Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 03. 18 - 2021. 06. 03

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 45. § (1) és (7) bekezdéseiben, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet területi hatálya Zalavár község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

(3)[1] A Szociális és Ügyrendi Bizottság és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése elleni jogorvoslat vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. §

Eljárási rendelkezések

(1) E rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat.

(2) A szociális ellátás iránti kérelmeket az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségén (továbbiakban: Zalavári Kirendeltség) az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A jogorvoslat iránti kérelmet az első fokon eljáró szervnél kell benyújtani.

(3) A szociális ellátásra való jogosultság megalapozott elbírálása érdekében a kérelmező és a vele egy háztartásban élő, a kérelem benyújtásával egy időben köteles jövedelmi viszonyairól, vagyonáról nyilatkozni, azokat hitelt érdemlő módon igazolni.

(4) A Zalavári Kirendeltség a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát ellenőrizni jogosult. Ellenőrzése során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján megkeresheti az állami adóhatóságot. Valótlan tartalmú nyilatkozat vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul vagy rosszhiszeműen felvett támogatást pedig vissza kell követelni.

(5) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak. Ettől akkor lehet eltekinteni, ha a kérelmezővel, azonos lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyilatkozik arról, hogy életvitelszerűen nem a bejelentett lakó, illetve tartózkodási helyén él.

(6) A szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a szociális ellátást megállapító szervet.

(7) A pénzbeli ellátások kifizetése a Zalavári Kirendeltség házipénztárán keresztül vagy lakossági folyószámlára történő átutalással történik.

II. FEJEZET TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

3. §

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás

(1) A Képviselő-testület a szociálisan rászoruló háztartások részére az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást biztosíthat. A lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások: az áram-, a gáz-, a víz és csatornaszolgáltatás, a szemétszállítás díja.

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a szolgáltatóval szerződésben áll, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át, és vagyonnal a háztartás egyik tagja sem rendelkezik.

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását, a kérelem benyújtását megelőző havi lakhatási kiadásainak igazolását (közüzemi számla), valamint a háztartás tagjainak vagyonnyilatkozatát.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás ugyanazon lakásra, csak egy jogosultnak állapítható meg. Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(5) A jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától egy évre lehet megállapítani. A támogatás havi összege 4.000 Ft, melyet havonta, utólag, minden hónap 10. napjáig a kérelmező által megjelölt módon kell kifizetni.

(6) A támogatásra való jogosultságot, ha jogosult lakcíme a folyósítás időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

(7) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ügyében, a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt.

(8) [7]A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

4. § [8]

Gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatás

(1) A Képviselő-testület gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatást állapíthat meg annak a szociálisan rászorult személynek, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem haladja meg,

b) 3 hónapot meghaladó, rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja.

(2) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos által kiállított igazolást, valamint a gyógyszertár által kiállított költségigazolást, a 3 hónapot meghaladó rendszeres gyógyszer illetve gyógyászati segédeszköz szükségletről. A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását.

(3) A gyógyszertámogatás havi összege a gyógyszerköltség 80 %-a, maximum 10.000 Ft.

(4) Nem részesülhet támogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a közgyógyellátásra való jogosultság feltételeinek megfelel.

(5) A jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától maximum egy évre lehet megállapítani, azonban ha ezen időtartam alatt a jogosult részére közgyógyellátás kerül megállapításra, a részére folyósított gyógyszertámogatás a közgyógyellátásra való jogosultság napjától megszűnik. A támogatás kifizetése utólag, minden hónap 10. napjáig a kérelmező által megjelölt módon kell kifizetni.

(6) A támogatásra való jogosultságot, ha jogosult lakcíme a folyósítás időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

(7) A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt.

(8) A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

5. § [9]

„Zalavár Büszke Rám” program

(1) A gyermek születésekor, óvodai és iskolai kezdéshez kapcsolódó költségek mérséklésére, illetve a 65. életévüket betöltött lakosok szociális támogatására rendkívüli települési támogatás adható:

a) gyermek születését követően, gyermekenként egyszeri 30.000,- Ft

b) a gyermek a Zalavári Óvoda köznevelési intézménybe történő beíratását (ideértve az intézménybe történő átíratást is) követően gyermekenként egyszeri 20.000,- Ft

c) a gyermek a zalavári általános iskola alsó tagozatába történő beíratását (ideértve az intézménybe történő átíratást is) követően, az első évfolyam megkezdésekor gyermekenként egyszeri 25.000,- Ft

d) 0-18 éves korú gyermekek (adott év december 31-ig tölti be a 18. életévét) évente egy alkalommal gyermekenként 10.000,- forint

e) azoknak a időkorúaknak, akik az adott év december 31-ig töltik be a 65. életévüket és ennél idősebbek, évente egy alkalommal 10.000,- Ft.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyermek születését követő egyszeri 30.000,- Ft összegű támogatás azon gyermek jogán nyújtható, ahol az újszülött és a kérelmező szülő állandó vagy tartózkodási lakóhelye az újszülött születésének időpontjában Zalavár községben van és életvitelszerűen Zalaváron is él. A gyermek születésének tényére, a szülő személyének megállapítására, a születés időpontjára a gyermek születési anyakönyvi kivonatában szereplő adatok az irányadók, melynek másolati példányát a kérelemhez csatolni kell. A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását is.

A kérelmet az újszülött 6 hónapos koráig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti gyermek a Zalavári Óvodába történő beíratását követően az egyszeri 20.000,- Ft összegű támogatás azon gyermek jogán nyújtható, ahol a gyermek és a kérelmező szülő állandó vagy tartózkodási lakóhelye a beíratás időpontjában Zalavár községben van és életvitelszerűen Zalaváron is él, továbbá az óvodai szolgáltatást ténylegesen igénybe is veszi. A gyermek beíratásának tényére a Zalavári Óvoda által kiadott beíratásról szóló igazolás másolati példányát a kérelemhez csatolni kell. A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását is.

A kérelmet a gyermek beíratásától számított 60 napig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti gyermek a zalavári általános iskola alsó tagozatára történő beíratását követően az egyszeri 25.000,- Ft összegű támogatás azon gyermek jogán nyújtható, ahol a gyermek és a kérelmező szülő állandó vagy tartózkodási lakóhelye a beíratás időpontjában Zalavár községben van és életvitelszerűen Zalaváron is él, továbbá az iskolai szolgáltatást ténylegesen igénybe is veszi. A gyermek beíratásának tényére a Sármelléki Általános Iskola Zalavári Telephelye által kiadott beíratásról szóló igazolás másolati példányát a kérelemhez csatolni kell. A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását is.

A kérelmet a gyermek beíratásától számított 60 napig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg.

(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerint évente egy alkalommal gyermekenként maximum 10.000,- forint rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a 0-18 éves korú gyermekek (adott év december 31-ig tölti be a 18. életévét) szüleit, akik zalavári állandó lakóhellyel vagy tartózkodási lakhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen is Zalaváron tartózkodnak.

A gyermeknevelési települési támogatás megállapításának feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át.

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását is. A kérelmet tárgyév szeptember 1. naptól szeptember 30. napig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(6) Az (1) bekezdés e) pontja szerint évente egy alkalommal 10.000,- forint rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a zalavári állandó vagy tartózkodási lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen Zalaváron élő személyeket, akik az adott év december 31-ig töltik be a 65. életévüket, illetve annál idősebbek.

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását is.

A támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg.

A kérelmet tárgyév október 1. napjától október 30. napig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(7) A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

6. § [10]

Eseti jelleggel nyújtott támogatás

(1) A Képviselő-testület eseti jelleggel támogatást nyújt annak a szociálisan rászorult személynek, aki önhibáján kívül, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(2) Az eseti jelleggel nyújtott támogatás megállapítható alkalmanként és havi rendszerességgel, maximum 3 havi időtartamra is.

(3) Az alkalmanként és a havi rendszerességgel adott eseti jelleggel nyújtott támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 3.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(4) Különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják (pl.: elemi kár, környezeti katasztrófa, tűzeset), a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az igénylő részére jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül, azonnali rendkívüli települési támogatást állapítson meg, melynek összege maximum: 100.000 Ft. Az így hozott döntésről a soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.

(5) Nem állapítható meg rendkívüli, eseti jelleggel nyújtott települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt az illetékes Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központjával. Valamint a kérelmező nem tett lépéseket a társadalombiztosítás keretébe tartozó ellátás megállapítására.

(6) Az eseti jelleggel nyújtott települési támogatás természetbeni vagy pénzbeli ellátásként nyújtható, évente legfeljebb hat alkalommal.

(7) A természetben eseti jelleggel nyújtott települési támogatás lehet:

a) az önkormányzat által fenntartott konyháról történő meleg étel biztosítása,

b) élelmiszercsomag,

c) vásárlási utalvány.

(8) Az eseti jelleggel nyújtott támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását.

(9) Az eseti jelleggel nyújtott települési támogatás iránti kérelmekről, a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt.

(10) A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

7. §

Halálesethez kapcsolódó támogatás

(1) A Képviselő-testület halálesethez kapcsolódó támogatást állapíthat meg annak, aki az elhalt személy eltemettetéséről annak ellenére gondoskodott, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását súlyosan veszélyezteti. A támogatás iránti kérelmet a haláleset napját követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Halálesethez kapcsolódó támogatásban csak azt a személyt lehet részesíteni, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(3) Halálesethez kapcsolódó támogatás összege 25.000 Ft.

(4) A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a temetés költségeiről a támogatást kérő, vagy vele azonos lakcímen élő, az elhunyt törvényes örököse nevére kiállított számlák másolati példányát.

(5) A halálesethez kapcsolódó támogatás megállapításához szükséges az eltemettető nyilatkozata arról, hogy az elhunyt után nem részesült más önkormányzatnál temetési segélyben, és a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban, valamint mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását.

(6) A halálesethez kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmekről, a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a polgármester dönt.

(7) A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

8. §

Köztemetés

(1) A köztemetés elrendelése esetén a Szt. 48. §-ának szabályai szerint kell eljárni.

(2) A köztemetés elrendelése esetén, a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a polgármester dönt.

III. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

9. §

Étkeztetés

(1) A Képviselő-testület étkeztetés keretében gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

a) koruk

b) egészségi állapotuk

c) fogyatékosságuk

d) pszichiátriai, szenvedélybetegségük

e) hajléktalanságuk miatt

(2) Életkora miatt rászoruló személy az, aki a 65. életévét betöltötte.

(3) Egészségi állapota miatt rászoruló személy az, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása alapján, önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem képes gondoskodni.

(4) Fogyatékossága miatt rászoruló személy az, aki önmaga ellátására részben képes, és fogyatékosságát az Szt. 65/C. § (6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja.

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászoruló személy az, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 22. § (2) bekezdés ab) pontjában meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.

(6) Hajléktalansága miatt rászoruló az a személy, aki – nyilatkozata szerint – bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azon személyeket, akiknek a hajléktalan szállás a bejelentett lakóhelye.

(7) Az étkeztetésre való jogosultság megállapítható határozott és határozatlan időre.

(8) A határozatlan időre megállapított étkeztetésre való jogosultság megszűnik, ha a jogosult:

a) 2 hónapon keresztül nem fizet térítési díjat,

b) elhalálozik,

c) kéri az ellátás megszüntetését,

d) 6 hónap időtartamban nem veszi igénybe az ellátást.

(9) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat külön rendelet szabályozza.

(10) Az étkeztetés iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a polgármester dönt.

(11) A (9) bekezdés alapján külön rendeletben megállapított személyi térítési díj és/vagy a kiszállítási díj korlátlanul mérsékelhető vagy elengedhető, különösen

a) ha a kérelmező egyszemélyes háztartást vezet, és átmenetileg vagy tartósan jövedelemmel nem rendelkezik

a) ha a kérelmező egyszemélyes háztartást vezet, és a havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét

(12) A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

10. §

Házi segítségnyújtás

(1) A házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat Zalavár Község Önkormányzata a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtal kötött feladatellátási szerződés útján biztosítja.

11. §

Családsegítés

(1) A családsegítéssel kapcsolatos feladatokat Zalavár Község Önkormányzata a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtal kötött feladatellátási szerződés útján biztosítja.

12. §

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat Zalavár Község Önkormányzata a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtal kötött feladatellátási szerződés útján biztosítja.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 6/2000. (IV.12.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


[1] Módosította az 1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 2. napjától.
[2] Módosította a 2/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. március 18-tól.
[3] Módosította a 2/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. március 18-tól.
[4] Módosította a 2/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. március 18-tól.
[5] Módosította a 2/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. március 18-tól.
[6] Beillesztette az 1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 2. napjától.
[7] Módosította a 2/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. március 18-tól.
[8] Módosította a 2/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. március 18-tól.
[9] Módosította a 2/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. március 18-tól.
[10] Módosította a 2/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. március 18-tól.
[11] Módosította a 2/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. március 18-tól.
[12] Módosította a 2/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. március 18-tól.
[13] Beillesztette a 2/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. március 18-tól.
[14] Módosította a 2/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. március 18-tól.
[15] Beillesztette az 1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 2. napjától.
[16] Beillesztette a 2/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. március 18-tól.