részben díjkötelesek.

A díjmentes, illetve díjköteles szolgáltatások körét, és mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az 1. számú melléklet szerinti díjköteles szolgáltatásokat a feltüntetett díjak alapján az intézmények és az igénybevevők, megrendelők a közöttük létrejövő szerződésben rögzítik a szolgáltatás jellegére tekintettel. A díj a szolgáltatás, a feladatellátás önköltségénél kevesebb nem lehet, kivéve: ifjúsági és gyermekrendezvények.


A közművelődés finanszírozása


14. §.[6]


 1. Az Önkormányzat az e rendeletben megfogalmazott közművelődési feladatait költségvetésből finanszírozza.


 1. Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja a Művelődési Ház, a Könyvtár, és a Klubterem fenntartásának költségeit, a szakmai és kisegítő munkakörök bérköltségeit, a technikai-műszaki feltételeket.


 1. A klubok, szakkörök, közösségi szervezetek számára az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg a támogatás mértékét.


 1. Az 1997. évi CXL. tv.-ben meghatározott állami alapok (telematikai, információs alap, közművelődési infrastruktúrafejlesztési alap) lehetőségeinek kihasználhatósága érdekében az Önkormányzat költségvetésében évente meghatározott célösszeget rendel a pályázati önrész biztosításához.


15. §.


Záró rendelkezések


 1. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 2. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Zalavár, 1999. november 2.Berkenyés István sk.                                                                                   Hervai Edit sk.

polgármester                                                                                                 jegyző

A rendelet kihirdetve:


Zalavár, 1999. november 4.


Hervai Edit sk.

jegyző

[1]

Módosította a 3/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. március 28-tól.


[2]

Módosította a 3/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. március 28-tól.

[3]

Módosította a 3/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. március 28-tól.

[4]

Módosította a 3/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. március 28-tól.

[5]

Módosította a 3/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. március 28-tól.

[6]

Módosította a 3/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. március 28-tól.