Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 37.353.012 Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                                        37.076.245 Ft

               - személyi jellegű kiadások                                            17.009.771 Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                          3.305.925 Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                    12.523.416 Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                          1.820.782 Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                      1.598.383 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.                 819.736 Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                                       274.999 Ft

               - beruházások                                                                   274.999 Ft


b) bevételi főösszegét 54.155.061 Ft-ban

ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                                      54.155.061 Ft

               - önkormányzatok működési támogatásai                      22.726.507 Ft

               - egyéb működési célú tám. bevételei                            12.348.208 Ft

               - közhatalmi bevételek                                                   3.901.923 Ft,

               - működési bevételek                                                     3.457.267 Ft,

               - működési célú pénzeszköz átvétel                                   115.000 Ft,

               - előző évi maradvány igénybevétele                             10.859.845 Ft,

               - államháztartáson belüli megelőlegezések                         746.311 Ft,

  • Felhalmozási célú bevételek:                                                               0 Ft


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 127.775.356 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Gadány, 2017. május 29.                                       Ősz János                                                       Hajdu Szabina

                                      polgármester                                                          jegyző
Záradék:


A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.Gadány, 2017. május 30.


                                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                                      jegyző