Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2017. (VIII.16.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 17 - 2017. 08. 18

Gadány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


78 333 282,- Ft bevétellel, és 78 333 282,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül: 

  • a működési célú bevételt                                                                             77 335 874,- Ft

             - működési bevételek                                                               3 339 000,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                             3 640 000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                        40 026 008,- Ft

- egyéb működési célú támogatásértékű bevételek              12 994 817,- Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                        534 000,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                   16 802 049,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                      46 859 874,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          17 204 333,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                      3 821 230,- Ft

- dologi kiadás                                                                     16 122 000,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                3 600 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                           4 866 000,- Ft

- általános tartalék                                                                   500 000,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.             746 311,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                         997 408,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                     31 473 408,- Ft

- beruházási kiadások                                                          6 156 000,- Ft

- felújítási kiadások                                                            25 317 408,- Ft


állapítja meg.”2. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.3. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.4. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2017. augusztus 15.
               Ősz János                                                                                 Hajdu Szabina

              polgármester                                                                                    jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. augusztus 16. napján kihirdetésre került.Gadány, 2017. augusztus 16.
                  Hajdu Szabina

                        jegyző