Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 05 - 2015. 11. 06

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 33. § (7) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdés g) pontjában, a 60. § (3)-(4) bekezdéseiben, a 62. § (2) bekezdésében, a 90. § (3) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében és a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontja helyében a következő rendelkezés lép:


„(4) E rendelet tárgyi hatálya az alábbi ellátásokra terjed ki:

     a) pénzbeli és természetbeni ellátások: 

aa) települési támogatás,

ab) köztemetés,

ac) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat,

ad) tanévkezdési támogatás,

ae) karácsonyi támogatás.”2. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 9. §-a ezen rendelet kihirdetését követő napon hatályát veszti.3. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet a következő 8/A. alcímmel és 16/A. §-al egészül ki:


„8/A. Karácsonyi támogatás


16/A. § (1) A képviselőtestület minden év decemberében – a költségvetési keretétől függően – karácsonyi támogatást állapíthat meg a Gadányban állandó, bejelentett lakcímmel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő magánszemélyek részére.


(2) A karácsonyi támogatás egyszeri pénzbeli, vagy természetbeni juttatásként állapítható meg.


(3) A támogatás mértékét a képviselőtestület határozza meg.


(4) A támogatás megítélése jövedelmi és vagyoni helyzettől független.”4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2015. november 03.
                          Ősz János                                                                 Hajdu Szabina

                         polgármester                                                                   aljegyző

Záradék:A rendelet 2015. november 04. napján kihirdetésre került.
Gadány, 2015. november 04.                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                               aljegyző