Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 24 - 2019. 05. 25

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


77.036.673,- Ft bevétellel, és 77.036.673,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                  63.377.893,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                         26.987.271,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                            8.701.344,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                             4.669.829,- Ft

- működési bevételek                                                               4.646.616,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                     790.862,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                             52.377.035,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                            16.602.274,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                        2.845.286,- Ft

- dologi kiadás                                                                        19.156.742,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   2.908.500,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                              9.948.376,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                           915.857,- Ft


  • a finanszírozási célú bevételeket                                                     17.581.971,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                            13.658.780,- Ft

- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                    13.658.780,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                            24.659.638,- Ft

- beruházási kiadások                                                            4.543.088,- Ft

- felújítási kiadások                                                              20.096.090,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                            20.460,- Ft


állapítja meg.”2. § A Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.3. § A Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.4. § A Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2019. május 22.
                 Ősz János                                                                           Hajdu Szabina

               polgármester                                                                               jegyző


Záradék:


A rendelet 2019. május 23. napján kihirdetésre került.Gadány, 2019. május 23.
                                                                                                            Hajdu Szabina

                                                                                                                   jegyző