Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 14 - 2021. 05. 21

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 50.228.299,- Ft bevétellel, és 50.228.299,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: - a működési célú bevételt 38.360.717,- Ft - működési bevételek 2.970.000,- Ft - közhatalmi bevételek 3.960.000,- Ft - önkormányzatok költségvetési támogatása 26.446.511,- Ft - egyéb működési célú támogatásértékű bevételek 3.602.446,- Ft - működési célú pénzmaradvány igénybevétele 1.381.760,- Ft - a működési célú kiadásokat 38.360.717,- Ft - a személyi juttatások kiadásait 13.105.880,- Ft - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2.277.235,- Ft - dologi kiadás 14.434.270,- Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 1.950.000,- Ft - egyéb működési célú kiadások 5.535.472,- Ft - általános tartalék 250.000,- Ft - finanszírozási kiadások 1.057.860,-Ft - a felhalmozási célú bevételt 11.867.582,- Ft - egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 4.000.000,- Ft - felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 7.867.582,- Ft - a felhalmozási célú kiadást 11.867.582,- Ft - felújítási kiadások 11.867.582,- Ft állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 250 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8 447 880

07

Béren kívüli juttatások

K1107

298 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

50 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

8 795 880

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 870 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

440 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

4 310 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

13 105 880

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 277 235

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 357 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

4 357 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

235 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

280 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

515 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 658 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

2 102 620

30

Bérleti és lízing díjak

K333

480 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

355 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

2 300 590

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

6 896 210

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

10 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

10 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 611 060

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

45 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 656 060

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

14 434 270

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 950 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

1 950 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 035 472

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

250 000

70

Tartalékok

K513

250 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

5 535 472

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

9 344 551

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 523 031

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

11 867 582

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

49 170 439

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 599 356

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

12 047 155

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

26 446 511

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 602 446

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

30 048 957

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 000 000

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

4 000 000

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók (kommunális adó)

B34

1 300 000

26

Értékesítési és forgalmi adók (ipa)

B351

2 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

400 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

250 000

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

2 650 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

3 960 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 950 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

990 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

10 000

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

10 000

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

20 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

2 970 000

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

40 978 957

3. melléklet

2020. évi finanszírozási kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 057 860

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 057 860

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 057 860

4. melléklet

2020. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

9 249 342

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

9 249 342

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

9 249 342

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

9 249 342

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Községgazdálkodás

1

1

0

Könyvtári szolgáltatások

1

0

1

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

0

Létszám összesen:

3

2

1

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 2019.02.28.-ig

6

6

0

Létszám összesen:

6

6

0

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználás ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

356 400

237 600

237 600

237 600

237 600

237 600

237 600

237 600

237 600

237 600

237 600

237 600

2 970 000

2.Közhatalmi bevételek

475 200

316 800

316 800

316 800

316 800

316 800

316 800

316 800

316 800

316 800

316 800

316 800

3 960 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

3 173 581

2 115 721

2 115 721

2 115 721

2 115 721

2 115 721

2 115 721

2 115 721

2 115 721

2 115 721

2 115 721

2 115 721

26 446 511

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

598 105

398 736

398 736

398 736

398 736

398 736

398 736

398 736

398 736

398 736

398 736

398 736

4 984 206

6.Felhalm.-i célú bev.

314 189

209 459

209 459

209 459

209 459

209 459

209 459

209 459

209 459

209 459

209 459

209 459

2 618 240

7.Finanszírozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

1 109 921

739 947

739 947

739 947

739 947

739 947

739 947

739 947

739 947

739 947

739 947

739 947

9 249 342

9.Bevételek (1-8):

6 027 396

4 018 264

4 018 264

4 018 264

4 018 264

4 018 264

4 018 264

4 018 264

4 018 264

4 018 264

4 018 264

4 018 264

50 228 299

Kiadások

10.Működési kiadások

4 573 286

3 048 857

3 048 857

3 048 857

3 048 857

3 048 857

3 048 857

3 048 857

3 048 857

3 048 857

3 048 857

3 048 857

38 110 717

11.Felújítási kiadások

0

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

9 596 551

0

0

0

0

11 596 551

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.Tartalék

30 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

250 000

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

4 603 286

3 068 857

3 068 857

4 068 857

4 068 857

3 068 857

3 068 857

12 665 408

3 068 857

3 068 857

3 068 857

3 068 857

50 228 299

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

MFP - Temető fejlesztés

7 867 582

2019-2020

7 867 582

Pályázati önerő

4 000 000

2020

4 000 000

Összesen

11 867 582

11 867 582

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

Összesen

0

0