Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01 - 2017. 12. 02

Gadány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


85.404.545,- Ft bevétellel, és 85.404.545,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                           62.310.552,- Ft

             - működési bevételek                                                              5.699.000,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                            4.150.000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                       21.914.686,- Ft

- egyéb működési célú támogatásértékű bevételek             12.994.817,- Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                       750.000,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                   16.802.049,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                      51.952.874,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          17.274.333,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                      3.852.230,- Ft

- dologi kiadás                                                                      21.114.000,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                3.600.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                           4.866.000,- Ft

- általános tartalék                                                                   500 000,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.             746.311,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                    23.093.993,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                      33.451.671,- Ft

- beruházási kiadások                                                          6.156.000,- Ft

- felújítási kiadások                                                            27.295.671.- Ft


állapítja meg.”2. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.”3. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.4. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2017. november 29.
               Ősz János                                                                                 Hajdu Szabina

              polgármester                                                                                    jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. november 30. napján kihirdetésre került.Gadány, 2017. november 30.
                  Hajdu Szabina

                        jegyző