Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 31

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetését


56.141.384,- Ft bevétellel, és 56.141.384,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                        56.141.384,- Ft

            - működési célú támogatások áh.-on belülről                           35.074.715,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                             5.117.639,- Ft

            - működési bevételek                                                              3.592.012,- Ft

- működési célú átvett pénzeszköz                                             750.862,- Ft

- finanszírozási bevételek                                                      11.606.156,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                    55.864.614,- Ft

- a személyi juttatások                                                          17.879.839,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                          5.186.000,- Ft

- dologi kiadások                                                                   17.468.792,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   4.471.200,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                             10.039.050,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                            819.736,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                                   0,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                          276.767,- Ft

- beruházások                                                                            276.767,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(1a)[2] Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint állapítja meg.


(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2016. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2016. február 15.
                     Ősz János                                                                             Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                 jegyző


Záradék:


A rendelet 2016. február 16. napján kihirdetésre került.Gadány, 2016. február 16.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Gadány, 2017. május 30.                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző

[1]

A 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. május 31. napjától.

[2]

A 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.

Hatályos: 2017. május 31. napjától.